О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  1326

 

гр. Бургас, 11 юни  2015 г.

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, в закрито заседание на единадесети юни, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 1071 по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба, подадена от главен архитект на Община Несебър В.К.Д.  против Заповед № ДК- 10- ЮИР- 33/ 27.04.2015г., издадена от началника на РО „НСК“гр. Бургас при РДНСК- ЮИР, с която е отменен отказ, обективиран в писмо изх.№ 94- 00- 2092#1/17.04.2013г. на гл. архитект на Община Несебър за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по реда на чл.144 ЗУТ за строеж „Жилищна сграда“, находящ се в УПИ ІІІ- общ., кв.25 по плана на ж.к. „Черно море“ гр. Несебър.

Съдът намира, че подадената жалба следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима, тъй като в случая липсва правен интерес от оспорването.

В чл. 147, ал.1 АПК е предвидено, че право да оспорват административния акт имат гражданите и организациите, чийто права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него или за които той създава задължения. Наличието на пряк и личен интерес е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на подадената жалба за която съдът следи служебно.

Разпоредбата на  чл. 215, ал. 5 от ЗУТ, явяваща се специална по отношение общата такава на ал. 1 от същата норма, предоставя право на главния архитект, в качеството му на издател на акта по чл. 216, ал. 1 от ЗУТ, да оспори заповедта на началника на РДНСК по чл. 216, ал. 5 от ЗУТ. Тази специална разпоредба въвежда право на оспорване за главния архитект, на издадените в производството по чл. 216 от ЗУТ актове на РДНСК, в което производство предмет на преценка за законосъобразност са актовете на главните архитекти, изчерпателно посочени в чл. 216, ал. 1 от ЗУТ. Тъй като по принцип, съдебното обжалване не е способ за разрешаване на спорове между различни държавни органи в това им качество, процесуалната разпоредба на  чл. 215, ал. 5 от ЗУТ се явява специална и следва да се тълкува и прилага в точния й смисъл, а именно, че главният архитект може да обжалва само заповедите на началника на РДНСК, издадени на основание чл. 216, ал. 5 от ЗУТ. Ето защо, главният архитект не е активно легитимиран да оспори по реда на чл. 215 от ЗУТ заповедта на РДНСК по чл. 156, ал. 2 от ЗУТ за проверка законосъобразността на отказ за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти.

Ето защо и на основание чл. 144 АПК във вр. с чл. 253 ГПК, чл. 160 във връзка с чл. 159 т. 4 АПК, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от главен архитект на Община Несебър В.К.Д.  против Заповед № ДК- 10- ЮИР- 33/ 27.04.2015г., издадена от началника на РО „НСК“гр. Бургас при РДНСК- ЮИР, с която е отменен отказ, обективиран в писмо изх.№ 94- 00- 2092#1/17.04.2013г. на гл. архитект на Община Несебър за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по реда на чл.144 ЗУТ за строеж „Жилищна сграда“, находящ се в УПИ ІІІ- общ., кв.25 по плана на ж.к. „Черно море“ гр. Несебър.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1071/2015 г. по опис на Административен съд Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                        СЪДИЯ: