ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 24.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и четвърти юни                      две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1074 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 14:35 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Н.Н., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат Н.И., надлежно упълномощен с днес представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури, редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпилата от Д.Н. *** жалба против Заповед №РД-348/13.02.2013 г., издадена от Изпълнителния директор на Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури, с която е прекратено действието на безсрочно разрешително за извършване на стопански риболов в Черно море и река Дунав № 02101208 от 12.03.2007 г., издадено на риболовен кораб с външна маркировка НС 529 и име НС 529, поради това,  че през 2011 г. и 2012 г. на притежателя на разрешителното не е издавано удостоверение  за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми по чл. 18е от Закона за рибарството и аквакултурите, с искане за отмяна на заповедта като незаконосъобразна.

 

АДВОКАТ И.: Поддържаме жалбата.

Нямаме други доказателствени искания. Моля да приключите съдебното дирене.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото приложените към жалбата писмени документи и тези, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ И.: Уважаема госпожо Председател, моля да уважите жалбата на моя доверителя и отмените Заповед № №РД-348/13.02.2013 г., издадена от Изпълнителния директор на Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури, с която се прекратява действието на безсрочно разрешително за извършване на стопански риболов в Черно море и река Дунав № 02101208 от 12.03.2007 г., на основанията, посочени в нея, както и да ни присъдите направените разноски.

 

В залата влезе юрисконсулт А.С., който моли да встъпи в процеса, въпреки забавянето му.

Съдът предоставя възможност на юрисконсулт С. да изрази становището си.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Уважаема госпожо съдия, жалбата е неоснователна и моля да я оставите без разглеждане.

Няма да соча доказателства.

Уважаема госпожо съдия, има издадена заповед на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, спазен е реда на АПК и моля да потвърдите обжалваната заповед.

АДВОКАТ И.: Към процесния период, който е индивидуализиран в заповедта, не е съществувала разпоредба, която да задължава доверителя ми да извършва стопански риболов Такава е въведена едва с измененията на Закона за рибарството и аквакултурите през м. август 2012 година, поради което обжалваната заповед се явява преждевременно издадена.

РЕПЛИКА НА ЮРИСКОНСУЛТ С.: Съгласно Закона за рибарството и аквакултурите и нормативната уредба към него всяко едно лице, което осъществява професионален риболов, е длъжно, при положение, че повече от шест месеца няма да извършва риболов, да заяви това в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, за да запази това свое право. Видно е, че жалбоподателят не е извършил такова действие, въз основа на което е извършена служебна проверка от Изпълнителна агенцията по рибарство и аквакултури  и това е довело до издаването на този индивидуален административен акт.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:43 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: