ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2015, 25.03.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и пети март през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1069 по описа за 2014 година.                 

   

На именното повикване в 13.15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Д.Н., редовно уведомен от преди, не се явява лично, представлява се от адвокат Зл. К., с пълномощно приложено на л.46 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ началник на сектор „Пътна полиция”-КАТ при ОД на МВР-Бургас, редовно уведомен от преди, не се явява и не се представлява.

 

Явява се вещото лице Х.Д., редовно уведомен.

 

На именното повикване на второ четене в 13:38ч. при спазване нормата на чл. 142, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК,

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Д.Н., редовно уведомен от преди, не се явява лично, представлява се от адвокат ЗЛ. К., с пълномощно приложено на л.46 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ началник на сектор „Пътна полиция”-КАТ при ОД на МВР-Бургас, редовно уведомен от преди, не се явява и не се представлява.

 

Явява се вещото лице Х.Д., редовно уведомен.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по съдебно-графологична експертиза на вещото лице Д. от 04.03.2015година, което е в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

АДВОКАТ К.: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се изслуша вещото лице в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице Д., като снема самоличността му, както следва:

 

Х.Б.Д. – години, български граждани, неосъждан, женен, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представил съм писмено заключение с приложение, които поддържам.

 

АДВОКАТ К.: Моля съдът да предяви на вещото лице Наказателно постановление № 120/2008година на л.37 от делото, като въпросът ми е може ли да каже дали върху датата отбелязана върху него е възможно да е извършена поправка на цифрите?

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА наказателно постановление №120/2008година, находящо се на л.37 от делото.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Не съм имал поставена задача да изследвам датата на наказателното постановление. Изследвал съм единствено подписа на санкционираното лице по Наказателното постановление. Днес не мога да отговора за датата.

 

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

От приложеното по делото копие на Наказателно постановление №120/2008година трудно се чете датата на получаването му, като в тази връзка представям оригинала му, от който е видно че годината категорично е 2005 година. Моля този оригинал да бъде приет като доказателство по делото. Той е на химизирана хартия с печата на МВР и е видно, че годината е посочена като 2005година.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице Д. е изпълнила поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице Д..

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице Д. в размер на 200 лева, платими от внесения на депозит (л.67).

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице.

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представения оригинал на Наказателно постановление №120/20.02.2008година като доказателство по делото.

 

АДВОКАТ К.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ К.: Уважаеми г-н административен съдия, считам, че обжалваната заповед е незаконосъобразна и липсва основание за нейното издаване. Това се установява от изслушаното заключение по приетата експертиза в днешното съдебно заседание, от което се установи, че първото наказателно постановление, посочено като едно от основанията за издаване на процесната заповед, а именно НП№ 1557/21.12.2005 година е унищожено. Относно следващото наказателно постановление, което е посочено като основание за издаване на заповед № 528/11.08.2006 година, в разписката за получаването му няма изпълнен подпис и няма как да установим дали е влязло в сила. Третото наказателно постановление № 120/20.02.2008година, предвид приложения в днешното съдебно заседание  оригинал от наша страна е видно, че датата на която е получено е 25.03.2005 година и е очевидно, че няма как издадено наказателно постановление през 2008 година да бъде връчено три години по-рано. Предвид изложеното до тук е видно, че посочените наказателни постановления не могат да послужат като извод за отнети контролни точки и липсват доказателства, че са отнети и незаконосъобразно въз основа на тях е издадена процесната заповед, която моля да отмените.

 

Моля съобщенията по делото да бъдат изпращани на адреса посочен в пълномощното на адвокат К. до мен – Златина К..

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.48часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: