Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 965          Година 29.10.2008    Град  Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, Х състав, на четиринадесети  октомври две хиляди и осма година в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Д.Д.

 

Секретар Й.Б. 

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Д., административен характер                  дело номер  1075 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството е по реда на чл.215 от ЗУТ.

Образувано е по повод жалба от ЕТ”Д. Д”, ЕИК: 102030317,  със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.”Фердинандова” № 96, представляван от Д. Й. Д. от гр.Бургас против Заповед № 1516/11.06.2008г. на Заместник кмета на Община Бургас. Със заповедта е наредено да се премахне преместваем обект – метален павилион за продажба на щори, на тротоара пред ул.”Фердинандова” № 96 в 14 – дневен срок от получаване на заповедта, като е разпоредено прекъсване на електрозахранването на обекта. Счита, че заповедта е необоснована и незаконосъобразна и моли да бъде отменена. В съдебно заседание се явява лично, поддържа жалбата и моли да бъде уважена.

Ответникът по жалбата – Община Бургас редовно уведомена, в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата, представя нови доказателства и моли да бъде постановено решение с което да се отхвърли жалбата като неоснователна и се потвърди обжалвания административен акт.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.215, ал.1 от ЗУТ от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е неоснователна.

Съгласно констативен акт № 70/13.05.2008г., е извършена проверка на обект метален павилион – за продажба на щори, находящ се на тротоара пред ул.”Фердинандова” № 96, при която е установено, че обекта представлява преместваем павилион с площ от 6 кв.м. и разполагането му е извършено без разрешение за поставяне в нарушение на чл.56, ал.2 от ЗУТ. Жалбоподателя е присъствал при извършване на проверката, но не е подал възражения срещу констативния протокол в 3-дневния срок, видно от акт за резултатите от обявяване на констативен акт № 70/13.05.2008г..

Със Заповед № 1516/11.06.2008г. на Заместник кмета на Община Бургас е  наредено да се премахне преместваем обект – метален павилион за продажба на щори, на тротоара пред ул.”Фердинандова” № 96 в 14 – дневен срок от получаване на заповедта, като е разпоредено прекъсване на електрозахранването на обекта. Заповедта е връчена на 16.06.2007г. и е обжалвана със жалба вх.№ Ж- 94-Д-638/25.06.2008г.. Жалбоподателя счита заповедта за необоснована,  незаконосъобразна и несправедлива, тъй като павилиона е поставен през 1994г. и през всичките тези години той е упражнявал дейността си със знанието на община Бургас. Също така редовно е заплащал наем на община Бургас и е в редовни наемни отношения, като договора за наем не е прекратен. В проведеното съдебно заседание заявява, че не му е издавано разрешително за поставяне на преместваем обект.

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Настоящия състав счита, че заповед № 1516/11.06.2008г. на заместник кмета на Община Бургас е издадена от компетентен орган, след надлежна делегация на правомощия. Съгласно разпоредбата на § 1, ал.3 от допълнителните разпоредби на ЗУТ, кметът на общината може да предостави свои функции по този закон на заместниците си, на главния архитект на общината и на други длъжностни лица от общинската администрация. Обжалваната заповед е издадена, на основание чл. 57а, ал.1 от ЗУТ, като съгласно чл.57а, ал.3 от ЗУТ, компетентен орган е кметът на общината. Правомощията на заместник кмета са предоставени със заповед № 2389/17.12.2007 год. на кмета на Община Бургас, поради което обжалваната заповед се явява издадена от компетентен орган.

Заповедта е издадена в съответствие с материалноправните разпоредби. Не е налице спор между страните относно определянето на обекта като преместваем по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ, поради което той безспорно подлежи на премахване по реда на чл.57а от ЗУТ. В заповедта е посочено като основание за премахване на обекта чл.57а ал.1 т.1, която хипотеза предвижда премахване на обекти поставени без разрешение или в противоречие с издаденото разрешение и в настоящия случай преместваемия обект е поставен без разрешение, който факт не само, че не се оспорва от жалбоподателя но и се потвърждава от направеното от него в съдебно заседание изявление. Също така заповедта е мотивирана, с оглед подробно описаните в нея фактически и правни основания за издаването и.

Преди издаване на заповедта е изпълнена процедурата предвидена в чл.57а от ЗУТ, видно от приложената административна преписка, поради което не е налице нарушение и на процесуалноправните разпоредби при издаването и.

Възраженията на жалбоподателя относно момента на поставяне на обекта и заплащане на наем от него за ползване на общинския терен са неоснователни. Съгласно чл.57 от ЗУТ върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, както и други елементи на градското обзавеждане, като за тях се издава разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на общинския съвет, а за държавни и общински имоти - и въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината. Видно от чл.6, ал.3 от приложената по делото Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на община Бургас, разрешението за поставяне на преместваеми обекти не може да бъде за срок по-дълъг от три години, тоест дори и да е било издадено разрешение за поставяне на обекта през 1994г., то е с изтекъл срок и е не би могло да доведе до незаконосъобразност на обжалваната заповед, още повече, че в чл.8 от Наредбата е предвидено задължение на лицата на които е издадено разрешение за поставяне на преместваем обект да демонтират обекта след изтичането на срока за поставянето му. Същото така за срока на разрешението се дължи съответната такса, определена с разрешителното за ползване, поради което не би могло да се приеме за основателно възражението на жалбоподателя за наличието договор за наем между него и община Бургас.

С оглед на изложеното жалбата на Д. Й. Д. от гр.Бургас, в качеството му на ЕТ”Д. Д.” против заповед № 1516/11.06.2008г. на Заместник кмета на Община Бургас се явява неоснователна и на основание чл.172 ал.2, следва да бъде отхвърлена.

Мотивиран от горното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, Х-ти състав

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ”Димчо Добрев” с ЕИК: 102030317,  със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.”Фердинандова” № 96, представляван от Д. Й. Д. от гр.Бургас против Заповед № 1516 от 11.06.2008г. на Заместник кмета на Община Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

                                                СЪДИЯ: