Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   964           от  05.06.2014г.,             град Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, петнадесети състав, на осми май две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Павлина Стойчева

                   2. Любомир Луканов

 

при секретаря Й.Б. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 106 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Директора на Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ) гр.Бургас против Решение № 448/14.11.2013г., постановено по НАХД № 550/2013г. на Районен съд Несебър, с което е отменено Наказателно постановление № 10/27.05.2013 г., издадено от касатора, с което за нарушение на чл. 82, ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) на основание чл. 166, т. 2 от ЗООС на „Емона 2000” ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение като неправилно и незаконосъобразно и да потвърди наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание касатора не се явява и не се представлява.

Ответникът – „Емона 2000” ЕООД, ЕИК 131403420, със седалище и адрес на управление гр.София, район „Възраждане”, ул.”Св.св.Кирил и Методий” №120, представлявано от Д.И. – управител, в съдебно заседание чрез процесуалните си представители адв. М. К. от БАК и адв. Т. Д. от БАК, оспорва касационната жалба  и иска от съда да потвърди обжалваното решение. Представят писмено възражение.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледани по същество, жалбата е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр.Несебър е образувано по жалба на „Емона 2000” ЕООД против Наказателно постановление № 10/27.05.2013 г.,, издадено от Директора на РИОСВ гр.Бургас, с което за нарушение на чл. 82, ал. 5 от ЗООС и на основание чл. 166, т. 2 от ЗООС на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева.  За да отмени процесното наказателно постановление, районният съд е приел, че не се установява твърдяното отклонение от заложените в решението по ОВОС параметри, и следователно не е налице основание за ангажиране на административнонаказателната отговорност на дружеството, а също така в случая не са спазени указаните в чл. 34, ал. 2 от ЗАНН срокове за иницииране на производството по налагане на административно наказание. 

Решението на Районен съд – Несебър е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Възраженията на касатора са неоснователни. Същите се отнасят само относно установената разлика в броя на сградите по Решение БС №10-6/11.08.2011г. на РИОСВ Бургас и Разрешения за строеж № 1/13.03.2012г., № 3/07.05.2012г. и № 6/05.09.2012г. и одобрените проекти от Главния архитект на Община Несебър.

Касационният състав намира за правилни и съответни на събраните по делото доказателства изводите на първата инстанция, още повече, че по делото е допусната и съдебно техническа експертиза, резултатите от която безспорно доказват, че липсва отклонение от заложените в решението по ОВОС параметри. Районната инстанция е предприела всички възможни действия по изясняване на фактическата обстановка и събиране на доказателства, включително и чрез съдебно-техническа експертиза. Видно от становището на експерта, което е обективно и безпристрастно, ПИ 27454.23.85 и 27454.23.63 са отредени за ваканционно селище и наименованията на постройките не съответстват на тези по Закона за устройство на територията, а са съобразени с Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене. Наред с това сочи, че бунгалата са обединени по две и по три с общ покрив, и вследствие на това се получават общо седем строителни обема, които по съдържание съответстват на къщи съобразно дефиницията, дадена в същата наредба, тъй като съдържат дневна, спалня и санитарен възел. Съдът правилно е кредитирал извода на вещото лице, че одобреният проект и разрешение за строеж не са в отклонение на устройствените показатели, одобрени с Решение БС №10-6/11.08.2011г. на РИОСВ Бургас и ПУП. В този смисъл, в съответствие със заключението на вещото лице правилно и законосъобразно,  първоинстанционния районен съд е приел, че в случая липсва осъществено съставомерно деяние

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка  с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 448/14.11.2013г., постановено по НАХД № 550/2013г. на Районен съд Несебър.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                 2.