ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 09.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети март                                                          две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 106 по описа за 2010 година

 

На именното повикване в 12:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Н.Т.  Д., редовно призована, не се явява. Вместо нея се явява адвокат Я., с пълномощно от днес.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Кмета на Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт С., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на Н.Т.Д. против Заповед № ЧР 1195/23.12.2009 година на Кмета на Община Бургас, с която на основание чл. 107, ал. 2 от Закона за държавния служител е прекратено служебното и правоотношение.

 

АДВОКАТ Я.: От името на доверителката ми поддържам жалбата. Уточнявам, че на стр. 4 от жалбата погрешно е посочена като техническа грешка дата  23.03.2008 година, а трябва да е 20.03.2008 година и свързаното с това писмо № 26-00-252 също да се чете от 20.03.2008 година.

Считам, че са налице многобройни процедурни нарушения.

Представената по делото преписка не е пълна. В тази връзка представям по опис две писма и една заповед, които са свързани с конкретния случай. Представям и формуляр за оценка на индивидуално  изпълнение  на длъжността, тъй като предоставеното на доверителката ми копие има още една страница, която не е  попълнена, а в представяния по делото формуляр тази страница не е представена. Формулярът се намира на л. 15 от делото.

Представям също и копие от  формуляр за възражение по оценката, като копието, което е представено на доверителката ми няма подпис на оценяващия  ръководител, а в представеното по делото копие има подпис, като твърдим, че е дописан.

Представям формуляр за индивидуална оценка за предходния период, длъжностна характеристика № 1, тъй като за началото на атестационния период тя е била валидна.

Тези доказателства – писмата и заповедта, ги представяме, тъй като доверителката ми счита, че и е поставена най-ниска оценка, която е повлияна единствено от цитираното в жалбата разрешение за строеж, въпреки, че е изпълнила дадените устни разпореждания на главния архитект, касаещи забавяне издаването на разрешението за строеж, които тя е изпълнила, до колкото и позволява закона.

Държим на направените с жалбата доказателствени искания. Моля да задължите ответната община да представи цялото служебно досие на доверителката ми и допуснете двама свидетели за непровеждането на срещи за съгласуване на работния план – междинна и заключителна среща.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Моля да не приемате към момента доказателствата. Моля да ми дадете възможност да представя за сверка при необходимост оригиналите на тези формуляри.

Не възразявам да представя копие на пълното служебно досие, с изключение на молби за допускане на отпуск и заповеди за разрешаване ползването на такъв.

 

АДВОКАТ Я.: Моля да бъдат  приети доказателствата. Не възразявам да бъдат представени оригиналите за сверка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Възразявам по отношение на искането за допускате на свидетелски показания, тъй като считам, че провеждането на срещите следва да се удостовери с писмени доказателства, каквито са представени по делото. Опровергаването им със свидетелски показания е недопустимо.

 

АДВОКАТ Я.: Моля да не се приема възражението. Съгласно наредбата, която регламентира атестационната процедура, формулярите се подписват след срещата и доверителката ми няма как по друг начин да докаже, че на практика такива срещи не са провеждани и това е едно съществено нарушение на процедурата. Затова считам, че допускането на свидетелски показания е належащо за изясняване на фактите по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Считам, че с полагането на подпис лицето изразява съгласие със съдържанието на документа.

 

АДВОКАТ Я.: Със свидетелските показания ще целим да докажем начина на подписване на формулярите.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от днешно съдебно заседание да представи като доказателство по делото служебното досие на жалбоподателката, без приложените към него молби за отпуски и заповедите за разрешаването им.

По искането за допускане на свидетелски показания съдът ще се произнесе в закрито заседание, след представяне на служебното досие.

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.04.2010 година от 11:40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: