О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  1023      20.06.2014 година, гр. Бургас

 

 

         Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на двадесети юни две хиляди и четиринадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

                                                                  Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 1070 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 197 и сл. от АПК и е образувано по повод постъпила жалба от С.Б.Д. с ЕГН **********,***, против Заповед № ДК-10-ЮИР-19 от 08.04.2014 г. на Началника на РДНСК Югоизточен район. С обжалваната заповед е спряно производството по жалбата на С.Б.Д. с вх. № 94-01-22026/26.06.2013 г. срещу Акт за узаконяване № П-10/04.02.2011 г. на Главния архитект на Община Бургас, до влизане в законна сила на Заповед № 3244/20.11.2013 г. на Главния архитект на Община Бургас за поправка на очевидна фактическа грешка в акта за узаконяване, респ. до нейната отмяна с влязло в сила съдебно решение.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на оспорената заповед. Изложено е, че липсва връзка на преюдициалност между издадената от главния архитект заповед за поправка на очевидна фактическа грешка и спора относно валидността на поправения с нея акт за узаконяване. Поддържа се становище за неприложимост на разпоредбите на АПК в производството по чл. 216, ал.2-ал.5 от ЗУТ, и за некомпетентност на административния орган, издал заповедта.

Ответникът- началник на РДНСК Югоизточен район не е заявил становище по жалбата.

Преписи от жалбата са връчени по реда на чл. 198, ал.1 от АПК на заинтересованите страни- Главен архитект на Община Бургас, И.С.Ф., К.Д.Ф., Г.И.Ф., И.И.Ф., Е.Г.Д., Л.Д.Д., А.Х.А., А.Х.А., Г.Д.П., М.Д.Т., К.В.Р., И.Р.Г., Л.В.Р. и С.Д.Д., които не са подали възражения в законоустановения срок.

Жалбата е подадена от надлежна страна в срока по чл.197, вр. чл.202 от АПК и е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е основателна.

Производството пред РДНСК, Югоизточен район е започнало по повод жалбата на С.Б.Д. с вх. № 94-01-22026 от 26.06.2013 г., с искане да бъде обявен за нищожен издаденият от гл.архитект на Община Бургас Акт за узаконяване № П-10/04.02.2011 г. на строеж: „Жилищна сграда- сутерен с четири складови помещения и търговска зала с тоалетна, партер- магазин и офис, първи етаж- офис, втори етаж- две жилища, трети етаж- едно жилище, четвърти етаж- две жилища и подпокривно пространство- складове“, находящ се в УПИ V-2266 в кв. 28 по плана на ЦГЧ- гр. Бургас, с възложители: И.С.Ф., К.Д.Ф., Г.И.Ф., И.И.Ф., К.В.Р., И.Р.Г., Л.В.Р., Л.Д.Д., Е.Г.Д., М.Д.Т. и Г.Д.П.. В хода на производството актът за узаконяване е бил допълнен по реда на чл. 62 от АПК със Заповед № 3244/20.11.2013 г. на гл.архитект на Община Бургас, като в него е било добавено името на жалбоподателя С.Б.Д.- възложител на строежа. Срещу посочената заповед е била депозирана жалба до Административен съд- Бургас, по която е образувано адм.д. № 2926/2013 г. по описа на съда. При тези данни началникът на РДНСК- Югоизточен район е счел, че са налице предпоставките на чл. 54, ал.1, т.5 от АПК и е спрял образуваното пред него производство до влизане в законна сила на Заповед № 3244/20.11.2013 г. на Главния архитект на Община Бургас, респ. до нейната отмяна с влязло в сила съдебно решение.

Заповедта за спиране на производството е издадена от компетентния административен орган, пред който то е висящо. Правният спор относно законосъобразното извършване на процедурата по чл. 62, ал. 2 от АПК, обаче, не се явява преюдициален спрямо производството по жалбата на Д. срещу акта за узаконяване. С издадената Заповед № 3244/20.11.2013 г. за поправка на очевидна фактическа грешка се цели отстраняване незаконосъобразност на административен акт, който вече е предмет на контрол. Тя представлява писмено доказателство, съставено след издаване на оспорения по административен ред акт за узаконяване, и доколкото не засяга волята на административния орган и констатациите, мотивирали го при издаването му, не рефлектира върху преценката за допустимост и основателност на жалбата против този акт. Ето защо съдът приема, че не е налице приетата от административния орган връзка на преюдициалност, поради което оспорената заповед за спиране на производството пред РДНСК, Югоизточен район следва да се отмени, като издадена в нарушение на закона.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-ЮИР-19 от 08.04.2014 г. на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която е спряно производството по жалбата на С.Б.Д. с вх. № 94-01-22026/26.06.2013 г. на РО НСК- Бургас срещу Акт за узаконяване № П-10/04.02.2011 г. на Главния архитект на Община Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

Съдия: