О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 942                 26.04.2018 година,        гр. Бургас

 

 

         Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на двадесет и шести април две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

                                                                  Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 1065 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „ДАНИ 121“ ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александър Велики“ № 14, представлявано от управителя Ж.А.З., против разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-131-0269365/24.04.2018 г., издадена от зам.-директор на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП- Бургас.

В жалбата са развити подробни доводи за незаконосъобразност на разпореждането за принудително изпълнение, поради съществено нарушение на административнопроизводствени правила, изразено в липса на мотиви, и нарушение на материалния закон. По същество се иска неговата отмяна.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира следното:

На 21.04.2018 г. в 12.20 часа служители на ТД на НАП- Бургас извършили оперативна проверка на търговски обект- „скара за вкъщи“, находящ се в гр. Бургас, на ул. „Македония“ № 35, стопанисван от жалбоподателя „ДАНИ 121“ ООД. В хода на проверката била извършена от проверяващите лица контролна покупка на три броя кюфтета на обща стойност 3.00 лева, заплатени в брой от проверяващите лица на лицето Е.Х.М., продавач-консултант в обекта. За така заплатената сума не бил издаден фискален бон от монтираното в обекта фискално устройство, свързано дистанционно с НАП. При тези констатации била издадена на основание чл. 186, ал.1, т.1, б. „а“ от ЗДДС Заповед № ФК-131-0269365/24.04.2018 г. на зам.-директор на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП- Бургас за налагане на принудителна административна мярка запечатване на обекта за срок от 14 дни, обоснована с необходимостта от промяна в начина на извършване дейността в конкретния обект, с оглед правилно отчитане на оборота от продажби и недопускане на вреда за фиска. Административният орган е посочил, че при определяне продължителността на мярката са съобразени тежестта на нарушението и последиците от него, вида и характера на търговската дейност. Констатирал е, че дружеството е декларирало финансови резултати от дейността: за 2017 г.- счетоводна загуба 1145.04 лева; за 2016 г.- счетоводна загуба от 4220.54 лева и за 2015 г.- счетоводна загуба от 6489.92 лева, които е преценил като нереални и занижени.

С оспореното разпореждане административният орган е допуснал предварително изпълнение на принудителната административна мярка на основание чл. 188 от ЗДДС, вр. чл. 60, ал.1 от АПК, обосновано със създадената организация на работа в обекта, позволяваща да не се отчита чрез фискалното устройство част от реализираният оборот; невъзможността да бъдат проследени реализираните обороти; предотвратяване възможността за извършване на нови нарушения. Органът е отбелязал също, че приходите на търговеца не могат да бъдат постоянно контролирани, а също и определени по размер, поради което нарушението води до ощетяване на бюджета и следователно е от значим интерес както за държавата, така и за обществото. Счел е, че съществува опасност да последват трудно поправими вреди за бюджета от закъснение на изпълнението.

При тези данни съдът намира жалбата за неоснователна.

Обжалваното разпореждане е издадено от компетентен орган, определен със заповед № РД- 308/18.04.2018 г. да изпълнява функциите на директор на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП- Бургас. Последният от своя страна е овластен със заповед № ЗЦУ-1657/29.12.2016 г. на изпълнителния директор на НАП, да издава заповеди за налагане на принудителна административна мярка запечатване на обект по чл. 186 от ЗДДС. Разпореждането е издадено в предвидената от закона писмена форма и съдържа изискуемите реквизити, в т.ч. фактически и правни основания за издаването му.

Съдът намира за неоснователни доводите на жалбоподателя за допуснато процесуално нарушение при издаване на разпореждането за допускане на предварителното изпълнение, изразено в липса на мотиви. В изложените от административния орган мотиви се съдържат достатъчно конкретни факти, относими към предпоставките за допускане на предварително изпълнение на заповедта и те по същество не се оспорват от жалбоподателя. Направени са констатации относно процесния обект, дейността на търговското дружество- оборот, финансови резултати за предходните години и др., относно извършеното нарушение и създадената организация на работа в обекта, позволяваща да не се отчита чрез фискалното устройство част от реализираният оборот. Допускането на предварително изпълнение е обосновано с невъзможността да бъдат проследени реализираните обороти, предвид установеното неспазване на реда за отчитане на продажбите. Отбелязано е, че приходите на търговеца не могат да бъдат постоянно контролирани и определени по размер, поради което нарушението води до ощетяване на бюджета и следователно е от значим интерес както за държавата, така и за обществото.

Съдът намира за неоснователни и доводите на жалбоподателя относно невъзможността за прилагане нормата на чл. 187, ал.4 от ЗДДС, доколкото издаването на заповедта и на разпореждането за предварителното и́ изпълнение не е предпоставено от издаване на наказателно постановление. Принудителната административна мярка запечатване на обект се налага независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, при наличие на установените в нормата на чл. 186, ал.1 от ЗДДС материалноправни предпоставки и следователно липсата на наказателно постановление е ирелевантна за законосъобразността на процесното разпореждане.

Съдът счита, че в случая са налице изискуемите материалноправни предпоставки за издаване на обжалваното разпореждане. Неизпълнението от страна на търговеца на задължението му да отчита осъществяваните в обекта продажби обективно препятства възможността за проследяване на реализираните обороти и влияе върху размера на публичните му задължения, поради което следва да се приеме, че е налице значим държавен интерес по смисъла на чл. 60 от АПК. Мярката е с преустановителен и превантивен характер и доколкото отлагането и́ във времето би попречило за постигане на крайната и́ цел- да предотврати укриването на приходи и отклонението от данъчно облагане, следва да се приеме, че разпореждането за предварителното и́ изпълнение е съобразено с целта на закона. Ето защо съдът приема, че жалбата е неоснователна и следва да се отхвърли.

Неоснователно е и направеното с жалбата особено искане за спиране на изпълнението на основание чл. 60, ал.5 от АПК, до приключване на настоящото производство с влязъл в сила съдебен акт. Допуснатото предварително изпълнение на заповедта може да бъде спряно от съда при условията на чл. 166, ал. 2 от АПК (доколкото критериите за спиране не са очертани в нормата на чл. 60, ал.5 от АПК), а именно: ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда, чийто характер е противопоставим на основанията по чл. 60, ал. 1 от АПК. В тежест на молителя е да докаже наличието на посочените предпоставки. В случая по делото не са ангажирани каквито и да било доказателства в подкрепа на искането, сочещи вероятно настъпване на значителна или на неподлежаща на обезщетяване вреда за молителя, не са наведени и конкретни твърдения в този смисъл. Ето защо съдът приема, че не са налице законоустановените предпоставки за спиране на изпълнението, поради което направеното искане в този смисъл следва да се остави без уважение.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ДАНИ 121“ ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александър Велики“ № 14, представлявано от управителя Ж.А.З., против разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-131-0269365/24.04.2018 г., издадена от зам.-директор на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП- Бургас.

ОТХВЪРЛЯ искането на „ДАНИ 121“ ООД с ЕИК *** за спиране допуснатото предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-131-0269365/24.04.2018 г., издадена от зам.-директор на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП- Бургас на основание чл. 60, ал.5 от АПК.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

СЪДИЯ: