ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 19.05.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На деветнадесети май                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 106 по описа за 2015 година.

На именното повикване в 14,30 часа се явиха:

За жалбоподателя „Фриденс” ООД - редовно уведомен, се явява  адв. Ч.-представя пълномощно.

За ответника Кмет на Община Бургас - редовно уведомен се явява юк. Б.  с представено пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило в съответствие с указанията от предходното съдебно заседание  заверено копие от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас в редакцията й към 30.12.2014 г.

 

Адв. Ч.: Да се приеме копието от наредбата.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представеното заверено копие Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас в редакцията й към 30.12.2014 г.

 

Адв. Ч.: Нямам други доказателствени искания.

 

         В залата се явява юк. С.Д. - процесуален представител  на Община Бургас.

 

         Юк. Д.: Моля да ме допуснете като процесуален представител на ответника, с оглед предходното ми явяване в първото съдебно заседание.

 

         Съдът запознава юк. Д. с процесуалните действия извършени до момента.

 

         СЪДЪТ КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОТВЕТНИКА: Имате ли доказателствени искания?

 

         Юк. Д.: От името на двамата процесуални представители заявявам, че нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

         Адв. Ч.: Уважаеми г-н Съдия, моля да отмените обжалваната Заповед № 3582/30.12.2014г. на кмета на община Бургас като издадена при съществени нарушения на административно-производствените правила в противоречие с материалноправните разпоредби и в несъответствие с целта на закона. Подробни съображения относно искането направено в днешното съдебно заседание са изложени в жалбата. Няма да се впускам в подробности. Да се уважи жалбата.

 

         Юк. Б.: Уважаеми г-н Съдия, моля да оставите без уважение жалбата на дружеството против процесната заповед. Считаме, че същата е издадена от компетентен орган, в рамките на неговите правомощия, при спазване на установената норма и административното производствените правила, не противоречи на правни норми и е издадена в съответствие с целта на закона, поради която същата е законосъобразна.

 

         Юк. Д.: Жалбата е неоснователна и остана недоказана в съдебното производство. В жалбата се твърди, че получилия се спор между двете групи младежи е възникнал, развил се и е приключил извън територията на дискотеката и затова нейните служители и управителят не са ангажирани към случая, което не е така. От доказателствата по делото се установи, че спорът е възникнал вътре в заведението по неизвестни причини, развил се е там и може би е довършен навън, но самото участие на охранител в дискотеката, говори за това, че служителите са били ангажирани към спора, вероятно още в територията на самото заведение, в противен случай там не би участвал охранител, който по договор е задължен да пази имуществото на заведението и евентуално от инциденти. От друга страна бяха наведени аргументи за материална незаконосъобразност на заповедта. Заповедта е изцяло законосъобразна и пресъздава изискванията на нормативния акт, който урежда тази материя. По делото има жалби от граждани, живеещи в близост до заведението, за наднормени нива на шум от заведението и за други подобни инциденти. Тези жалби са взети предвид и са ангажирани експертизи за замерване на шума. Видно от тази с № 014-Ш2/28.09.2012г., в табличен вид са показани замерените нива на шум, като е видно, че отчетените децибели са с 8 единици над допустимите норми, независимо от констатациите на органа,  като в нормативния акт е изписана нормата. Изпълнено е изискването Община Бургас да е сезирана от полицейския орган, за да издаде процесната заповед.

         Моля да потвърдите акта.

         Моля за присъждане на юрисконсултското възнаграждение.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: