ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 05.07.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на пети юли                                           две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1071 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 13:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „Сис индустрийс“ООД, редовно призован,  се представлява от  адвокат   С., редовно преупълномощен, с представено днес пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ началник на Митница Бургас, редовно призован, се представлява юрисконсулт И., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

 Производството е образувано по жалба на „Сис Индустрийс“ ООД, против решение № 32-22332 от 26.01.2017 г. на началника на Митница Бургас, потвърдено с Решение № Р-290/32-82113/24.03.2017г. на  директора на Агенция Митници.

         

Съдът докладва постъпилата административна преписка и доказателствата към нея.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт  и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и  обстоятелствата, от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата. Имам доказателствени искания свързани със самото обжалване, като моля да задължите ответника да представи ръководството за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол, поради обстоятелството, че пробите са взети в нарушение на изискванията на Наредба №3 от 18.04.2006 година. Моля да допуснете извършване на съдебно-химическа експертиза, с формулирани въпроси в нарочна молба, която представям с препис за ответника. Моля да ни допуснете до разпит двама свидетели при режим на довеждане. Със свидетелските показания ще установяваме обстоятелства, свързани с начина и реда на вземане на проби, а с втория свидетел начина на транспортиране на пробите, които са взети до Митница Бургас. Съобразно становището на страните, моля за възможност да вземем и ние становище.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Считам жалбата за  неоснователна. Моля да приемете приложените към административната преписка доказателства. Във връзка  доказателственото искане за разпит на свидетели, моля да не бъдат допускани, тъй като в преписката са налични писмени доказателства как са взети пробите и документите са разписани от двете страни в присъствието на представител на жалбоподателя и митнически служител. Ако бъдат допуснати свидетелски показания на жалбоподателя, правя искане да бъдат допуснати до разпит митнически служители, които са присъствали. По искането за представяне на ръководството за вземане на проби, не възразявам да го представим. Искам да уточня, че не е била спазена Наредба №3, тъй като тя касае различен вид стоки, а именно по Ръководството за вземане на проби за митническия контрол е работено. Във връзка поставените въпроси към съдебно-химическата експертиза, моля за възможност да се запознаем със същите и да вземем становище в нарочно писмено становище. Въпросите  където се касае за проби, не е сигурно дали такива са налични и дали са годни. Относно така приложения към жалбата протокол от ИАЛВ, моля да не бъде приеман, тъй като касае други родово определени стоки различи от тези описан в ЕАД, за което издадено обжалваното решение, които са проверени в много по- късен момент, и не може да бъде установена идентичност между тях и не е присъствал при вземането на пробите и митнически служител. Моля да ни предоставите възможност да представим документите находящи се по преписката на чужд език в превод на български език.

 

АДВОКАТ С.: Във връзка с направеното оспорване от Митници Бургас, относно обстоятелството за недопускане на свидетелски показания, в жалбата са изложени такива, че не е спазен редът предвиден в това Ръководство за вземане на проби, поради което и обстоятелствата, че трябва да е спазен този ред за да се даде достоверност на показанията, моля да допуснете тези свидетели, за да съпоставите тези показания с начина и реда за вземане на пробите  посочени в това ръководство. Протоколът от ИЛАВ е част от административната преписка и е приложен към жалбата ни адресирана до Агенция Митници, част е от настоящата административна преписка, която не възразяваме да бъде приета и няма как на настоящия етап да бъде изключен от доказателствата по делото. Относно  доказателствената  тежест на този протокол и обстоятелствата, които удостоверява, считам че това е въпрос по същество и следва да се обсъжда в пледоариите по настоящото дело.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок от днес да представи  заповеди за заместване на началника на „Митница Бургас“ и на директора на Агенция „Митници“, Ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол, доказателства за начина на съхранение и транспортиране на съответната проба.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок от днес, да представи  превод на документите на чужд език приложени по административната преписка с превод на български език.

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответника, в 10-дневен срок от днес, да изрази становище по въпросите, поставени от представителя на жалбоподателя в искането за назначаване на съдебно-химическа експертиза, след което съдът ще се произнесе по искането в закрито заседание. След изтичане на срока респ. след депозиране на становище от ответника, делото да се докладва в закрито заседание за произнасяне по молбата за допускане на съдебно-химическа експертиза.

 

ДОПУСКА до разпит при режим на довеждане за следващо съдебно заседание двама свидетели на жалбоподателя, присъствали при вземане и транспортиране на пробите, както и митническия служител на Агенция „Митници“, присъствал при вземането на пробите.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме  други доказателства към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.10.2017година от 13.10 за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: