Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     449                     от 09.03.2018 г.           град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Бургас, петнадесети състав, на двадесет и втори февруари две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Лилия Александрова

        Членове: 1. Станимир Христов

                         2. Диана Ганева

 

при секретаря Г.С. и прокурор Христо Колев, като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 106 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на И.В.Б. *** против Решение № 624/08.12.2017 год., постановено по НАХД № 2397/2017 г. на Районен съд Несебър, с което е потвърдено Наказателно постановление № 17-0304-003615/ 20.09.2017 г., издадено от Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на касатора, за нарушение на чл. 638, ал. 3 от Кодекса за застраховането е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лева. В касационната жалба се сочи, че оспореното решение е неправилно поради противоречие с материалния и процесуалния закон. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като разгледа спора по същество и отмени атакуваното наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение, постановено в противоречие с материалния и процесуалния закон, а също и поради явната му несправедливост. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание, касатора не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Ответникът по касация – Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд Несебър е образувано по жалба на И.В.Б. против Наказателно постановление № 17-0304-003615/ 20.09.2017 г., издадено от Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на лицето, за нарушение на чл. 638, ал. 3 от Кодекса за застраховането е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лева. За да потвърди наказателното постановление, съдът е приел, че при съставяне на АУАН и при издаване на атакуваното НП не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правото на защита на санкционираното лице. Правнозначимите обстоятелства са установени посредством събраните в хода на административното и съдебното производство гласни и писмени доказателства, които са надлежно обсъдени от първата инстанция.

Решението на Районен съд Несебър е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В конкретния случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Съгласно чл. 638, ал. 3 от КЗ лице, което не е собственик и управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, се наказва с глоба от 400 лева

Неоснователно е заявеното възражение, че мястото, където е извършено нарушението – к.к. „Слънчев бряг“ на алея пред хотел „Поморие“ не съставлява път, отворен за обществено ползване, което обстоятелство изключва компетентността на органите по контрол върху тези пътища. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 3 от ЗДвП, този закон се прилага и за пътищата, които не са отворени за обществено ползване, освен ако с други правни разпоредби или от собственика или администрацията, управляваща пътя, е определено друго. Действително, в текста на чл. 2, ал. 3, изр. 2 от ЗДвП е указано, че компетентността на органите за контрол по този закон не се разпростира върху пътищата, които не са отворени за обществено ползване, но в случая, видно от събраните по делото доказателства с нарочен акт – декларация от 13.07.2017 год., изготвена именно на основание чл. 2, ал. 3 от ЗДвП, собственика на пътя – „Слънчев бряг“ АД е дал съгласие на органите на МВР да прилагат в пълен обем разпоредбите на ЗДвП и по отношение на пътищата, неотворени за обществено ползване.

Настоящият касационен състав намира за неоснователни и възраженията за приложимостта на чл. 28 от ЗАНН. С оглед обществените отношения, които се регламентират и които се охраняват чрез договор за застраховка „Гражданска отговорност“, съдът намира, че чл. 28 от ЗАНН е неприложим и не е налице маловажност на деянието, поради което изложените оплаквания в касационната жалба в тази връзка са неоснователни.

Касационната инстанция намира, че постановеното решение е валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

            Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХV състав,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 624/08.12.2017 год., постановено по НАХД № 2397/2017 г. на Районен съд Несебър.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                 2.