О П Р Е Д Е Л Е Н И Е        1106

 

гр. Бургас, 02. 07. 2014г.

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІІ-ти състав, в закрито заседание на втори юли през две хиляди и четиринадесета година, в следния състав:

Председател: Любомир Луканов

като разгледа докладваното от съдия Луканов административно дело № 1072 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба от К.Т.К. ***, В.Т.Д. ***, Р.С.К. *** и Р.Г.Д. *** против заповед за допълване на разрешение за строеж № 183/25.07.2008 година на главния архитект на община Созопол.

С определение № 825/21. 05. 2014г (лист 8 от делото), съдът е указал на жалбоподателите в 7-дневен срок от получаване на съобщението с писмена молба с препис за другата страна да уточнят обжалвано ли е по административен ред допълването на разрешението за строеж № 183/25.07.2008г., а при положителен отговор да конкретизират по какъв начин е приключило административното производство пред началника на регионалната дирекция на националния строителен контрол и на коя дата им е съобщена неговата заповед; да конкретизират какви техни права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от обжалваната заповед и в същия срок да внесат по сметка на Административен съд гр. Бургас държавна такса в размер на 10 (десет) лева, като представят по делото платежен документ, удостоверяващ плащането.

Съобщението за указанията на съда е получено от всички жалбоподатели на посочените в жалбата адреси, като връчване на указанието е извършено в периода от 27.05.2014 година до 02.06.2014г. (лист 9-12 от делото)

Законоустановеният срок за изпълнение на указанията е изтекъл най-късно на 09.06.2014 година (понеделник - работен ден).

До настоящия момент, жалбоподателите не са изпълнили указанията на съда и не са отстранили нередовността на жалбата си.

Съгласно чл. 150 ал.1 т.6 и т.7 от АПК, реквизит на жалбата е указание в какво се състои незаконосъобразността на акта и искането до съда, за изясняване на които въпроси съдът е дал указания с определението си от 21.05.2014г. Същевременно представянето на документ за дължимата държавна такса също е изискване за редовност на жалбата (чл.151, т.3 от АПК).

Неотстраняването на нередовността, дори и след изтичане на срока, предоставен от съда, е пречка за разглеждане на оспорването по същество.

Така мотивиран и на основание чл.158, ал.3 от АПК, съдът

                              

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Т.К.,***, В.Т.Д.,***, Р.С.К.,*** и Р.Г.Д.,*** против заповед за допълване на разрешение за строеж № 183/25.07.2008 година на главния архитект на община Созопол;

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1072/2014 г. по описа на Административен съд – Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ: