О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  /20.06.2011 година,  гр. Бургас

 

            Административен съд - Бургас, XI състав, в закрито заседание на двадесети юни,  две хиляди и единадесета година, в състав:

СЪДИЯ: Веселин Енчев

разгледа адм.д. 1072/2011 година,

 

Производството е образувано по жалба на инженер В.Г. с адрес-  град *** против заповед № 16/05.01.2011 година  на заместник - кмета на Община Бургас – за одобряване на ПУП - ПРЗ.

С определение № 986/25.05.2011 година (лист 1) съдът е оставил жалбата без движение и е указал на жалбоподателя да представи доказателство за внесена дължима държавна такса 10 лева – за разглеждане на оспорването, както и доказателство за качеството си на заинтересовано лице – по смисъла на чл.131 от ЗУТ.

Указанията на съда са получени от жалбоподателя със съобщение (лист 166) на 28.05.2011 година. Законоустановеният срок за изпълнението им е изтекъл на 06.06.2011 година (първи работен ден). До настоящия момент, указанията не са изпълнени.

По изложените съображения, на основание чл.158  ал.3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на инженер В. Г. с адрес-  град *** против заповед № 16/05.01.2011 година  на заместник - кмета на Община Бургас – за одобряване на ПУП - ПРЗ.

 

ПРЕКРАТЯВА адм.д. 1072/2011 година по описа на Административен съд Бургас.

 

           

Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС - в седемдневен срок от съобщаването му.

 

                                                                      

 

СЪДИЯ: