ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2014, 24.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен  състав на двадесет и четвърти септември през две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

Секретар: Й.Б.    

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно  дело номер 1075 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.21 часа се явиха:

               

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Моуст ъф ивъл мюзик”ЕООД, редовно призован, призовката получена на 07.07.14година от служител К., не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Кр. , с пълномощно от днес.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№1075/24.09.2014година от управителя на жалбоподателя,  с искане делото да бъде отложено за разглеждане за друга дата, предвид внезапно настъпило заболяване. Към молбата е приложен медицинско удостоверение от МЦ „Света София”-Бургас по отношение възможността за явяване пред разследващите органи и органите на съдебната власт.

Съдът предоставя възможност на юрисконсулт Кр. да се запознае с постъпилата преди днешното съдебно заседание  молба от  управителя на дружеството-жалбоподател Г.К. и приложените към документи

 

ЮРИСКОНСУЛТ Кр.: Да се даде ход на делото. Видно от представената молба и приложените към нея документи, и издаденото направление, лицето не е в отпуск по болест, поради което  моля да се даде ход на делото.

 

Съдът приема, че за днешното съдебно заседание  са налице процесуални пречки за даване ход на делото, тъй като са налице предпоставките по чл.142, ал.3 във връзка  чл.144 от ГПК. Видно от постъпилата молба и приложеното към нея медицинско удостоверение с изходящ номер №172/23.09.14година, издадено от медицински център „Св. София” ООД- Бургас, законния представител на дружеството жалбоподател страда от заболяване, което не позволява на лицето да се яви пред органите на съдебната власт. По настоящото производство съдът не разполага с данни управителя на дружеството-жалбоподател да е упълномощил лице от кръга на имащи правото по Закон да го представляват в днешното съдебно заседание. След като управителя на страната е възпрепятстван да се яви в съдебно заседание и липсва друг упълномощен от него, който да представлява дружеството-жалбоподател, то следва, че са изпълнени предпоставките на чл.142, ал.3 от АПК във връзка чл.144 от ГПК и следва да не се дава ход на делото в днешното съдебно заседание.

Съдът не споделя доводите на представителя на ответника, че при липса на болничен лист, а само по представените документи не са налице достатъчно доказателство за отлагане на делото. Болничен лист се издава за да послужи пред работодател, а г-н К. е управител на ООД  и няма трудови правоотношения, поради което не му е издаден болничен лист, а само медицинско удостоверение. Доколкото обаче последното е представено в препис, който не е заверен с вярно с оригинала, съдът намира, че служебно следва да изиска от МЦ”Св. София”ООД-Бургас, служебно заверен препис от медицинско удостоверение с посочен номер и дата.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.12.2014 г.  от 13.00часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК. 

Да се ИЗПРАТИ нарочно съобщение до жалбоподателя, че до следващо съдебно заседание  следва да предприеме необходимите мерки за  осъществяване на действия по процесуалното представителство на дружеството-жалбоподател пред съда по настоящото производство като го уведомява, че до датата на следващото съдебно заседание  има възможност да упълномощи лице, което да го представлява пред съда, в случай че има някакво препятствие. Да се впише също че при непредприемане на съответните действия съдът ще приеме, че не са налице пречки за даване ход на делото в следващото съдебно заседание.

 

ДА СЕ ИЗИСКА от Медицински център „Св.София” ООД Бургас да представи заверено копие от медицинско удостоверение № 172/23.09.2014година в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14.32 часа.

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: