ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 07.06.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХХІІ-ри административен  състав       

На седми юни                                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА П.

 

Секретар: Кристина Линова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия П.

Административно  дело номер 1072 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 10:40 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ          М.Ч.Й., редовно и своевременно призована, явява се лично и с адвокат К., която представя пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Карнобат, редовно и своевременно призован, не изпраща представител. Депозирано е писмено становище.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        З.Б.Г., редовно и своевременно призована, явява се лично.

Явява се вещото лице арх.К.М.Я.. Депозирал заключение в деловодството на съда на 29.05.2018г.

 

По хода на делото:

Адвокат К.: Да се даде ход на делото. Моля да ми дадете възможност да се запозная с писменото становище, което е депозирано.

Съдът ВРЪЧИ екземпляр от писменото становище на процесуалния представител на жалбоподателката.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Нямам възражения да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.   

            ДОКЛАДВА жалбата на М.Ч.Й. против Заповед № РД-310/02.04.2018г. на кмета на Община Карнобат. 

            Адвокат К.: Поддържам депозираната жалба. Поддържам и доказателствените искания направени с нея.

По отношение на доклада Ви в Определение № 1029/2018г. Уважаемата инстанция е указала, че по отношение исканите от мен гласни доказателства ще се произнесе в съдебно заседание след уточняване на фактите, които желая да бъдат доказани с тях. Аз моля това уточняване да направя в по-късен момент, тъй като видно от самото представено становище на общината, административният орган е приел възможността за постигане на спогодба между нас от една страна и Община Карнобат от друга във връзка с изменение на разпоредителната част на заповедта, като вместо премахване се разпореди поправяне и заздравяване на сградата. Нещо, което действително възнамеряваме и сме възнамерявали да направим тази пролет.

Моля да бъде изслушана изготвената експертиза.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА З.Г.: Искам да кажа, че винаги сме били в много добри отношения. Ние сме съседи. Делят ни 50см. Сградата се намира на 50см от оградата ми. Не съм имала никакви пререкания. Говорили сме да се възстанови сградата и преди две години ми беше казала, че ще поправят покрива, но това не се случи. Последният път, когато питах нещо ще се прави ли ..

         Адвокат К.: Това е ирелевантно за спора. Моля да я прекъснете.

СЪДЪТ към заинтересованата страна Г.: Мислите ли, че може да бъде поправена сградата или трябва да се събори?

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Аз не  съм специалист, но според мен правилно общината е разпоредила да бъде съборена сградата. Единственото, което се моля е безопасността на детето ми. Смятам, че заповедта е правилна и законосъобразна и я поддържам и считам, че следва да бъде оставена в сила.

Предоставихме възможност на главния архитект да направи пълни снимки и той успя да заснеме отвсякъде сградата. Мисля, че това което той засне са пълни доказателства. Други доказателства нямам.

 

         СЪДЪТ, след като се запозна с направените в жалбата оплаквания, изслуша процесуалния представител на жалбоподателката в днешно съдебно заседание, както и становището на заинтересованата страна и изразеното в писмен вид становище на ответника, ДОКЛАДВА ДЕЛОТО:

Производството е по реда на чл.215, ал.1, във връзка с чл.195, ал.6 от ЗУТ. Образувано е по жалба от М.Ч.Й. против Заповед № РД-310/02.04.2018г. на кмета на Община Карнобат, с която на основание чл.195, ал.6 от ЗУТ на наследниците на Ч.Й.Ч.е разпоредено премахване на жилищна сграда на един етаж, находяща се в гр.Карнобат. В жалбата се правят оплаквания за незаконосъобразност на оспорената заповед, поради допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила при нейното издаване, поради противоречие с материалния закон, както и за нарушения на принципа за съразмерност валидно с разпоредбата на чл.6 от АПК. В съдебно заседание жалбата се поддържа изцяло, поддържа се искането за приемане като доказателство на административната преписка, образувана по издаването на оспорения административен акт. Поцесуалният представител на жалбоподателката не прави възражения по изслушването в днешно съдебно заседание на вещото лице по назначената съдебно-техническа експертиза.

Ответната страна в писмено становище оспорва основателността на жалбата. Счита,че при издаването на оспорения административен акт не са допуснати нарушения както на административнопроизводствените правила, така и на материалния закон. Не възразява по изслушването на вещото лице. Сочи, че са налице предпоставки за постигане на споразумение между страните по чл.168 от АПК.

Заинтересованата страна оспорва основателността на жалбата. Счита, че издадената заповед на кмета на Община Карнобат е правилна и законосъобразна. Не прави възражение по изслушването на вещото лице.

 

Становища по доклада:

Адвокат К.: Нямам възражения по доклада.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Нямам възражения.

 

Съдът счита, че следва да се уважи искането на процесуалния представител на жалбоподателката за събиране на гласни доказателства, като обстоятелствата, за които се сочат същите да бъдат уточнени след изслушване на вещото лице и съобразяване становището на административния орган.

Липсват процесуални пречки по изслушване на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателката допълнително да посочи обстоятелствата, които ще се установяват с гласните доказателства поискани в жалбата.

СНЕМА самоличността на вещото лице, както следва:

 

Арх.К.М.Я. – 55 години, български гражданин, семеен, с висше образование, няма връзки със страните по делото, ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде заключение по съвест и знание.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам изцяло заключението, което съм представил.

         В настоящия момент жилището се нуждае от спешен основен ремонт. Има текущ и основен ремонт. Тук говорим за основен ремонт, за укрепване на сградата. Като всеки строеж и този има възможност за заздравяване. Няма належаща необходимост веднага да бъде съборена сградата, защото аварийните сгради не изглеждат по този начин. Към момента собственичката обитава периодично в събота и в неделя сградата. Има и вътрешно заснемане и снимков материал, но не съм го приложил към заключението, защото не е редно. Има стаи, които са по-аварийни там, където е отворен покривът. Таванът е каратаван. Основният проблем идва заради частично отворен покрив и дъждовните води попадат директно на каратавана и оттам нататък по стените. Технически възможност има за заздравяване. Като архитект конструктор предполагам, че в проекта ще се предложи едни колони,  с които да се обрамчи сградата и да се захване с пояс, където може на него да легне покривът. Така ги виждам нещата от своята практика.

Адвокат К.: Нямам въпроси към вещото лице.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Вие погледнахте, че покривът пропада и строителните материали тръгват към моя двор. Дворът ми се обитава от доста хора, има малки деца. Тези строителни материали падат в двора ни. Единственото, което мен ме притеснява е безопасността на семейството ми. Как бихте предложили да се обезопаси на този етап това.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Което е наложително при всяко едно строителство е обектът да бъде обезопасен от страна на съседния имот и това може да се направи по класическия начин с мрежа. Ако наистина собственикът смята да заздрави сградата, колкото по-бързо направи това обезопасяване, няма да има предмет на спора. Но така или иначе по време на строителство сградата трябва да бъде обезопасена. Но това може да се направи и преди строителството. Може да падне и вече падат някои керемиди.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Тази мрежа, за която говорите, мислите ли, че ще е достатъчна, понеже пукнатината е огромна и има ли опасност една мрежа да не може да го задържи.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това е въпрос на конструктивно решение и отговорникът, който ще води строителството решава. Има начин, може да се обезопаси и сега може. Преди да се изготви техническия проект, може да се обезопаси. Строителството трябва да бъде на база одобрен технически проект, за което се изисква техническо време, понякога повече от месец.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Това, което искам да потвърдите е само, че нашата страна е в момента в опасност.

Адвокат К.: Категорично възразявам.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Той да ми гарантира като вещо лице, че аз мога да бъде спокойна.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз говоря за техническа възможност. Не мога да гарантирам.

Адвокат К.: Третото лице се намира в съдебно заседание, а не пред кмета на Община Карнобат.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Нямам други въпроси.

Адвокат К.: Проверихте ли дали оградата на съседите минава по вътрешната регулационна линия?

СЪДЪТ ОТКЛОНЯВА този въпрос на адвокат К. към вещото лице,като неотносим към изясняване обстоятелствата по делото.

Адвокат К.: Има ли дърво, което пречи и разрушава покрива и чие е това дърво?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Има дърво, снимал съм го, видял съм това дърво. Самото дърво не е причина за разрушаване на покрива. От снимковия материал се вижда, че при частично отворен покрив то може да допринася за поражения, тъй като при буря клони и листа могат да попадат в сградата.

Адвокат К.: Нямаме повече въпроси.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице в размер на 300 лева, което да се изплати изцяло от внесения депозит.

 

Адвокат К.: Поддържам искането за разпит на свидетели при режим на довеждане.

Първият свидетел ще установи начинът, по който е издаден Протокол 2 и липсата на възможност дадена от проверяващите на моята доверителка да изрази каквото и да е становище по констатацията на общинската администрация. Присъствала е, но не й е дадена изобщо възможност да вземе становище по онова, което са заявили. Свидетелят е Ч.Ж.ЖV.– присъствал на огледа.

Искам да допуснете до разпит свидетел, който ще установи една от причините за отваряне на дупка в покрива тази зима. Името на свидетеля е Д.Н.Б..

Третата свидетелка ще Ви каже за разговори със строител от миналата есен във връзка с ремонта на покрива, както и укрепване на стените, който е трябвало да започне тази пролет и който е осуетен във връзка с проверката. Името е Н.И.С..

         Нямам други искания.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Нямам искания.

 

СЪДЪТ, след като изслуша процесуалния представител на жалбоподателката и прецени направеното искане за допускане на гласни доказателства, счита същото за неоснователно. Обстоятелствата, за които се иска разпит на свидетели са неотносими към правния спор. Причините, поради които сградата се намира в такова състояние са ирелевантни относно обстоятелството дали същата е годна за обитаване, застрашава обитателите си или съответно подлежи на ремонт и възстановяване.

Поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ УВАЖАВА искането за допускане до разпит на сочените от процесуалния представител на жалбоподателката лица като свидетели.

 

Адвокат К.: Нямам други искания.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Нямам искания за събиране на доказателства.

 

Тъй като доказателствата са налице, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

Адвокат К.: Моля да постановите съдебен акт, с който да  уважите депозираната жалба като отмените атакуваната заповед на кмета на Община Карнобат.

Видно от заключението на съдебно-техническата експертиза, процесната сграда може да се поправи и заздрави. Като така комулирана предпоставката на чл.195, ал.6 от ЗУТ не е налице, като така считам, че се доказва незаконосъобразността на атакувания акт. По отношение на процесуалните пропуски, моля да вземете в предвид онова, което съм изложила в писмената жалбата и което по никакъв начин не е опровергано от административния орган.

Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски отразени в договора за правна помощ, който представих в деншно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Моля заповедта на кмета да бъде оставена в сила, която поддържам изцяло.

 

 

 

 

Съдът  обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения  месечен срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11.06 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: