О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

гр.Бургас, 03.06.2011г.

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в закрито заседание на трети юни , през две хиляди и единадесета година, в състав:

 

                                                                       СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа адм.д.№ 1065 по описа за 2011г., за да се произнесе съобрази следното:

            Предмет на оспорване е Решение № 62/21.04.2011 год. на Общински съвет – Приморско, с което се възлага на кмета на Община Приморско да предприеме действия по удължаване срока на договор за банков кредит, сключен между общината и „Уникредит Булбанк” АД до 28.11.2011г..

            Решението се оспорва от Т.И.И.- общински съветник. 

Жалбата е процесуално недопустима за разглеждане поради липса на правен интерес от оспорване.

В приложимия закон, ЗМСМА не се съдържа правна норма, която да допуска обжалване на решенията на общинския съвет от общински съветник на основание пълномощията му на общински съветник. Съгласно чл. 33, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, общинският съветник има право да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета. Взетото с мнозинство решение, е решение от името на общинския съвет като цяло, а не решение на отделни негови членове, независимо от коя политическа сила са избрани и общинският съветник не може да има правен интерес, различен от този на колективния орган. И. е общински съветник и е част от колективния орган на местното самоуправление, участва при формиране на волята му чрез гласуване и е без правно значение обстоятелството, че конкретният общински съветник не е съгласен с мнозинството. Той е обвързан от крайния акт на общинския съвет и не може да го оспорва самостоятелно  по съдебен ред, защото няма пряк, личен и непосредствен интерес, който да се уврежда от взетото решение.

На основание изложените съображения и на осн. 158 ал.3,  чл.159, т.4 от АПК, Бургаският административен съд, ІV-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.И.И., общински съветник против Решение № 62/21.04.2011 год. на Общински съвет – Приморско.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1065/2011 год. по описа на Административен съд – Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                            СЪДИЯ: