ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 05.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На пети октомври                                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1063 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:39 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Д.П.И., редовно уведомен, се явява адвокат И., редовно упълномощена.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Териториално поделение на Националния осигурителен институт Бургас, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С придружително писмо вх. № 7215/13.07.2016 г. , подписано от главен юрисконсулт на Териториално поделение на Националния осигурителен институт Бургас, по делото е представена справка от Персоналния регистър на осигурените лица за Д.П.И. за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2016 г.

 

АДВОКАТ И.: Да се приеме справката като доказателство по делото.

Представям списък с разноските.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателство по делото представената извадка от регистъра на НОИ и предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съденото дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото представената извадка от Персоналния регистър на осигурените лица за Д.П.И. за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2016 г.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ И.: Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на доверителя ми като основателна и доказана и отмените обжалвания административен акт, с който се отказва заплащане на парично обезщетение за болнични. От събраните по делото доказателства се установява безспорно, че на 12.03.2016 г. доверителят ми е сключил трудов договор с „Хаджизлатев“ ООД, като в самия трудов договор е посочено, че започва да полага труд на 14.03.2016 г., като е определено работното му място. На същия ден се явява на работа, проведен е първоначален инструктаж, за което сме представили доказателства.  Установено е безспорно, че същият е положил труд и неоснователно е твърдението, че не е възникнало задължение за осигурителя от страна на „Хаджизлатев“ ООД за внасяне на осигуровки. Законодателят в нито един нормативен акт не е предвидил определен период за полагане на труд, за да се счита възникнало трудовото правоотношение. Очевидно са неправилни изводите и твърденията на административния орган, че трябва работникът или служителят да работи определен период от време, за да възникнат правата му на осигурено лице.  Установено е също така с писмо от 31.03.2016 г., което е  направено по искане на административния орган от неговия работодател, с което се потвърждава твърдението на моя доверител, че същият е положил труд на 14.03.2016 г. В решението си административния орган навежда доводи за това, че доверителят ми няма правата съгласно чл. 40 КСО, че същия не е осигуряван достатъчно, както е изискването на закона за срок от 6 месеца, за да има права да получава обезщетение за болнични. С представената допълнителна извадка е установено, че доверителят ми е осигуряван от „Джи Ем Консулт“ ООД за периода 2014-2015 г. и същият има повече от 6 месеца осигурителен стаж, което оборва доводите и твърденията на административния орган, посочени в решението за първи път. Считам че изцяло постановеното решение е незаконосъобразно, постановено е в противоречие със закона, с установената практика на Върховен административен съд, като в жалбата съм посочила тази практика, затова Ви моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на доверителя ми, да отмените обжалвания административен акт, с който е потвърдено разпореждане, с което се отказва заплащане на парично обезщетение за болничен на доверителя ми и присъдите на доверителя ми разноски, направени в настоящото производство.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: