Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

1218                               21.06. 2018 год.                     гр.Бургас

 

                                       В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС,ХХІІ- административен състав

на   седми юни 2018 год.

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ :     ДИАНА П.    

                                                                                                                                                                   

Секретар    Кр.Линова

като разгледа докладваното от  съдия Д.П.

адм.д. № 1072 по описа на 2018 г.

          За да се произнесе, взе предвид следното:

       Производството по делото е по чл.195 ал.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/във вр. с чл.145 и сл.АПК.

       Образувано е по жалба от  М.Ч.Й. *** против Заповед №РД-310/2.04.2018 год. на Кмета на Община гр.Карнобат, с която на осн.чл.195 ал.6 ЗУТ е разпоредено премахване на масивна жилищна сграда собственост на  жалбоподателката.

        В жалбата се правят оплаквания  за незаконосъобразност на оспорената заповед,поради допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила, както и поради противоречие със закона.Твърди се че заповедта не е обоснована в необходимата и достатъчна степен от фактическа страна, че не е спазен реда за издаване на административния акт, като на жалбоподателката като страна в административното производство не е  предоставена възможност да упражни процесуалните си права.Обосновава че не са налице материалноправните предпоставки на разпореденото премахване на строежа. Поради изложените съображения  се прави искане за отмяна на заповедта и присъждане на съдебни разноски.

      В с.з. процесуалният представител на жалбоподателката поддържа изцяло жалбата.

      Ответната страна редовно и своевременно призована не изпраща представител.Депозирала е писмено становище ,с което оспорва изцяло основателността на жалбата,като сочи че  заповедта на Кмета на Община Карнобат не страда от пороци водещи до нейната отмяна.Твърди, че има възможност за постигане на спогодба по чл.178 АПК.

       Заинтересованата страна оспорва основателността на жалбата.Счита ,че заповедта на Кмета на Община Карнобат е законосъобразна.

       Съдът след като  прецени поотделно и в тяхната съвкупност събраните по делото  доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

           С Жалба  вх.№94-00-1540/12.03.2018 год. З.Б.Г. *** да се извърши проверка и се обезопаси жилищна сграда, находяща се в съседен на молителката имот, собственост на М.Ч., тъй като последната е частична разрушена и е опасна за здравето и живота на  живущите в съседни имоти.Във връзка с изпратената жалба, с Писмо изх.№94-00-1540/1/ от 22.03.2018 год., получено от М.Ч. на 23.03.2018 год. последната е била уведомена, че на 28.03.2018 год. Комисия, назначена със Заповед №РД-145/23.01.2018 год. на Кмета на Община Карнобат ще извърши проверка на място за установяване състоянието на сградата, находяща се в УПИ V кв.34 по ПУП-ПРЗ на гр.Карнобат.В писмото е посочено ,че присъствието на жалбоподателката като собственик е необходимо , както и че последната  ще бъде изслушана за становище.Видно от Протокол №2/28.03.2018 год. комисията е извършила оглед на място, в присъствието на М.Ч. и заинтересованата страна Зл.Г., като е отразено че същите са изслушани.Констатациите от проверката  отразени в протокола сочат че сграда е амортизирана, част от покрива е паднал и дъждовните води обливат носеща дървена конструкция от покрива, дървения материал на гредореда и покрива е с отслабени сечения и е с намалена носимоспособност, коминът е разцепен на две  и има опасност да падне върху покрива, постройката е с нарушени носещи вътрешни и външни тухлени зидове, по всички зидове има вертикални пукнатини. Извода на комисията е че от конструктивна гледна точка сграда е застрашена от самосрутване, същата е станала опасна за здравето и живота на гражданите, създава условия за възникване на пожари и не може да се поправи и заздрави.Въз основа на всичко изложено комисията предлага на Кмета на Община гр.Карнобат сградата да бъде  премахната.По делото няма данни и не е отразено същия да е бил връчен на жалбоподателката. Въз основа на така съставения протокол и на осн.чл.44 ал.2 ЗМСМА и чл.195 ал.6 ЗУТ Кмета на Община гр.Карнобат, със Заповед №РД-310/2.04.2018 год. е разпоредил масивната жилищна сграда на един етаж, със застроена площ от 52 кв.м., находяща се в УПИ V-706 в кв.34 по ПУП-ПРЗ на гр.Карнобат, да се премахне от собственика М.Ч.. Заповедта е съобщена на жалбоподателката на 10.04.2018 год.Жалбата срещу нея е подадена до съда чрез административния орган на 20.04.2018 год.

         За изясняване на обстоятелствата от значение по делото е допусната и назначена съдебно-техническа експертиза, чието заключение съдът приема като компетентно и безпристрастно.В.л.дава заключение, че сградата е строена през 1955 год., същата е масивна жилищна постройка, с тухлена зидария без стоманобетонови колони, пояси и щурцове, основите са каменна зидария, покривът е гредоред.Сочи, че са налице вертикални пукнатини по носещите зидове, като на места същите стигат до каменната зидария на основите, поради което и последните са с намалена носимоспособност, но с основен ремонт би могло да се възстанови нормалното функциониране на сградата.Условията за възникване на пожар са минимални.В.л. е категорично,че има възможност сградата да се заздрави, като за целта е необходимо да бъде направени  одобрен технически инвестиционен проект за основен ремонт,тъй като към момента възрастта на сградата е 63 години,а за тази категория сгради е възприет срок на ТЕГ:60-80 години.Разпитано в с.з. в.л. поддържа заключението си , като сочи допълнително че сградата не може да се определи като аварийна , както и че с едно обезопасяване с мрежа до извършването на основния ремонт,би могло да се предотврати падане на мазилка и керемиди в съседния имот.

       При така установената фактическа обстановка,съдът прави следните правни изводи:

       Жалбата е процесуално допустима ,като подадена от заинтересовано лице, адресат на оспорения административен акт, в нормативно установения срок, против административен акт подлежащ на съдебен контрол.

       Разгледана по същество същата е основателна.

       Обжалвания административен акт е издаден от материално и териториално компетентен по смисъла на чл.195 ал.6 ЗУТ административен орган- кмета на Община Карнобат, при спазване на нормативно установените изисквания по чл.59 ал.2 т.4 АПК за неговото съдържание. Посочено е правното основание за издаването на заповедта, като конкретните факти, въз основа на които административния орган е приел че са налице материалноправните предпоставки за упражняване на предоставената му от закона компетентност са отразени в Констативния протокол, съставляващ неразделна част от оспорения административен акт.При постановяването на заповедта е спазен и реда предвиден в чл.196 ал.1 и ал.2 ЗУТ-строежа е освидетелстван от назначена от кмета на общината комисия,за деня на огледа са поканени заинтересованите лица,като им е указана възможността да направят възражения.Видно от протокола  на комисията  огледа на сградата е извършен в тяхно присъствие ,като са изслушани от членовете на комисията.

       Процесната заповед обаче е постановена при неправилно приложение на материалния закон.Съгласно чл.195 ал.6 ЗУТ кметът на общината издава заповед за премахване на строежи, които поради естественото си износване или други обстоятелства са станали опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са за използване, застрашени са от самосрутване, създават условия за възникване на пожар или са вредни в санитарно-хигиенично отношение и не могат да се поправят и заздравят.Т.е. за да се издаде заповед за премахване на строеж, законът изисква за него не само да е установено че е негоден, опасен, застрашен от самосрутване, пожар или вреден в хигиенно отношение, но кумулативно и да е налице невъзможност да се поправи или заздрави. В настоящото производство не са доказани в кумулативност двете материалноправни предпоставки. Заключението на в.л. категорично сочи че сградата не е застрашена от самосрутване, няма условия за възникването на пожари,тъй като не е прекъснато ел.захранването, но е негодна за обитаване в нейната цялост.По отношение на втората предпоставка от заключението на СТЕ се установява,че след основен ремонт сградата може да бъде ползвана по предназначение, като за целта ще е  необходими изливането на колони които да обримчат цялата сграда и да се захване с бетонов пояс,където може да легне покрива.

       Премахването на строеж по чл.195 ал.6 ЗУТ е крайна мярка и може да се допусне само ако не е налице техническа възможност за поправяне или заздравяване на строежа, каквато възможност по отношение на процесната сграда е налице.В тази връзка следва да се каже че административния орган не е извършил пълно и всестранно изясняване на релевантните факти преди постановяване на своя акт.

       Оспорената заповед е постановена и в несъответствие с целта на закона, а именно да се премахват само строежи,за които безспорно е установено, че поради фактическото им състояние спрямо тях не могат да бъдат извършени ремонтни или възстановителни работи.

          С оглед на изложеното,съдът намира че оспорената заповед следва да се отмени.При този изход на спора и на осн.чл.143 ал.1 АПК на жалбоподателката следва да се присъдят своевременно поисканите съдебни разноски в общ размер на 910 лв.,от които 600 лв. адвокатско възнаграждение,300 лв. възнаграждение за в.л. и 10 лв. д.т.

         Водим от горното,съдът

 

                                           Р   Е    Ш    И

 

        ОТМЕНЯ  Заповед №РД-310/2.04.2018 год.  на Кмета на Община Карнобат.

         ОСЪЖДА Община Карнобат да заплати на  М.Ч.Й., съд.адрес:***К. разноски в размер на 910 /деветстотин и десет/ лева, от които 600/шестотин/ лева адвокатско възнаграждение, 300/триста/ лева възнаграждение за в.л. и 10/десет/ лева д.т.

         Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                        АДМ.СЪДИЯ: