ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 30.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети септември                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1071 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:09 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  Всестранна земеделска кооперация „Христо Ботев”, редовно уведомен, се явява адвокат О., преупълномощена от адвокат Х., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас, редовно уведомен, представител не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Я.П.С., редовно уведомена, не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Л.К.Д., редовно уведомена, не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.В.П., редовно уведомен, не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАТА СТРАНА Ц.Х.К., редовно уведомена, не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАТА СТРАНА И.П.К., редовно уведомен, не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Л.В.С., редовно уведомена, не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Бургас, редовно уведомена,  се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила молба от адвокат А.Ж.С. – процесуален представител на заинтересованата страна Ц.Х.К., с искане за отлагане на делото за друга дата поради участието му в районна избирателна комисия в избирателен район № 2 – Бургаски, за изборите за народни представители за Народно събрание.

 

АДВОКАТ О.: Възразяваме по молбата за отлагане. Да се даде ход на делото, тъй като основания за отлагане съгласно чл. 139 АПК биха били налице ако страната и пълномощникът и́́ не могат да се явят поради препятствие, което не може да бъде отстранено. В конкретния случай има молба и някакви данни, макар и без категорични доказателства за отсъствие на адвоката-пълномощник, но не и на страната. По аналогичен начин е наложено преупълнощаването в мое лице поради отсъствието на адвокат Х. от града за днешно съдебно заседание. Считаме, че всяко отлагане на делото вреди на жалбоподателя и препятства във времето упражняването на правото на собственост, а тъй като не са налице основания по закон за отлагането му, моля да бъде даден ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Не възразявам срещу искането за отлагане на делото. Оставам съдът да прецени.

 

Съдът счита, че не са налице основанията по чл. 139, ал. 1 от АПК за отлагане на делото, тъй като липсват доказателства за невъзможност на заинтересованата страна Ц.К. за явяване в днешно съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на Всестранна земеделска кооперация „Христо Ботев” против отказ на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас изх. № 17-152-01/01.04.2014г., за изменение на одобрената със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър София кадастрална карта и регистъра към нея за гр. Бургас, община Бургас, област Бургас по отношение на поземлени имоти с идентификатори 07079.2.1753 и 07079.2.21754 и сградите в тях, предмет на заявление вх. № 25882/27.09.2013 г., подадено от Всестранна земеделска кооперация „Христо Ботев” Бургас.

 

АДВОКАТ О.: Поддържаме подадената жалба против административния акт.

Няма да сочим доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Бих искала да предоставя за сведение по делото действащия ПУП за имотите, които са били предмет на проектната скица за изменение на кадастъра. Във връзка с действащия ПУП, Община Бургас не е дала съгласието си за изменение.

 

АДВОКАТ О.: Трудно ми е да взема становище по представените доказателства, тъй като не разбрах за какви обстоятелства се представят по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Относимостта им е във връзка с проектната скица, с която се създава тупикова улица, която да обслужва новообразуваните имоти № 2644 и № 2645, тъй като е в разрез с предвижданията на действащия ПУП за Пети километър.

 

АДВОКАТ О.: Моля да ми се даде възможност да се запозная с така представените доказателства. Към настоящия момент оспорвам представянето на същите в днешно съдебно заседание, доколкото се касае за друг административен акт, който не е предмет на съдебното производство. След запознаването, ще изразим подробно становище.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства и да направят доказателствени искания.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.11.2014 г. от 10:40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:19 часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                                          СЪДИЯ: