ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 29.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и девети юни                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1063 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:04 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.П.И., редовно призован, явява се адвокат И., редовно упълномощена.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Териториално поделение на Националния осигурителен институт Бургас, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ И.: От името на доверителя ми поддържам депозираната жалба, както и доказателствените искания, направени и приложени към нея. Същевременно сме направили искане за разпит на един свидетел, който водим в днешно съдебно заседание за установяване фактите, че доверителят ми е постъпил на работа и че два или три часа след започване изпълнението на задълженията се е почувствал зле.

 

СЪДЪТ намира за неоснователно искането за събиране на гласни доказателства, тъй като този факт не е спорен по делото. Издателят на оспорения акт не твърди, че на датата, на която е издаден болничният лист, жалбоподателят е постъпил на работа, нито оспорва наличието на регистриран трудов договор за същия. Отделно от това, този факт е удостоверен и с издаден документ, подписан от работодателя на жалбоподателя на л. 11 от делото.

Съдът намира, обаче, че следва да задължи ответника за следващо съдебно заседание да представи доказателства относно осигурителния статус на жалбоподателя към датата на издаване на болничния лист, така че да е възможно да бъде извършена преценка за наличието и на втората предпоставка, регламентирана с нормата на Кодекса за социално осигуряване, предвиждаща възможност и задължение за заплащане на обезщетение при ползване на отпуск за временна нетрудоспособност, а именно наличието на шест месеца минимум осигуряване за работника преди настъпване на събитието.

Като доказателства по делото следва да бъдат приети представените с административната преписка документи.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ОТХВЪРЛЯ искането за събиране на гласни доказателства относно факта, посочен от пълномощника на жалбоподателя, който не е спорен по делото.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи доказателства относно осигурителния статус на жалбоподателя за двегодишен период, предхождащ датата на издаване на болничния лист, и му УКАЗВА, че при неизпълнение на това задължение ще му бъде наложена санкция.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 05.10.2016 г. от 10:30 часа, за която дата страните – редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:11 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: