ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 04.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  четвърти юли                                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1074 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Областен управител на Област Бургас, редовно и своевременно призован, изпраща за представител ст.ю.к.А.И. с представено пълномощно в дн.с.з.

 

ОТВЕТНИКЪТ по жалбата Общински съвет Несебър, редовно и своевременно призован, изпраща за представител  адв.К., редовно упълномощена, с представено в дн.с.з. пълнощмощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Народно читалище „Яна Лъскова 1905” гр. Несебър, редовно и своевременно умедомена, не изпраща представител.

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

 На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото.

 Административното дело е образувано по жалба от Областен управител на област Бургас  против Решение № 209 на Общински съвет – Несебър, прието по т.34 от дневния ред на заседанието проведено на 28.04.2016г., отразено в Протокол № 6, в частта му по т.1, подточка 2:  На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 от ЗМСМА актуализира годишната програма за разпореждане и управление с имоти – общинска собственост за 2016г. като раздел III, буква Е „Имоти в урбанизираната територия, върху които Община Несебър има намерение да учреди право на ползване и управление се допълва със следните имоти: -…Библиотека – на площ от 303.57кв.м., находяща се на партерния етаж на сграда с кадастрален идентификатор 51500.502.382.4, находяща се в УПИ I, кв.97А по плана на гр. Несебър – нова част, АПОС № 2492/27.09.2006г.  и в частта му по т.2, подточка 3 : На основание чл.39, ал.5 от ЗОС и чл.54, ал.5, т.6 от Наредба № 5 за РПУРОИ на ОС Несебър и пар.4 от ПЗР на Закона за народните читалища да се учреди безвъзмезно право на ползване на Народно  читалище „Яна Лъскова – 1905“ гр. Несебър, със седалище и адрес  на управление гр. Несебър, ул.“Месембрия“ № 20, представлявано от М.Щ. – председател на Читалищното настоятелство, БУЛСТАТ 000044737, върху следните общински имоти, ведно с цялостното обзавеждане и оборудване, както следва: - …. Библиотека – на площ от 303.57кв.м., находяща се на партерния етаж на сграда с кадастрален идентификатор 51500.502.382.4, находяща се в УПИ I, кв.97А по плана на гр. Несебър – нова част, АПОС № 2492/27.09.2006г.

Иска се отмяна на оспореното решение като незаконосъобразно.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК, обосноваващи незаконосъобразността на административния акт и водещи до неговата отмяна.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

         Ю.К.И.-Нямам възражение по доклада, нямам други  искания.

АДВ.К.-Нямам възражине по доклада, моля да приемете по опис преписката по приетото решиине №209/28.04.2016 г., която не се различава от това, което е представено от Областен управител. Моля да приемете  доказателствата по опис,  които се съдържат в АПОС №2492 от 27.09.2006 г.,  същите считам, че са относими, досежно нашата защитна  теза,  а именно  предвид обстоятелството,  че същите са описани в цитирания акт за ПОС, който е съставен  на основание чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС, според който публичната общинска собственост, имотите предназначени  за трайно задоволяване на общинска потребност от местно значение,  определени от общински съвет, но както  в акт №2492, така и в архива на Обински съвет Несебър  не се намери решение, с  което Общинския съвет е обявил този имот за ПОС. В този смисъл считаме,  че не е изпълнен фактическия  състав на цитираната разпоредба - няма нарочно решение на Общински съвет Несебър. В акта за общинска собственост се съдържат предходен акт №434 от 26.01 1998 година  и този акт е за частна общинска собственост,  съдържат се и АДС, както и заповед  на Областен управател, с който този имот е отписан от книгиге  и е предаден на Общински съвет, той е описан, че е бил кафе-сладкарница. Нямам други  доказателствени  искания. Моля да бъде приключено  събирането на доказателствата.

Съдът даде възможност на процесуалния  представител на оспорващия да се запознае с представените  от процесуалния  представител на ответната  страна писмени документи.

Ю.К.И.- По представените доказателства не възразявам срещу представената преписка по съставяне на процесното решение. Относно  доказателствата касаещи акт №434 от 26.01.1998 година, ведно с представени с него заповед, скица, удостоверение  за оценка  и разрешение за ползване,  от същите не става ясно, че се отнасят за поземления имот описан  в акт№2492,  тъй като  в последния обект е описана библиотека, а тука става въпрос,, в представения  за сладкарница. Намират  се в един и същи имот, но считам, че става въпрос за различни обекти и представените  доказателства не са относими за производството.

АДВ.К.- Считам, че  в графа „забележки” на акт№434  е записано,  че за имота има  съставени нови актове за собственост, един от тях е №2492, още когато е бил отписан,  имота е имал друго  предназначение и именно, поради което след въвеждането  в експлоатация разрешението  за ползване  същия се използва за културна и обществена  дейност. В правното основание на №2492 е  записано, както разрешението за ползване, така и в приложената  скица е идентична  с тази,  която съпътства и акт №2492.Тя е с по-стара дата от тази, която е в административната преписка. Считам, че безспорно се установи идентичност  на двата обекта.

Ю.К.И.- Предоставям на съда.

Съдът намира, че представените  в днешното съдебно заседание  писмени доказателстава от страна на  процесуалния  представител на ответната  страна  имат отношение към предмета на разглеждане  на настоящето производство,  поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените в днешното съдебно заседание заверени копия на писмени доказателства, описани  в два броя  описи,  изготвени от процесуалния  представител  на ответника, адв.К..

Ю.К.И. - Нямам други доказателствени искания, да се приключи събирането на доказателства.

АДВ.К.- Нямам други доказателствени искания, да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

         О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

Ю.К.И.-  Изцяло поддържам заповедта на Областен  управител,  като оспорваме приетото на заседанието и отразено в протокол №6, решение №209  по т.34 от дн ред. , в частта  по т.2, подточка 3, като изцяло поддържам съображенията,  изложени в заповедта за оспорване,  а  именно, че предмет на разпореждане е имот публична общинска собственост, а текста  на чл.39, ал.5 от ЗОС обоснована извода, че се касае  само и единствено за имоти частна общинска собственост. В конкретния  случай не може да бъде приложена разпоредбата на параграф  4 от ПЗР на Закона за народните читалища, като безвъзмездно  право на ползване върху  посочения имот и следва да  бъде предоставено  до влизане  в сила на същия  за читалищните нужди. Моля да отмените  процесното решение и да потвърдите  заповедта на областен управител. Моля да ми предоставите кратък срок за представяне на писмени бележки.

АДВ.К. - Моля да постановите  решение, с което да отхвърлите  оспорването на Областен управител като неоснователно, поради следните  съображения. Считам, че учредяването на право на ползване от гледна  точка на вещното право не се възприема като разпореждане, тъй като не  е свързано  с прехвърляне  на пълния обем на правомощия, а именно: ползване,  владеене и разпореждане. Процесното  право на ползване е акт на управление, а собствеността  или възможността  да се разпорежда  остава в полза на общината. Съгласно чл.7, ал.2, изречение второ от ЗОС имотите публична общинска собственост могат да се обременяват  с ограничени  вещни права, каквото е процесното право на ползване, само в случаите  определени в закона.  Такъв  закон е и точката на параграф 4 от ПЗР на Закона за народните читалища. В този смисъл  е и практиката на Върховния съд, в решение №16671/ 12.12.2013 година по административно  дело №8087/2013 година  на ІV-то  отделение. В условията на евентуалност в случай, че не възприемете тезата,  че общинския съвет може да приложи разпоредбата на чл.7,ал.2, изр. второ ЗОС, вр. с параграф 4 от ПЗР на ЗНЧ, то при постановяване на съдебния  акт моля да вземете предвид обстоятелството, че  новия акт за ПОС е съставен без най- важния елемент по фактическия  на чл.3 ал.2 – решение на ОС, налице е АОС и след като общинския съвет  не е определил  в свое решение, че имота е ПОС, с  пълно- единодушие- 231 гласувал „за” не са предоставили сега, а са облекли  в своя правна рамка дългогодишното ползване на библиотеката   на тази сграда. Именно,  поради тази причина  общинския съвет е приел  това решение към настоящия момент. Към настоящият момент кмета на общината  с докладна записка до общинския съвет е предложил да бъде учредено безвъзмездното право на ползване за процесния имот. Моля да отхвърлите оспорването като неоснователно.

Съдът определя 3 дни  за представяне  на писмени бележки по делото от процесуалния представител на оспорващия.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:46 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: