ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 04.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четвърти октомври                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1067 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 9:40 часа се явиха:

 

Ищецът К. - Александър Ю.П., редовно призован, се явява лично, доведен от Областно звено „Охрана“.

В залата се явява адвокат А., която представя пълномощно от ищеца, съгласно което същата е упълномощена да го представлява по настоящото дело.

За ответника - Главна дирекция „Изпълнение на наказанието“ София, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Ч., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Кателиева.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните и на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ А. – Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР КАТЕЛИЕВА – Да се даде ход на делото.

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Съдът към ищеца - По повод предявените в исковата молба претендирани суми следва да направите уточнение – поисканата сума е по 100 лв. на ден, или по 200 лв. Също така следва да се уточни и периода – начална и крайна дата.

ИЩЕЦЪТ П. – Претенцията да се счита по 200 лв. на ден.

АДВОКАТ А. – Периодът е пет години назад от датата на подаване на исковата молба. Началната дата е 01.05.2011г., а крайната дата е датата на завеждане на исковата молба.

 

Съдът с оглед направеното уточнение ДОКЛАДВА предмета на делото:

Производството е образувано по искова молба, предявена против Главна дирекция „“Изпълнение на наказанията“, в която се претендира заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди, причинени вследствие незаконосъобразни действия и/или бездействия на служители на ответника, работещи в затвора Бургас, като претенцията е в размер на 200 лв. на ден за периода 01.05.2011г. до 19.05.2016г., ведно със законовата лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното заплащане на обезщетението.

ДОКЛАДВА, че на 19.09.2016г. по делото е постъпил писмен отговор от ответника, придружен със справка от комисар Бранимир Мангъров – началник на Затвора Бургас.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото на 28.09.2016г. от ответника с писмо изх.№3066 от същата дата, са постъпили допълнителни писмени доказателства, а именно медицинска справка за ищеца, копие от здравния картон на ищеца, копие от амбулаторен лист, копие от журнал за прегледи на лишени от свобода в затвора Бургас и копие-извадка от журнала за насочване на пациенти за външни прегледи.

Съдът ДОКЛАДВА, че е приложил по делото два доклада до Българското правителство за посещението в България, проведено от Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание, която обхваща 2012година и 2014година и касае конкретно затвора Бургас и този във Варна. Докладите се намират на сайта на Министерство на правосъдието и са публично достъпни.

 

Съдът връчи на ищеца копие от писмените доказателства, представени по делото с писмо на 28.09.2016г.

АДВОКАТ А. – Уважаема госпожо съдия, поддържам подадената искова молба.

Искам да заявя, че едва вчера ищецът е получил отговора на ответника, поради което моля да му бъде даден срок за становище по този отговор.

В исковата молба е направено искане за допускане до разпит на трима свидетели, поради което моля същите да бъдат допуснати. С разпита на тримата свидетели ще се установяват твърденията на ищеца, посочени в исковата молба. Свидетелите ще установяват твърденията за различни периоди. Ищецът е сам в килия. Свидетелите са на същия етаж, виждали са килията на ищеца и периодът съвпада с този посочен в исковата молба.

Свидетелите може да останат двама. Нека това са -Н.П.И., ЕГН **********, І група, килия № 12 и -И.С.И., ЕГН **********, І група, килия № 15, без З.Г.З..

Също искам да кажа, че доверителят ми вчера е получил отговора на ответника, но към тези документи няма справка от медицинския картон. Получили сме само писмения отговор, нищо друго не е получено.

Моля да ми бъде даден срок за отговор по становището на ответника, както и на днес връчените ми доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – Оспорвам изцяло и по основание и по размер определената с исковата молба претенция. Моля да приемете тези доказателства, които са изпратени на 28.09.2016г. с молба.

По отношение на процесния период искам да направя едно малко уточнение, тъй като представителят на ищеца каза петгодишен период назад, че началната дата на периода е от 01.05.2011г. до 19.05.2016г. Това не е от 01.05.2011г., а от 19.05.2011г.

АДВОКАТ А. – Началната дата на претенцията да се счита от 19.05.2011г.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – Нямам доказателствени искания. Не възразявам на направеното искане за допускане на свидетелите.

ПРОКУРОР КАТЕЛИЕВА – Да се приемат представените писмени доказателства.

По отношение на направеното искане за допускане на двама свидетели, не възразявам и моля да бъде допуснато.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника: справка изготвена от комисар Б.М. - началник на затвора Бургас, както и доказателства по повод искането за представянето на медицинското досие на ищеца, допълнително представени от ответника с молба от 22.09.2016г., съдържаща опис - медицинска справка за ищеца, копие от здравния картон на ищеца, копие от амбулаторен лист, копие от журнал за прегледи на лишени от свобода в затвора Бургас и копие-извадка от журнала за насочване на пациенти за външни прегледи,.

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства чрез разпита на свидетелите поискани от ищеца, а именно Н.П.И. и И.С.И.,***, група І, първия от тях в килия 12, втория в килия 15.

ЗАДЪЛЖАВА началника на затвора да осигури явяването на двамата допуснати свидетели за следващото съдебно заседание.

ДАВА възможност на процесуалния представител на ищеца в 7-дневен срок от днес писмено да представи по делото становище по отговора на ответника на исковата молба.

ДАВА възможност на двете страни, най-късно в 14-дневен срок от днес, в писмен вид да изчерпят доказателствените си искания във връзка със становищата си по спора.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.11.2016г. от 11.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

ДА СЕ ИЗПРАТИ съобщение на началника на затвора да осигури присъствието на двамата свидетели и ищеца за следващото с.з.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.00 часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: