ПРОТОКОЛ

 

Година 2011, 14.03.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         V-ти Административен състав

На четиринадесети март                              две хиляди и единадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

административно дело номер 106 по описа за 2011 година

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – „Капиталстрой-08” ООД, редовно уведомен, се явява лично представляващият Георги Димитров. Същият се представлява от адв. Комитов, надлежно упълномощен, с днес представено по делото пълномощно.

         За ОТВЕТНИКА – Директор на Дирекция „ОУИ” Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Джабарова, надлежно упълномощена, с днес представено по делото пълномощно.

         Явява се вещото лице П.Ш..

         В залата присъства прокурор Христов.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля на основание чл. 159, ал. 1, т. 1 от ДОПК да конституирате Окръжна прокуратура – гр. Бургас като страна в настоящото производство.

 

         Съдът с оглед заявеното и като намери искането за допустимо,

 

О П Р Е Д Е Л И :

         ДОПУСКА встъпване на Прокуратурата на Република България, чрез Бургаска окръжна прокуратура, представлявана от Окръжен прокурор Христов в настоящото производство.

 

         По хода на делото:

         АДВ. КОМИТОВ: Да се даде ход на делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ ДЖАБАРОВА: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

 

Съдът с оглед редовното призоваване на страните намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         ДОКЛАДВА постъпилата от «Капиталстрой – 08» ООД с ЕИК 200114283 и адрес за кореспонденция: гр. Сливен, ул. «Славянска» № 8А, представлявано от управителя Георги Николов Димитров жалба против Ревизионен акт № 02-00-1000594/20.09.2010 г., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП, потвърден в обжалваната част с Решение № РД-10-397/22.12.2010 г. на Директор на Дирекция «ОУИ» при ЦУ на НАП гр. Бургас.

 

         АДВ. КОМИТОВ: Нямам възражение по доклада.

         ЮРИСКОНСУЛТ ДЖАБАРОВА: Нямам възражение по доклада.

 

         АДВ. КОМИТОВ: Поддържам изцяло жалбата. Моля да бъдат приети допуснатите и представени от нас доказателства, съответно и заключението на вещото лице.

Относно недопускането на свидетелските показания: бих искал да отбележа, че същите бяха поискани с цел да установим наистина факти, които трябваше да установи ответната страна, тъй като реално ние сме спазили всички изисквания на закона, издадените документи отговарят на всички изисквания на Закона за счетоводството и на всички изисквания по ЗУТ и тъй като НАП твърди, че не са имали практически възможност да извършат това, тъй като техните работници са били в определен период в отпуски, без да представят доказателства по какъв начин са установили това с насрещната проверка считам, че допускането на тези свидетели ще даде светлина върху отказа на НАП, че  реално на обекта са работили точно тези две фирми и техни работници. Искането ни за тези свидетели е да свършим работата на НАП, тъй като те не са извършили тези проверки. НАП не оспорва този факт, че има неизрядност на документите, нито, че моя довереник не е изряден в каквото и да е отношение.  Ето защо, още веднъж моля, съдът да допусне тези свидетели, които ще установят, че ответното дружество не е съставило правомерно документи, с които да е видно, че е работено на обекта и че неговите работници са били в отпуска при това, че са работили на обекта. Други искания по доказателствата нямам.

         ЮРИСКОНСУЛТ ДЖАБАРОВА: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Считам, че издаденият ревизионен акт е правилен и законосъобразен на тези доказателства, които са описани в самия акт. Моля да се приеме административната преписка по делото. Твърдим, че акта е законосъобразен. Всичко останало е предмет на спора.

         ПРОКУРОРЪТ: По жалбата: считам, че същата е подадена от лице с надлежна процесуална легитимация, поради което намирам жалбата за допустима. Моля да приемете представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства. Да се изслуша допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото документите, изпратени като административна преписка от административния орган до съда по оспорения акт, както и тези, постъпили по делото от трето неучастващо лице – «Калчев строй» ЕООД гр. Сливен, изискани от съда, съгласно опис, находящ се на лист 518 от материалите по делото.

         Като намери, че не са налице пречки за изслушване на вещото лице в днешно съдебно заседание ПРИСТЪПИ към разпита и снемане самоличността на вещото лице както следва:

         П.С.Ш. –българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, предупредена за отговорността по чл. 291 от НК.

         Обеща да даде безпристрастно и компетентно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. КОМИТОВ: Тъй като вещото лице  е направило проверка на място на обекта, запознало се е с документите и е установило, че „Калчев строй” ЕООД е извършил посочените услуги, след като се запознахте с документацията беше ли същата изрядна, изрядно ли са се водили документите, спазени ли са изискванията на закона?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В хода на проучванията и на проверките при изготвяне на експертизата установих, че за процесния обект са изготвени всички изискващи се по ЗУТ протоколи, те се са съхранявали във фирмата и на основание на тях е въведена сградата в експлоатация - едната секция, която има вече удостоверение за въвеждане в експлоатация тоест, моята констатация е потвърдена с това удостоверение и от органа, от който е длъжен да издаде този документ за въвеждане на сградата в експлоатация.

 

         АДВ. КОМИТОВ: Нямам въпроси към вещото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ ДЖАБАРОВА: Въз основа на какви документи сте направили извода, че „Калчев строй” ЕООД и „Ани строй-05” ЕООД са извършили спорните доставки на строителни услуги?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Констатациите са описани в експертизата. Документите, на които съм се основала, са сключените договори за извършени строителни дейности с „Капиталстрой-08” ООД, както и Приложение № 1, което е неразделна част от договорите, Приложение № 2, което представлява офертната цена на „Калчев строй” ЕООД, протоколите за разплащане – образец 19, с които са установени количествата на видовете извършени строителни работи на обекта и на това основание са издадени и фактурите, както и предварителната количествено-стойностна сметка, която е изготвена още при проектирането и която е послужила за отпускане на основание сключен договор за оборотен банков кредит между „Капиталстрой-08” ООД и „Райфайзен банк” АД.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ ДЖАБАРОВА: В частта от експертизата, където правите съпоставка с цени на СМР съгласно сп. «Строителен обзор» въпроса ми е: защо вземате еталонни цени само за 2008 г.? Предмет на спора са и цените през 2009 г. Защо вземате предвид само цените през 2008 г.?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В случая съм използвала само осреднените за страната СМР към 2008 г., защото когато е сключен договора с втората фирма „Ани строй-05” ЕООД вътре изрично е записано, че точната стойност на СМР се определя по цените, съгласно Приложение № 1 и това действително е така, тоест актуваните СМР са по цени по Приложение № 1, което е неразделна част и от първия сключен договор  през 2008 г.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ ДЖАБАРОВА: Колко е печалбата съгласно сп. „Строй експерт” и в какви граници варира? Вещото лице приема 3%. Как са приети тези три процента?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Този процент е фиксиран от договора за строителството. Това е договорка между инвеститора и изпълнителите. СЕК дава по-голяма печалба, която е 15% и това е максималния размер за страната, но в различните региони тя варира в различен процент, както и това е договорка между страните в строителния процес. Бих казала например, че в регион Бургас този процент варира между 8-10%, а към момента и доста по-ниско, предвид спада на строителството.

         ЮРИСКОНСУЛТ ДЖАБАРОВА: Нямам въпроси към вещото лице.

         РЕПЛИКА НА АДВ. КОМИТОВ: Във връзка с последно зададения въпрос искам да кажа, че в случая сме действали при минимална печалба и то не с цел да се укрият данъци и да се укрие някакво ДДС, а напротив. В противен случай щяхме да увеличим печалбата до максимум.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице като считам, че заключението е компетентно, обективно и пълно, поради което ще моля да го приемете.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

         ПРИЕМА представеното заключение на съдебно-техническата експертиза при възнаграждение в размер на 300 лв., платими от внесения от жалбоподателя депозит.

         ПРИЛАГА по делото приложения към него снимков материал.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ ДЖАБАРОВА: По отношение на изслушаната съдебно-техническа експертиза заявявам, че оспорвам същата, тъй като вещото лице е направило правен извод, че „Калчев строй” ЕООД и „Ани строй” ЕООД са извършили СМР по фактурите, предмет на спора. От друга страна считам, че вещото лице е разширило поставената задача необосновано. Задачата е една, вещото лице е правило съпоставка с цени съгласно сп. „Строй експерт”, което считам, че разширява самата задача.

         Нямам други доказателствени искания. Няма да соча доказателства.

         АДВ. КОМИТОВ: Няма да соча доказателства.

         Относно поисканите от мен свидетелски показания: от съставените между страните документи нито ответната страна оспорват нещо по тях, с изключение на няколко приемо-предавателни протоколи, на които били нанесени поправки. Никой не ги оспорва. Приели са ги всички контролни органи. Целяхме да докажем на основание чл. 57, ал. 3 документи, които са издадени с невярно съдържание, че лицата, които са били в неплатен отпуск - строителни работници, които са били на обекта, са били в определен момент в отпуск, това не отговаря на истината. На този обект тези лица са работили, включително и по време на проверката, но проверяващият орган не си е направил опита да ги разпита. Именно това, че тези трети лица са неизрядни, не води до това, че ние сме изрядни, но наказващият орган е приел, че именно „Ани строй” ЕООД и „Калчев строй” ЕООД са неизрядни, като не се доказва по никакъв начин тяхната неизрядност, а само се предполага и мисля, че не е извършена ревизия на тези лица и те продължават да работят до сега. Опитваме с тези свидетелски показания да докажем, че тези хора са работили на този обект и да оборим техните твърдения, че е нямало лица да работят на строежа.

         Свидетелите, които искаме да бъдат допуснати до разпит са работниците, които са работили на обекта. Имаме имената и предполагам, че както твърдят в момента двамата управители на дружеството, ние не сме длъжни да доказваме това нещо. Има практика на Страсбург, че не може да се търси вина от дружеството.

         Искаме да доведем четирима работници, двама от които са работили към „Калчев строй” ЕООД и две лица, които са работили в „Ани строй” ЕООД когато е строен обекта, с които лица ще докажем, че „Ани строй” ЕООД и „Калчев строй” ЕООД са извършили посочените в договорите услуги и че тези тяхни работници, които са работили при тях, са работили в този ревизиран период и са извършили точно посочената работа по фактурите.

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания. По направеното искане за допускане до разпит на четирима свидетели считам, че показанията на тези свидетели са относими към предмета на спора.

 

         Съдът НАМИРА, че следва да допусне до разпит исканите от адв. Комитов свидетели за следващо съдебно заседание, като тяхната относимост към предмета на спора, ще бъде ценена наред с всички събрани по делото доказателства и обсъдени с крайния съдебен акт.

         Воден от горното,

 

О П Р Е Д Е Л И :

         ДОПУСКА до разпит при режим на довеждане за следващо съдебно заседание от страна на жалбоподателя поисканите свидетели.

         Поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА същото за 09.05.2011 г. – 15,30 ч., за която дата и час страните редовно уведомени от днешно съдебно заседание.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: