ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 13.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На тринадесети декември                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1072 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 15:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД, редовно призован, се представлява от адв. С.К. с пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ  Началник на Митница - Бургас, редовно призован, се явява/се представлява от юрисконсулт Т-И c  пълномощно на лист 112 по делото.

Явява се вещото лице Т.С.С..

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпило в срока по чл.199 от ГПК заключение по назначената съдебно-химична експертиза на вещото лице Т.С.С. /04.12.2017г./.

 

ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

Т.С.С. – 57 години, български гражданин, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ.К.: С оглед представената от Вас химическа експертиза и това, че сте установили,че в Митница - Бургас не е запазена контролна проба, моля да отговорите дали, ако пробата беше консервирана и съхранена съгласно изискванията на Наредба №3 и на ръководството на Агенция „Митници“, ще ли да е на лице тази проба?

СЪДЪТ КЪМ АДВ.К.: Въпросът няма отношение към екпертизата.

АДВ.К.: Има ли разлика между гроздов сок и  гроздова мъст?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: По Закона за виното и спиртните напитки гроздова мъст е течен продукт от прясно грозде, получен по естествен начин или с физически средства и притежава алкохолно съдържание, непревишаващ 1 легален %.  Определението се съдържа в допълнителните разпоредби. В т.21 от допълнителните разпоредби на Закона за виното и спиртните напитки е дадено определението за гроздов сок. По принцип по тези определения са еднакви и гроздовата мъст, и гроздовият сок. Едното е получено от грозде, другото – също, и двете са с до 1% алкохол. Няма разлика. Мъстта е получена при изискване на бяло грозде, от което се прави бяло вино, а гроздовият сок е същото, но е за консумация. Като определение и като физически качества това е едно и също.

АДВ.К.: Количеството серен диоксид, посочено в анализното свидетелство, с което е пътувала стоката, според Вас достатъчно ли е да спре започналата ферментация или да възпрепятства процесите, ако е стартирала ферментацията? Въпросът е хипотетичен въпрос и моля да отговорите с хипотетичен отговор.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Серният двуокис се измерва и се влага – първо се измерва като свободен, отговарям теоретично. Серният двуокис се използва при консервиране на гроздов сок и гроздова мъст, също и при избистряне, така и при по-дълго съхранение на вино. Никъде няма точна норма за консервиране на гроздовия сок и гроздовата мъст, която да възпрепятства и да не доведе до ферментация. Серният двуокис не е единственото, което би възпрепятствало ферметацията. Може да е стерилизиран гроздов сок и гроздова мъст, може да е стабилизирана, да е охладена. Единствено серният двуокис не е показател, по който да се консервира гроздовия сок.

СЪДЪТ КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В анализното свидетелство посочва ли се начинът, по който той е обработен, за да се съхрани той?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Не. Ако има ферментация и пътува този сок, той пътува в затворено пространство. При ферментацията се отделя въглероден двуокис и се образува алкохол. В една затворена система, ако има ферментация, тя ще гръмне. Превозва се с цистерни. Цистерната е затворена система. Няма вентилация. Искам да кажа, че ако е имало някакъв процес, то би трябвало по някакъв начин въглеродния двуокис да се излъчи и да гръмне.

ЮРИСКОНСУЛТ Т-И: В анализното свидетелство е написано, че е добавено 12,8 мг/литър серен диоксид?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Той е общ серен двуокис. Това е измереното количество серен двуокис, което се измерва като свободен и общ в милиграмове на литър. А колко е вложено в продукта, това не мога да кажа.  Колегите от Македония си знаят. Може 100 мг/литър, може 200, а може и да не е вложен. Няма данни кога е вложен. Вложен е преди товаренето на цистерната. Няма как да е вложен след това. Цистерната не съм я виждала. Казвам от практическа гледна точка.

ЮРИСКОНСУЛТ Т-И: Има ли данни по това дело цистерната да е хладилна?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Превоз на винарски продукти не се извършва в хладилни цистерни. Цистерните са изолирани и когато мъстта или сокът е охладен, той няма как да се загрее за 24 часа или 48 часа. Цистерната има изолация  - вата 25-30 см, което е достатъчно за съхранение на продукта при определена температура.

ЮРИСКОНСУЛТ Т-И: Има ли данни сокът да е бил охладен?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Не мога да отговаря,

ЮРИСКОНСУЛТ Т-И: Нямам други въпроси.

АДВ.К.: Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Т-И: Оспорвам заключението. По т.3 не беше допуснат такъв въпрос, а вещото лице е отговорило на него. Оспорвам, защото до голяма степен то се дължи да предположения.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице С..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит /150 лева/.

 

АДВ.К.: Нямам други доказателствени искания и няма да соча други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Т-И:  Представям с опис превод на документите на български: ръководство за вземане на проби, заповедите за издаване на актовете, товарителница 1 брой.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателствата, представени от юрисконсулт Т-И в днешното съдебно заседание съгласно описа, както и заверено копие за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол и контрола върху акцизните стоки.

ЮРИСКОНСУЛТ Т-И: До настоящия момент нямахме възможност да доведем митническия служител, който е вземал пробите. Молим същият да бъде допуснат като свидетел. Същият ще установи каква е била цистерната и какви са били конкретните обстоятелства.

СЪДЪТ КЪМ ЮРИСКОНСУЛТ Т-И: Митническият служител разполага ли със специални знания, за да може да определи вида на цистерната?

ЮРИСКОНСУЛТ Т-И: Смятам, че може да определи дали става въпрос на хладилна цистерна или не.

АДВ.К.: Не възразявам да бъде разпитан.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит един свидетел при довеждане от страна на процесуалния представител на ответника.

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 06.02.2018 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: