ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 09.10.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  девети октомври                                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1070 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ„СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат К.от САК, редовно упълномощена, с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА „МИТНИЦА БУРГАС“, редовно уведомен, се представлява от гл. юрисконсулт Т., надлежно  упълномощена, с представено пълномощно по делото.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

Явява се вещото лице Л.  С.С.

АДВ.К.:Да се даде ход на делото.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-химическа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 10166/27.09.2017 година  – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

АДВ.К.: Да се изслуша  вещото лице.

Ю.К. Т.: Да се изслуша  вещото лице.

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-химическа експертиза, като СНЕМА самоличност на вещото лице, както следва:

Л.С.С.- На 61 години, българка, български гражданин, неосъждана, с висше химическо образование, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

                ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.- Поддържам изготвеното заключение и съм готова да отговарям на въпросите.

АДВ.К.- Моля да приемете експертизата на вещото лице. Моля, да задам два въпроса. Във връзкас с първия въпрос- моля вещото лице да отговори в крайна сметка дали пробата е запазена по начин, по който характеристиките на стоката да са такива към датата на вноса.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.- Не, не са запазени.

ВЪПРОС НА АДВ.К.-  С оглед на това може ли да се каже, че алкохолното съдържание,  установено от МЛЕ при 20 градуса е било същото към датата на вноса  и това, което е изследвано.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. - Към дата на вноса е било коренно различно.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т.- Запазена ли е пробата.  Моля на вещото лице как разбра, че не е  запазена пробата? Какво мотивира този отговор?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – Параметрите, които се наблюдават на митническата лабораторна експертиза (МЛЕ)  и начина, по който е съхранена и траспотирана няма доказателства за това. Изминали са много на брой дни - 3 само от вземането на пробата. Самото ЧМР, което прави 4 и 5 дни до самия анализ- 6 дни. Пробата в Македония е била сулфатирана с правилната доза серен диоксид и съхранена при ниска  температура. Там  няма наличие на ферментация. Ако пробата беше съхранена при 10-12 грудаса, винените дрожди нямат ферментационна активност, т.е.нямаше да започне да ферметира. Видно е, че пробата не е съхранявана при тези температури. При тези температури не могат да се разможават, не могат да ферментират.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т. – Предвид обстоятелството, че стоката е натоварена в нехладилен камион, как тя счита, че преноса от Македония до гр.Карнобат, който е повече от 24 часа, стоката е запазила своите химически  показатели. Как тя счита, че не  е запазена, а счита че преноса  от Македония до град Карнобат е запазила своите характеристики?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.- На агенция „Митници“ е направило впечатление, че всички проби се движат с един  и същ анализ, което означава, че гроздето на това землище е обрано,  преработено и съхренено в съдове при подходяща температура, при хладилни  условия и  сулфатирано, така че да не започне алкохолна ферметация. В цистерни се прехвърля охладената гроздова мъст и да се транспортира. Има изследвания,  научно показват, че при тези 10-12 градуса  температура не може да започчне алхохолна ферментция  в рамките на 6 дни.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т. – Според Вас,  от Македония с ЧМР на 22.10. до датата на подаване на митническа декларация - 26.10. не е в процес на ферметация, а от момента на вземне на пробата на 26.10 до 28.10., когато е постъпила в Митническа лаборатория - Пловдив стоката вече е ферментирала?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. - Това е нормално, защото не  е съхранена  в  същите условия. От Македония до България  идва за 24.00 часа, тръгнала е охладена  в термоизолирани цистерни.

ВЪПРОС НА СЪДА- Вие имате зададени с назначаването на експертизата задача да отговорите на шест въпроса. Вие не сте отговорили?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – Не съм отговорила, тъй като няма съхранена проба.

АДВ.К.- Тъй като  идеята на експертизата беше да установи дали взетата проба  към момента на вноса на стоката по съдържание е същата каквато е изследвана от МЛЕ. Очевидно взетата проба не съществува. Това е доказателство, че пробите са взети  в разрез с установените норми.

Ю.К.Т.- Считам, че неналичието на проба не означава, че пробата е компрометирана.

          Съдът след изявлението на страните и след като изслуша вещото лице С., намира за небходимо да даде срок на процесуалните представители  да преценят дали е необходимо от тяхна страна да зададат нови или допълнителни въпроси към  вещото лице, предвид  факта, че не са налични запазени  контролни проби от изследвания продукт, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И :

ВЪЗЛАГА  ДОПЪЛНИТЕЛНА съдебно-химическа експертиза, като  вещото лице следва да отговори на поставените от страните въпроси.

Съдът дава  възможност  на  процесуалните представители на страните по делото в 7 дневен срок от днес, ако преценят за небходимо да поставят нови или допълнителни въпроси.

Указва на Митница Бургас, в случай че бъдат зададени въпроси от нейния представител,  да внесе 100.00 лева  депозит за възнаграждение на вещото лице.

Съдът въведе в съдебна зала водения свидетел, на когото сне  самоличност, както следва:

В.М.Е.- ЕГН **********, българка,български граждани, с висше образование. Без родство или отношение със страните по делото.Работи в Митница Бургас.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обащава  да говори истината.

АДВ.К.- Бих искала да се възползвам от възможността да се разпитат свидетелите ни в следвощото съдебно заседание.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т.- Във връзка с вноса на стока от „СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД,  присъствала ли сте при вземане на пробите?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.- Да, присъствах. Стоката пристигна с декларация  за гроздов ско/гроздова мъст/. Стоката се различаваше по митническа декларация и придружаващите я документи и  трябваше да се уточни дали  е граздов сок или  гроздова мъст. Гроздовият сок  не е акцизна  стока, а мъстта  е. По митническа декларация  е друго,  по декларация беше записано „гроздов сок  /гроздово мъст/“, което не е възможно, трябва да е едното или другото. В придружаваща митническа декларация  стоката се придружава с други документи, където беше посочено гроздова мъст. Трябваше да се вземат проби. При носенето на стоката г-н П./декларатора на „СИС-Индустрийс“/ го уведомих  лично. Той отказа да наемат фирма, която да вземе проби.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т.- От къде взехте пробата?

СВИДЕТЕЛЯТ Е. - На паркинга пред завода в с.Церковски пред винзавода. Дадоха ни те лично.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т. - Кой предостави бутилките?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.- От завода, едни от техните пом.технолози, дадоха ни бутилки, напълнихме ги, беше мъст. Съставихме протокол за вземане на проба. На дружеството  „СИС Индустрийс“ беше предоставена проба .Той подписа протокола за вземане на проба.П. ни транспортира до град Бургас. Пробите се съхраняваха в хладилник. Не се взеха други проби, взехме проби за митническите цели, за лабораторията и за дружеството. Стоката не беше в хлидилна цистерна.

ВЪПРОС НА АДВ.К.– Казахте, че в някои документи се разминава  информацията.

СВИДЕТЕЛЯТ Е.- Да,  мисля че в образец „В“, но не мога да си спомня. Бутилките ми бяха предостави от  работници, аз няма как да знам дали са чисти бутилките. Не сме правили проверка, те казаха, че са чисти. Гроздвият сок е само течност, а това бяха намачкани гроздови зърна със семките и с техния сок.

ВЪПРОС НА АДВ.К.- Свидетелят не е експерт във връзка със съдържанието на стоката. Казахте, че П. ви е закарал до Митницата, как бяха закарани?

СВИДЕТЕЛЯТ Е. - С колата,  не бяха поставени в хладилна чанта.Транспортирахме пробите в стъклени бутилки и щайги. Не сме ги пренасяли в хладилна чанта.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т. - Някой от „СИС Индустрийс“ обяви ли  Ви, че това е стока в процес на ферментация и да се вземат проби по специален ред?

СВИДЕТЕЛЯТ Е. - Не.

АДВ.К.- Поддържам искането си за разпит на свидетелите, но към настоящия момент не ги водим. Ще ги осигурим  на следващото  съдебно заседание. Към настоящият момент  нямам други доказателствени искания.

Ю.К.Т. - Аз също.

Съдът счита, че делото не е изяснено  от фактическа  страна, предвид необходимостта от събиране на допълнителни  доказателства, поради което

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 04.12.2017 година от 13:00 часа, за която дата и час страните  и вещото лице се считат за  редовно  уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: