ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 04.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на четвърти февруари през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.,  сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1069 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Д.Н., редовно уведомен от преди, не се явява лично, представлява се от адвокат Златина К., с пълномощно приложено на л.46 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ началник на сектор „Пътна полиция”-КАТ при ОД на МВР-Бургас, редовно уведомен от преди, не се явява и не се представлява.

 

На именното повикване в 14:37 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Д.Н., редовно уведомен от преди, не се явява лично, представлява се от адвокат З. К., с пълномощно приложено на л.46 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ началник на сектор „Пътна полиция”-КАТ при ОД на МВР-Бургас, редовно уведомен от преди, не се явява и не се представлява.

 

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради редовната процедура по призоваване на страните, предвид на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

 

ПОСТЪПИЛА е молба входящ № 1012 от 30.01.2015г. от ответника, със заявление, че ще се ползва от оспорените документи.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№667/23.01.2015година от ответника, с приложена експертна справка №7 на Базова научно-техническа лаборатория към ОД на МВР, относно образци от подписа на лицето В.Д.Н..

 

АДВОКАТ К.: Оспорваме автентичността на подписите на всички наказателни постановления.

 

С оглед становището на ответника и на основание чл.193, ал.2 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКРИВА производство по оспорване истинността на документите – Наказателни постановления, описани в справката на л.7 от делото, с предмет на оспорване автентичността на подписа на В.Д.Н.,

 

УКАЗВА на В.Д.Н., че е негова тежестта да докаже, че подписите за получател под оспорените документи са положени от друго лице, т.е. че документите са неавтентични.

 

АДВОКАТ К.: Моля да допуснете съдебно-графологична експертиза, вещото лице която да отговори на следните въпроси:

Дали подписите положени по процесните Наказателни постановления, описани под справката на л.7 от делото са положени от жалбоподателя В.Д.Н.?.

 

Съдът намира доказателственото искане за допустимо и относимо, поради което и

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-графологична експертиза със задачи, вещото лице след като се запознае с оспорените документи и извърши анализ на сравнителни образци по официални документи, подписани от В.Д.Н., да отговори на поставените от адвокат К. въпроси в днешното съдебно заседание.

 

НАЗНАЧАВА за конкретно вещо лице по делото Х. Б. Д.,

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер от 200 лв. (двеста) лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание, в който срок следва да представи по делото документ за изцяло внесения депозит;

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

АДВОКАТ К.: Нямам други доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

 

За събиране на доказателства съдът ,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 25.03.2015година от 13.15 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес при условията на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се призове вещото лице след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в14:47 часа.

 

            СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: