ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 12.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  дванадесети декември                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1073 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:52 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Сис индустрийс“ООД, редовно призован, се явява адвокат К., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на Митница Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Л., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.С..

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№13343/11.12.2017г. от юрисконсулт Л., с искане делото да се отложи за друга дата, поради служебна ангажираност пред Районен съд Сливен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Не поддържам, така депозираната молба. Моля да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ КУКЛОВСКА: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата експертиза, което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

Т.С.С. -  години, българска гражданка, неосъждана, несемейна без дела и родство със страните по делото. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Към момента нямам какво да добавя.

 

АДВОКАТ К.: Г-жо С. в отговор на последния въпрос сте посочили, че гроздовия срок е продукт на който много бързо се променят основните показатели, а именно захари и алкохолно съдържание, можете ли да кажете дали след пристигане на въпросните цистерни от Македония в България, при пресипване на стоката, т.е след отваряне на цистерните и при контакт с въздуха, биха могли да стартират ферментационни процеси?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Гроздовият сок е наистина продукт, който бързо променя характеристиките си. Когато е в затворено пространство, ако сокът е бил сулфитиран нали, ако е бил стилизиран преди натоварването, ако е бил охладен, след това цистерната се затваря, няма достъп на кислород и не може да протече ферментация за този период, в който е пътувала. При отваряне на цистерните, ако съдовете са били отворени по- дълго време и ако съдовете, в които се взима проба не са чисти, стилизирани, може по някакъв начин да тръгне процес на ферментация  Ако в цистерните има други съдове, в които са протичали ферментация, може дрождите да попаднат, а те са предпоставка за образуване на някакъв вид ферментационен процес. Но не мога да кажа категорично дали има ферментационен процес или не в случая.

 

АДВОКАТ К.: А при контакт с въздуха, протича ли ферментационен процес?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При досег с въздуха, респ. с кислорода може също да допринесе и да предизвика процес на ферментация.

 

АДВОКАТ К.: Можете ли да кажете какво е гроздов сок и какво е гроздова мъст и имали разлика между тях?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По Закона за виното и спиртните напитки, гроздовият сок е течен неферментирал продукт с действително алкохолно съдържание ненадвишаващо един обемен процент, а гроздовата мъст е течен продукт от прясно грозде получен по естествен начин или физически средства, с алкохолно съдържание непревишаващо един обемен процент.

 

АДВОКАТ К.: Може ли всеки един от тези продукти да бъде вложен в производството на спиртни напитки?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, може като начало на спиртни напитки чрез ферментация.

 

АДВОКАТ К.: Нямам повече въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Г-жо С. на коя дата посетихте митница Бургас?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Посетих Митница Бургас в началото на септември 2017г.. Попитах дали има проби и ми казаха, че няма представителни проби, от които да се вземе за анализ и за изготвяне на съдебно-химическа експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Вие запознахте ли се с всички материали по преписката, преди да изготвите своето заключение?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Запознах се с всички материали по преписката, а мисля че на 04.09.2017г. посетих Митница Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: В уверението за анализ на вино, приложено към административната преписка от Македония, с което стоката е дошла в България е посочено за продукта съдържание на сериен диоксид 12,80 mg/L. Интересуваме това количество дали е било вложено или естествено се съдържа в продукта?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В предходните дела обясних, понеже в гроздовия сок и гроздовата мъст и в продукти от вино няма естествен серен диоксид, няма такова понятие, този серен диоксид е добавен за консервация или стабилизация на виното. Така, че като въпрос просто не може да стои. Естествен серен диоксид няма, има други съставки - захар, киселини, феноли, антоциали, ако е червено вино, но серен диоксид няма.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Това количество в продукта серен диоксид годно ли да е прекъсне ферментацията?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Първо, не знаем в самия гроздов сок дали е тръгнала ферментация, не знам какво са правили колегите в Македония. Ферментацията може да се прекъсне по много начини или въобще да не е тръгвала. Щом е гроздов сок се предполага въобще да не е започнала ферментация. Може да е било охладена и консервирана мъста с отделни химически вещества, може да е била стабилизирана и охладена и тогава да е натоварена, но това в анализното не е задължително да се записва, а аз не мога да предполагам какво са правили колегите в Македония и какво са я правили и как са я съхранявали тази мъст, как са я товарили също. Категорично заявявам, че не мога да дам отговор, тъй като не знам какво са правили колегите в Македония.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Тоест няма данни за стабилизиране и охлаждане за процесния продукт по документите по преписката?

 

АДВОКАТ К.: Възразявам по този въпрос, документите в преписката можем сами да си ги прегледаме.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: А данни за цистерните има ли в документите по преписката, дали са били стилизирани и хладилни?

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Възразявам срещу този въпрос.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямам други въпроси към вещото лице. Оспорвам заключението, тъй като същото се гради на база предположения единствено. Считам, че възнаграждението на вещото лице е прекомерно.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице С., като му определя възнаграждение в размер на 400 лева, в рамките на определения депозит и платими от него /л.158 от делото/.

        

АДВОКАТ К.: Оттеглям искането си за разпит на свидетели. Няма да соча други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Водя в днешното съдебно заседание, допуснатия свидетел, който моля да бъде разпитан.

 

АДВОКАТ К.: Не възразявам да се разпита свидетеля.

 

Предвид изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя,съдът

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определението от 04.07.2017 г., с което са допуснати до разпит двама свидетели при режим на довеждане от страна на жалбоподателя.

 

ПРИСТЪПВА към разпит на допуснатия свидетел, който беше въведен в съдебната зала и СНЕМА самоличността и както следва:

В.М.Е. - г., български гражданин, неосъждан, семейна, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Работя в Митница Бургас като инспектор.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Взимали ли сте проби по процесната митническа декларация и какво наложи взимането им?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Да взимала съм проби по процесната митническа декларация. Взимането на проби се наложи, поради неясното наименование на стоката, тъй като по ЕАД беше една стока обявена, а в останалите документи към декларацията беше гроздова мъст или гроздов сок и тъй като за нас най-важно е да уточним стоката, защото това е важно за определяне на тарифния код, взехме проби. Предвид различното посочване на стоката в различните документи се наложи да вземем проби и уточним стоката.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Преди взимането на пробите от Ваша страна беше ли предложено на дружеството да наеме независимо лице, което да вземе проби и извърши анализа?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Да, предложихме на дружеството да си наемат независим сървейор, който да вземе проба за анализ и изследване, но те отказаха, затова отидохме ние.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Пробите в присъствието на представител на дружеството ли ги взехте?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Да, пробите бяха взети в присъствието на декларатора на дружеството г-н Пулев и в присъствие  на помощник- технолог, общи работници от завода и шофьорите на цистерните.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Г-н Пулев направи ли възражение по отношение взимането на пробите, начина на взимане на пробите?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Не, нямаше никакво възражение от страна на дружеството при взимане на пробите.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: В какви бутилки сложихте пробите?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Пробите бяха сложени в стъклени бутилки предоставени от дружеството?

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Връчихте ли проба на дружеството?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Да, връчихме проба на дружеството, заедно с протокол подписан от г-н П.. Взехме 4 проби. По принцип се взимат 4 проби, защото две отиват в лабораторията, една даваме на дружеството и една остава да се съхранява при нас за определено време, но не знам колко точно се съхранява при нас. В случая също взехме 4 проби, като едната дадохме на дружеството и едната остана за съхранение при нас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да сте уведомявани, че ще се взимат проби от други независими институции и бяхте ли поканени да присъствате на вземането на такива проби?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Не, никой не е ние е уведомявал, че ще се взимат проби от независим институции, нито сме присъствали на взимане на проби от други институции на процесната стока.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Цистерните, с които е била превозвана стоката, хладилни ли бяха?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Цистерните, с които е превозвана стоката, не бяха хладилни.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Имало ли е случаи протоколите за взимане на пробите да се съставят по-късно?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Имаше няколко такива  случая. В този случай нямам спомен. Ако се вземат пробите по-късно, след работния ден, след 17 ч., то системата не работи и затова съставяме протоколите на следващия ден. Ако са взимани пробите в петък след работния ден, трябва да изчакаме понеделник.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Когато вземете пробите, в някакъв дневник, в регистър вписвате ли ги?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Имаме такъв дневник за регистриране на пробите и те се вписват.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

АДВОКАТ К.: В ръководството за взимане на пробите, което е посочено от директора на Агенция Митници като нормативния акт на база, който Ви води и определя правилата за взимане на проби, пише на първо място, че пробата трябва да бъде взета като средни, т.е отгоре, долу и от средата на съда. Взехте ли такава проба и от къде взехте пробата?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Не, не сме вземали средна проба. Проба взехме от единия кран. Цистерната имаше няколко крана, мисля че бяха два и пробата я взехме от единия кран.

 

АДВОКАТ КУКЛОВСКА: Как изглеждаше течността?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Премесени гроздови зърна със семки и част от чепките, а като цвят зелено-кафеникава, блатна. Направи ми впечатление и вкусихме течността и тя беше изключително сладка. Това няма да го забравя, нагарчаше от сладост.

 

АДВОКАТ К.: Тоест не е била хомогенна течността?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Да, не беше хомогенна течността. Ние се бяхме подготвили да взимаме проби от гроздов сок, а то се оказа, че е гроздова мъст или гроздов пулп- шара.

 

АДВОКАТ К.: Как бяхте подготвени да вземете проби от за гроздов сок, нали всъщност казахте, че сте тръгнали да вземете проби за да изяснявате каква е стоката?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Бяхме подготвени за гроздов сок, защото виждаме по декларация, че е гроздов сок, но на място видяхме, че не е.

 

АДВОКАТ К.: В ръководството за вземане на проби същото пише, че ако течността не е хомогенна, преди да вземете проби, трябва да се разбърка? Вие разбъркахте ли я преди да вземете проба, след като видяхте, че не е хомогенна?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Не, не сме я разбърквали. Ние разбираме, че не е хомогенна като отворихме крановете. Като видяхме, че не е хомогенна се наложи да вземем кофа и да сипем първо там и после от кофата в стъклените бутилки.

 

АДВОКАТ К.: Стерилизирахте ли ги тези бутилки? От къде ги взехте?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Кофата и бутилките ни ги предостави дружеството. Бяха чисти бутилките и ни бяха предоставени от дружеството. Ако те са ни дали мръсни бутилки, тяхна е вината, не наша.

 

АДВОКАТ К.: Замразихте ли пробите?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: При положение, че цистерната, с която е превозвана стоката от Македония не е хладилна, не виждахме смисъл да ги замразяваме и не сме ги замразявали пробите.

 

АДВОКАТ К.: А, консервирахте ли ги с нещо пробите?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Не, не сме ги консервирали.

 

АДВОКАТ К.: Как ги превозихте пробите от завода до митническото учреждение?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: В щайги с кола на г-н П. - декларатора на дружеството.

АДВОКАТ К.: Казахте, че деклараторът на дружеството не е направил възражение за начина на взимане на проби и тъй като ръководството съгласно, което тези проби трябва да бъдат вземани не е било обнародвано, Вие предоставихте ли му го на него това ръководство да се запознае, за да е наясно, за да може да направи информирана възражение или да не направи?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Не сме му представили ръководството за взимане на проби.

 

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля, който напусна съдебната зала.

 

АДВОКАТ К.: Нямам други доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо председател, моля да отмените обжалваното от нас решение на основанията посочени подробно в жалбата ни и на такива, които бихме искали да допълним в писмени бележки, за което моля да ни предоставите срок. Претендираме и съдебно-деловодни разноски, за което представям списък.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Уважаема г-жо председател, моля да оставите без уважение жалбата. Моля да потвърдите обжалваното решение на административния орган като правилно и законосъобразно, като същото съдържа всички необходими реквизити по смисъла на чл.59 от АПК. Решението е издадено в законоустановената форма, съобразено е и с целта на закона. Моля да изключите от доказателствата по делото протокол за изпитване на ИЛАВ, предвид обстоятелството, че се събраха доказателства, че митнически служители не са присъствали при вземането на проби съгласно протокола за изпитване и по никакъв начин стоката от този протокол не може да се идентифицира със стоката по митническата декларация. Относно претендираните разноски, считам че адвокатското възнаграждение е прекомерно и правя възражение за неговата прекомерност. Моля да ни се присъдят разноски, както и юрисконсултско възнаграждение. Моля за срок за писмени бележки.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя и 14-дневен срок на ответника за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.10часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: