ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 04.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четвърти юли                                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й. Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1073  по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Сис индустрийс“ ООД, редовно призован, се явява адвокат С., редовно преупълномощен от адвокат Е..

 

За ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митница Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Л., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Сис Индустрийс“ ООД, против решение № 32-22314 от 26.01.2017 г. на началника на Митница Бургас, потвърдено с решение № Р-298/32-82151/24.03.2017г. на директора на Агенция Митници.

 

Съдът докладва постъпилата административна преписка и доказателствата към нея с писмо вх.№4662/10.05.2017г.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалваното решение и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издаденото решение.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата. Да се приеме административната преписка с представените към нея документи, както и доказателствата представени към жалбата. Като допълнение към доказателствените искания, моля да задължите ответника да представи Ръководството за вземане на проби от стоките за целите на митническия контрол. Представям молба и моля да допуснете по делото съдебно-химическа експертиза със задачи, които са описани подробно в нея. Моля да допуснете до разпит двама свидетели, при режим на довеждане. С единия свидетел ще установяваме обстоятелства за реда на вземане на проби, като лицето е присъствало на място. С втория свидетел ще установяваме обстоятелствата относно начина на транспортиране на пробите до Митница Бургас. Съобразно становището на Митница Бургас, ще взема допълнително становище и ще направя искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Оспорвам изцяло жалбата. Да се приеме административната преписка. Във връзка с представеният към жалбата до директора на Агенция Митници, протокол за изпитване от ИАЛВ, считам че същият не следва да бъде приет по делото, тъй като пробите не са взети от митнически служители или в тяхно присъствие и съответно няма как да бъдат идентифицирани със стоките по ЕАД. Относно оспорването, че пробите не са взети съгласно Европейското законодателство, считам че при вземането е спазен Регламент № 952 от 2013г., както и Регламент №2447 от 2015г. Моля да ни бъде предоставена възможност да представим Ръководството за взимане на проби. Относно искането за разпит на свидетели, считам че е неоснователно, тъй като в преписката се съдържат данни за начина по който са били взети пробите от продукта. Алтернативно, в случай че допуснете свидетели на жалбоподателя за установяване на тези обстоятелство, моля да ни бъде предоставена  възможност да бъде допуснат до разпит митническия служител взел пробите. Моля да ни предоставите възможност да представим документите приложени към преписката на чужд език с превод на български език. По отношение на искането за допускане на химическа експертиза, моля да ми се даде възможност да изразя писмено становище.

 

АДВОКАТ С.: Нямам допълнителни искания. Относно направеното изявление от процесуалния представител на ответника, във връзка с представения протокол за изпитване, то той е част от административната преписка и ще коментираме този протокол на ИАЛВ по същество. Относно спазването на регламентите, това също е по същество. Изискването на този чл.189 от регламента, който се цитира от Митницата предполага и изискване при вземане на тези проби да се спазва местното законодателство, като целта на исканите свидетели е установяване на неспазване на разпоредбите за реда на взимане на проби и транспортиране. Това е относно възраженията направени от Митницата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

                                                                

ПРИЕМА писмените доказателства представените с жалбата и административната преписка, чиято относимост ще бъде ценена с крайния съдебен акт.

 

ДАВА възможност на процесуалния представител на ответника, да се запознае с въпросите поставени в днешното съдебно заседание към исканата съдебно-химическа експертиза, като изрази становище в 14-дневен срок от днешното съдебно заседание.

След изтичане на срока за становище от ответника, съдът ще се произнесе по искането за допускане на експертиза в закрито заседание. В случай, че бъдат поставени допълнителни въпроси от страна на ответника, съдът ще се произнесе след даване на възможност на жалбоподателя за изразяване на становище.

 

ДОПУСКА до разпит при режим на довеждане за следващо съдебно заседание двама свидетели на жалбоподателя, присъствали при вземане и транспортиране на пробите, както и един свидетел на ответника, с чиито свидетелски показания ще се установяват посочените обстоятелства. Свидетелските показания ще бъдат ценени с крайния съдебен акт

 

Съдът констатира, че обжалваното решение е подписано от Г. С. Г. за началник на Митница Бургас, като в решението е посочено, че той е упълномощен със заповед № 0-3440 от 21.12.2016г.. Тази заповед не е приложена по административната преписка по делото, поради което УКАЗВА на ответника, че следва да представи доказателства за упълномощаване на лицето издало обжалваното решение, като ако това не бъде сторено, делото ще бъде решено, с оглед наличните доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок от днес, да представи Ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол, доказателства за начина на съхранение и транспортиране на съответната проба.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответника да представи по делото документите по административната на чужд език, с превод на български език.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.10.2017г. от 11.00ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

: