ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2014, 26.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и шести ноември през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1069 по описа за 2014 година.                  

        

На именното повикване в 13.16 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Д.Н., редовно призован, не се явява лично, представлява се от адвокат Златина К., с приложено пълномощно по л.46 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ началник на сектор „Пътна полиция”-КАТ при ОД на МВР-Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

На именното повикване в 13:19 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Д.Н., редовно призован, не се явява лично, представлява се от адвокат Златина К., с приложено на л.46 от делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ началник на сектор „Пътна полиция”-КАТ при ОД на МВР-Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради редовната процедура по призоваване на страните, предвид на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛИ са съгласно протоколно определение на съда, с молба вх.№6850/23.09.2014година от ответника - началник на „Пътна полиция”-КАТ при ОД на МВР-Бургас заверени копия от документите по преписката по опис.

 

ПОСТЪПИЛА е във връзка с указания на съда, молба вх.№8607/17.11.2014 година от жалбоподателя, в която заявява, че оспорва обстоятелството, че положените подписи на представените по делото наказателни постановления, за които се твърди, че са негови, не са изпълнени от жалбоподателя и предвид това не са влезли в законна сила. Към молбата е приложено пълномощно.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам молбата, с която оспорваме тези доказателства. Няма да соча други доказателства.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмо вх. №6850/23.09.2014година, подписано за началник на сектор „Пътна полиция”-КАТ при ОД на МВР-Бургас, документи, като доказателства по делото.

 

Съдът приема, че оспорването на автентичността на подписите е своевременно направено и следва да се даде указание на ответника съгласно нормата на чл.193, ал.2 от ГПК, вр. с чл. 144 АПК, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ на началник на сектор „Пътна полиция”-КАТ при ОД на МВР-Бургас 7-дневен срок от съобщението, да заяви изрично, дали желае да се ползва от оспорените от жалбоподателя документи, като

 

УВЕДОМЯВА началник на сектор „Пътна полиция”-КАТ при ОД на МВР-Бургас, че при липсата на волеизявление в дадения 7- дневен срок, съдът ще приеме, че същия не желае да се ползва от оспорените доказателства и те ще бъдат изключени от доказателствения материал.

 

АДВОКАТ К.: Няма да соча други доказателства към настоящия момент.

 

За събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на  04.02.2015година от 14.30часа, за която дата и час жалбоподателя да се счита редовно уведомен от днес чрез адвокат К., а ответника по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Да се ИЗПРАТИ нарочно съобщение до ответника с дадените указания в днешното съдебно заседание и  правните последствия от неизпълнението им.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13.22часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: