ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

1320                                 дата 11 юни 2015 год.                   гр.Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 11 юни 2015 год.,

 в следния състав:

 

                                                                                                      Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

разгледа адм. дело 1066 по описа за 2015 год.

 и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

            Съдът е сезиран с жалба, подадена от ЕТ „Кемал Бозов“, с.Лозарево, община Сунгурларе, ул.“Първи май“ № 1 по чл.60, ал.4 от АПК против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на Заповед № 327/29.05.2015г. на кмета на община Сунгурларе. Със заповедта е определено класирането на кандидатите по проведен открит конкурс за закупуване на стояща дървесина на корен от Обект № 1505/ЛФ 2015г., отдел 109 „в“, „з“ , „и“, „к“, 110“з“, 111“м“ на територията на община Сунгурларе.

            Точка 5 от заповедта съдържа разпореждане на административния орган, с което, на основание чл.34, ал.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП), е допуснато предварително изпълнение на издадената заповед, което органът е обосновал с цел предотвратяване възможността от осуетяване или сериозно затрудняване изпълнението на дейностите, предвидени за осъществяване в Обект  № 1505/ЛФ 2015г. за покупко-продажба на маркирана дървесина на корен, като е посочил, че това се налага с оглед заложеното своевременно на годишните разчети за приходите в общината, осигуряване предпоставки за успешно извеждане на мероприятията в обекта, имайки предвид, че от ненавременното изпълнение на дейностите в обекта може да последва значителна вреда за стопанството, а като защита на особено важен обществен и държавен интерес е посочил необходимостта от спешно реализиране на приходи в бюджета на общината, за осигуряване на възнаграждения за общинските служители, своевременно привеждане на дължимите вноски към държавния бюджет за ДОО, ДДС и други плащания, своевременно погасяване към кредитни институции.

            Жалбоподателят възразява, че доводите на административния орган, свеждащи се на кратко до липсата на пари, не спадат сред основанията по чл.60, ал.1 от АПК, обосноваващи разпореждане за предварително изпълнение на издадената заповед. Останалите доводи счита за прекалено общи и неясни, както и че е налице чисто формален опит да се изложат привидни доводи за допускане на предварителното изпълнение. Иска се отмяна на разпореждането по т.5 от заповед № 327/29.05.2015г. на кмета на община Сунгурларе.

            Молбата по чл.60, ал.4 от АПК е процесуално допустима за разглеждане, като подадена в срока по посочената правна норма, видно от служебно изисканите за целта доказателства, както и от заинтересовано лице, тъй като жалбоподателят е отстранен участник от проведената конкурсна процедура и в този смисъл за него е налице правен интерес.

            Разгледана по същество молбата е неоснователна.

            Административният орган се е позовал на нормата на чл.34, ал.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП, съгласно която възложителят може да включи в заповедите за класиране на кандидатите или за прекратяване на процедурата разпореждане за предварителното й изпълнение при условията и по реда на АПК. Препратката е към чл.60, ал.1 от АПК, като в конкретния случай, наличието на значим обществен интерес, изискващ предварителната изпълняемост на административния акт, е свързан с необходимостта от постъпване на парични средства в резултат на проведена конкурсна процедура, нужни за функционирането на общинската администрация и свързаните с това плащания на служителите и други публични задължения на общината. Така обоснован, общественият интерес може да се счете за значим и на това основание противопоставим на частния интерес на участник в конкурсната процедура. Вярно е, че липсата на парични средства не е измежду основанията по чл.60, ал.1 от кодекса, но това следва да се разглежда не самò за себе си като самостоятелно фактическо основание, в каквато насока са част от възраженията на страната, но  в контекста на обезпечаването на дейността на администрацията, както и обслужване на другите текущи за общината задължения и в този смисъл има връзка със защита на значим обществен интерес. Предвид предмета на конкурсната процедура, свързан с дейности по покупка и отсичане на дървесина, може да се предполага, че тяхното извършване е възможно в определено подходящо за тази дейност време и в този смисъл, отлагането на изпълнението на дейността би довело до частична или пълна невъзможност за изпълнението й в определен период от време, което също би компрометирало обществения интерес в смисъла посочен по-горе.

            С оглед изложените мотиви съдът приема, че в конкретния случай е налице значим обществен интерес, чиято защита обосновава законосъобразността на издаденото разпореждане за предварително изпълнение на  Заповед № 327/29.05.2015г. на кмета на община Сунгурларе, като жалбата за неговата отмяна следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

            Така мотивиран и на основание чл.60, ал.5 от АПК, Административен съд Бургас,

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Кемал Бозов“, с.Лозарево, община Сунгурларе, ул.“Първи май“ № 1 по чл.60, ал.4 от АПК против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на Заповед № 327/29.05.2015г. на кмета на община Сунгурларе.

 

            Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                                                               СЪДИЯ: