ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 24.03.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и четвърти март                    две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 106 по описа за 2015 година.

На именното повикване в 13,15 часа се явиха:

За жалбоподателя „Фриденс” ООД - редовно уведомен, се явява мл. адв. И. - представя пълномощно.

За ответника Кмет на Община Бургас - редовно уведомен се явява юк. Д. – представя пълномощно.

 

Съдът констатира, че представеното пълномощно на мл.адв. Н.А.И. го оправомощава да представлява дружеството по настоящото административно дело пред Административен съд Бургас. В качеството си на младши адвокат, обаче, Н.И. не може да представлява самостоятелно търговеца. Съгласно Закона за адвокатурата младши адвокат в настоящата инстанция,  равна по ранг на Окръжен съд, може да представлява  своя клиент единствено „заедно с друг адвокат”.

 

По изложените причини съдът счита, че не е налице надлежно процесуално упълномощаване на мл. адв. И..

Съдът приложи пълномощното на мл. адв. И. към делото като прие, че дружеството–жалбоподател не се представлява надлежно в настоящото съдебно заседание.

 

По хода на  делото:

 

Юк. Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на „Фриденс” ООД против заповед на кмета на Община Бургас, с която е отнето разрешение за удължено работно време, издадено на „Фриденс” ООД, за обект Бар-клуб „Фриденс”, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Лазур” до бл.14.

 

Юк. Д.: Оспорвам жалбата. Същата е неоснователна и недоказана. Нямам доказателствени искания. Моля да приемете административната преписка. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, предвид изявлението на процесуалния представител на ответника,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка  по делото, съгласно описа на л.8 и 9.

 

Съдът констатира, че към преписката не е приложен заверен екземпляр от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас. Тази наредба е цитирана в оспорения административен акт и нейните норми съставляват правното основание за издаването на заповедта.

Съдът счита, че следва да бъде представен заверен екземпляр от наредбата в редакцията й към 30.12.2014г. - датата на издаване на оспорения административен акт, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи заверен екземпляр от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас в редакцията й към 30.12.2014г.

 

По изложените причини не следва да бъде приключено събирането на доказателствата, а делото следва да бъде отложено за друга дата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 19.05.2015 година от 14,30  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: