Р Е Ш Е Н И Е

 

        1140                                11.06.2018г.                                      гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на тридесет и първи май две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                               ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                   2.МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  Ирина Ламбова

прокурор: Христо Колев

като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КАН дело № 1073 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН, вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Eвротранс груп България“ ЕООД, с ЕИК 201495150, със седалище и адрес на управление: гр. Айтос, представлявано от управителя Ц.П.Ц., чрез адв. И. М. против решение № 33/16.03.2018г. постановено по НАХД № 393/2017г. по описа на Районен съд – Айтос, с което е изменено наказателно постановление (НП) № 02-001092/24.07.2017г. на директора на дирекция „Инспекция по труда“ – гр.Бургас, с което за нарушение на чл.62, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.416, ал.5 вр. с чл.414, ал.3 от КТ на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 3000.00 лв., като e намален размера й на 1 500.00 лв.

В касационната жалба се излагат доводи, че оспореното решение е неправилно. Касаторът намира за неправилни изводите на районния съд досежно извършеното нарушение. Моли съда да отмени оспореното решение и да отмени наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът, редовно призован, не се представлява.

Ответникът по касация Дирекция „Инспекция по труда - Бургас“, редовно и своевременно призован, не се представлява в съдебно заседание и не изразява становище по касационната жалба.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че касационната жалба е неоснователна и решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

Настоящият съдебен състав намира, че приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК, като споделя напълно направените въз основа на нея правни изводи.

От анализа на доказателствата по делото се установява, че при съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила от страна на административнонаказващия орган, които да са довели до ограничаване правото на защита на касатора. С наказателното постановление, „Eвротранс груп България“ ЕООД е санкционирано в качеството си на работодател по смисъла на §1, т.1 от ДР на КТ за това, че в тридневен срок, считано от 30.12.2016г., не е изпратило уведомление за сключен трудов договор № 28/30.12.2016г. с лицето М.Г.Е..

Съгласно чл.62 ал.3 изр.първо от КТ в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

Съгласно чл.414 ал.3 от КТ работодател, който наруши разпоредбите на чл.61, ал.1, чл.62, ал.1 или 3 и чл.63, ал.1 или 2, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв., за всяко отделно нарушение.

Изцяло се споделя извода за осъществено от страна на дружеството административно нарушение, ето защо правилно е била ангажирана отговорността му на основание чл.62, ал.3 от КТ.

Настоящият касационен състав намира оспореното съдебно решение за правилно. Районният съд е обсъдил събраните доказателства и въз основа на правилно установените факти е извел законосъобразни правни изводи. Предвид изложеното, не се констатират отменителни основания, поради което същото следва да бъде оставено в сила като допустимо, валидно и правилно.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХІХ – ти състав,

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 33/16.03.2018г. постановено по НАХД № 393/2017г. по описа на Районен съд – Айтос.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: 1.              

 

 

   2.