ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 26.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ХІ-ти административен състав       

На двадесет и шести септември               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

                                                                                                    

Секретар: К. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1072 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД, редовно призован, представлява се от адв.Т., който представя пълномощно за преупълномощаване от адв.К. - пълномощник на жалбоподателя.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на МИТНИЦА-БУРГАС, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Т-И, представя пълномощно.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

ДОКЛАДВА жалбата на СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД против Решение № 32-22245/26.01.2017 г. на началника на Митница – Бургас, потвърдено с Решение № Р-295/32-82138/24.03.2017 г. на директора на Агенция „Митници“, с което началникът на Митница – Бургас определя стоката, внесена от Македония – гроздов сок /гроздова мъст/, като „гроздова мъст с действително алкохолно съдържание при 20% - 0,8% vol и класирана в код по КН 22043094 и за вноса й е определено митническо задължение в размер на 25209,94лв. мито и 7504,38лв. ДДС.

 

 Адв.Т.: Поддържам жалбата. Моля да бъде назначена съдебно-химическа експертиза, за което представям нарочна молба с въпроси, с копие за ответната страна.

Да се приеме представената административна преписка.

По отношение на доказателствените искания, които съм формулирал на стр.7 и стр.8 от жалбата, да се приемат всички доказателства представени с нашата жалба, в т.ч. Протокол за изпитване № П-802/29.11.2016г. на Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ). Моля посоченият протокол да бъде приет като доказателство по делото. Моля да задължите началника на Митница-Бургас да представи препис от Ръководството за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол с цел установяване спазването на правилата за вземането им. Моля да задължите началника на Митница-Бургас за представи Заповед за заместване на директора.

 

СЪДЪТ към адв.Т.: Съдът е прочел жалбата и направените в нея доказателствени искания, които Вие днес четете отново. Имате ли нещо друго да добавите?

Адв.Т.: Нямам какво да добавя. Моля да се произнесете по доказателствените ни искания направени с жалбата.

 

         Юрисконсулт Т-И: Оспорвам жалбата. Считам същата неоснователна. Моля да приемете приложените към административната преписка писмени доказателства.

Във връзка с искането да се приеме протокола на ИАЛВ, възразявам, тъй като същият не касае стоки, които са били предмет на оформяне с конкретната митническа декларация. Той е съставен много по-късно и в отсъствието на митнически служители. Няма как да бъде установено, че това са същите стоки, които са били предмет на конкретната митническа декларация.

Не възразявам да се представи Ръководството за вземане на проби.

Моля да ми бъде дадена възможност да представя превод на документите, които са представени на чужд език.

Тъй като пробите не се съхраняват в Правния отдел, а исканията с въпроси касаят и са свързани с наличието на проба, моля да ми дадете възможност да представя нарочно писмено становище след справка в Митница-Бургас за наличието на проба и пригодна ли е тя за допълнително изследване.

 

         По направените доказателствени искания съдът КОНСТАТИРА следното:

 

По делото е представена административната преписка във връзка с издаване на оспорения административен акт, както и протокол за изпитване, цитиран от процесуалния представител[kl1]  на жалбоподателя.

Съдът счита, че административната преписка е относима и следва да бъде приета.

         Що се отнася до Протокол за изпитване № П-831 от 05.12.2016г., съдът констатира, че това изпитване не е извършено в рамките на административното производство приключило с издадения административен акт, който е обжалван по делото. Представеният протокол за изпитване на продукт, за който няма данни по какъв начин е получен, съхраняван и изследван, поради това съдът ПРИЕМА, че протоколът за изпитване и резултатите отразени в него (лист 39 от делото) са неотносими по настоящия спор.

         С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно съдържанието на приложения опис, находящ се на лист 22 от делото.

 

НЕ ПРИЕМА Протокол за изпитване № П-831 от 05.12.2016г. (л.39 – 40 от делото).

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че в оспореното решение, като основание за определяне на нов код административният орган твърди отрицателен факт, че количеството серен диоксид, с който е извършена стабилизация на внесената стока е недостатъчно за нуждите на вноса. Опровергаването на този отрицателен факт е възложено върху жалбоподателя в производството.

 

УКАЗВА на ответника, че върху него е възложено доказването на спазването на процесуалните правила в административното производство, в т.ч. и установените изисквания за вземане и съхранение на пробите за изследване в митническата лаборатория на Агенция Митници.

 

Във връзка с разпределяне на доказателствената тежест в съдебното производство съдът счита, че ответникът следва да представи Ръководството за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол в редакцията му към датата на вземане на пробите - 18.11.2016г.

Ответникът следва да установи спазването на условието за компетентност на органа издател на решението, с което по административен ред е проверена законосъобразността на първоначалния административен акт.

 

По отношение на поисканата съдебно-химична експертиза:

 

СЪДЪТ към процесуалния представител на ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Какви обстоятелства искате да установявате с въпрос № 3 от депозираната днес молба „Да се определи действителното алкохолно съдържание на стоката от взетата проба при 20 градуса по Целзий“?                                              

В този вид, в който е формулиран въпроса, какво искате да каже с него – че пробата е взета при 20 градуса по Целзий или че трябва да бъде нагрята до 20 градуса по Целзий и след това да се установи алкохолното съдържание. Да се нагрее при 20 градуса по Целзий или да се приеме, че е била взета при 20 градуса по Целзий?

Адв.Т.: При 20 градуса по Целзий.

 

 

СЪДЪТ след получаване на отговор на уточняващия въпрос счита, че въпрос № 3 във вида, в който е формулиран, е двусмислен и не позволява еднозначно изследване по поставената задача. Така, както е формулиран, въпрос № 3 може да бъде тълкуван първо – като изискване да се определи действително алкохолното съдържание на стока от проба, която е взета при 20 градуса по Целзий в момента на вземането. И второ – като искане да се определи алкохолното съдържание на стока от взета проба при загряване на пробата до 20 градуса по Целзий. За съда остава неясна каква е точната воля на жалбоподателя, затова счита, че в този вид въпросът не следва да бъде допускан.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА извършване на съдебно-химична експертиза с въпроси формулирани по т.1, 2 и 4-6 от молбата за допускане на съдебна експертиза представена от адв.Т. в днешно съдебно заседание.

 

Към настоящия момент съдът не е в състояние да се произнесе по самоличността на вещото лице, което да извърши експертизата.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение за вещо лице вносимо от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес в размер на 150лв. по сметка на Административен съд гр.Бургас.

 

След представяне на доказателство за внесения депозит, в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ съдът ще се произнесе по самоличността на вещото лице, което да изготви заключението.

 

 

 

Въпрос на СЪДА към процесуалния представител на ОТВЕТНИКА: Къде се съхраняват тези проби?

Юрисконсулт Т-И: Съхраняват се в Митница-Бургас.

Поискахме да ни бъде дадена възможност да изразим писмено становище по искането, защото много вероятно е всички тези въпроси да имат един отговор и това е, че пробата не е налична.

СЪДЪТ към ОТВЕТНИКА: Вие твърдите, че е може да няма проба?

 

 СЪДЪТ към адв.Т.: В жалбоподателя намира ли се проба от взетата в момента на проверката. Според Ръководството, вносителят получава част от взетите проби. Имате ли информация в СИС „Индустрийс“ ООД намира ли се такава проба.

Адв.Т.: Нямам такава информация.

 

 

Съдът счита, че не следва да приключва събирането на доказателствата, поради което

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.11.2017г. от 14.15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ:

 

 


 [kl1]су