ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 11.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети ноември                    две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1071 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  Всестранна земеделска кооперация „Христо Ботев”, редовно уведомен, се явява адвокат адвокат Х., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас, редовно уведомен, представител не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Я.П.С., редовно уведомена, не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Л.К.Д., редовно уведомена, не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.В.П., редовно уведомен, не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАТА СТРАНА Ц.Х.К., редовно уведомена, не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАТА СТРАНА И.П.К., редовно уведомен, не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Л.В.С., редовно уведомена, не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Бургас, редовно уведомена,  се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ Х.: Във връзка с дадената ни в предходното съдебно заседание  възможност по отношение на представените от Община Бургас ПУП и заповедта за одобряването му, вземам следното становище:

Считам, че посочените два документа съставляват неотносими към настоящия процес документи и не могат и не следва да служат като доказателства в него по следните съображения:

 Предвижданията на ПУП по никакъв начин не са предмет на настоящото производство. Всяко насочване на доказателствения процес към изследването на такива обстоятелства, в това число дали проекта за изменение на Кадастралната карта съответства на частичния застроителен регулационен план за процесната площ, би било незаконосъобразно, тъй като би довело до изследване на обстоятелства, които са вече решени с влязло в сила съдебно решение по гр.д.№ 610/2006година по описа Окръжен съд гр.Бургас. Без да навлизам в доводи по същество, на стр. 5 от въпросното решение, съдът е изложил подробни мотиви за това, че при изготвяне на скицата, обявена за неразделна част от решението, въз основа на която в последствие е изработен плана за изменение на Кадастралната карта са взети предвид предвижданията на въпросния частичен регулационен план. Същите са съобразени заедно с другите обстоятелства по делото и съдът е постановил решението за възстановяване на собственост, респ. отхвърляне исковете за собственост.

На следващо място тези документи се въвеждат като доказателства и аргументи от тях се черпят от община Бургас. При цялото ми уважение за мнението на съда, считаме че общината няма качеството на заинтересовано лице в настоящия процес, защото тя не е носител, нито на правото на собственост, нито на ограничени вещни права на процесната територия, а съгласно ЗКИР, заинтересовани лица са само носителите на правото на собственост и на ограничени вещни права, затова и общината не участва в административното производство пред АГКК. Обстоятелството, че органите на общината администрират ПУП, регулационните планове, не може да предаде на общината качество на заинтересовано лице в настоящото производство. Ако съдът е бил мотивиран да конституира община Бургас в настоящото производство поради това, че в плана за изменение на Кадастралната карта, където е предвидена улица която да стане общинска собственост, то това съображение също не споделяме като основателно, защото изменение на Кадастралната карта няма вещно правно или прехвърлително действие до евентуалното отчуждаване на територията предвидена за улица и до заплащането на собствениците, тази територия е частна собственост. Съществува задължителна практика на Върховните съдилища, според която улиците могат да бъда частна собственост. По повод на това, че улицата остава частна, докато общината проведе  процедура, представям за сведение задължителна практика на ВКС, където е решен въпроса за възможността да съществуват частни улици.

Предвид изложените съображения въпросните два документа не съставляват относимо  доказателство в настоящия процес.

Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.:  Предвид изразеното становище от процесуалния представител на жалбоподателя, че община Бургас не е заинтересована страна, заявявам, че община Бургас е била уведомена за административното производство, което протича пред АГКК-Бургас и е представила извадка от ПУП. Община Бургас има правен интерес да участва в това производство, във връзка с диспозитива в решението на Окръжен съд-Бургас, с което се определят площите, които са прилежащи към собствените имоти на жалбоподателя и с което решене е представена прилежаща схема, като не са отразени трасировъчни данни и размер на предвидената улица. С така посоченото решение не е определена проектната улица чия собственост трябва да бъде, с оглед на факта че с действащия ПУП е предвидена улица за отредените на жалбоподателя имоти, като специалисти геодезисти при община Бургас считат за неоснователно отразяването на проектната скица.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Х.: Уважаема г-жо председател, моля Ви от името на кооперацията-жалбоподател да уважите жалбата и присъдите на доверителя ми извършените съдебно-деловодните разноски, за което представям списък. Жалбата е много подробна и няма да възпроизвеждам изложените в нея доводи. Моля съдът да ги има предвид при постановяване на решението си.

Спорът се свежда до това когато се иска изменение на кадастралната карта при влязло в сила решение на съд, може ли административният орган да постанови законосъобразен отказ, единствено поради това, че някои от заинтересованите лица не са изразили съгласие с  изменението.

Извън всякакво съмнение, според нас е незаконосъобразност по съображенията изложени в жалбата, които се свеждат до това, че веднъж решен спор от съда не може да бъде пререшаван, а ако това стане, то би довело до законова несправедливост. 

Относно изложението на процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание, а именно отсъствие на трасировъчни данни в скицата представляваща неразделна част от съдебното решение, то считам че този аргумент е отново в посока пререшаване на спора, по който има решение на Окръжен съд Бургас. Дали скицата страда от някакви недостатъци или не, не може да се пререшава. Отделно от това струва ми се, че процесуалният представител на заинтересованата община размества логиката на закона, а тя е следната - да се изследва какъв е обема на възстановяване на собствеността, възстановените имоти и останалата собственост на кооперацията, да се отразят графично, да се извърши предложение за обособяване на имоти, което е сторено с въпросното съдебно решение и то въз основа на действащия ПУП, след това да се попълни Кадастралната карта и вече ако е необходимо да се инициира от компетентния орган - община Бургас евентуално промяна на регулацията. Ето защо Ви моля да приемете довода на заинтересованата страна за неоснователна и уважите подадената жалба.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема г-жо председател, като вземете предвид становище изразено и представено от община Бургас по делото, моля да приемете, че жалбата е неоснователна и я отхвърлите като такава.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.55часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: