Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                 957/24.10.2008г.           град Бургас

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Административен съд – гр.Бургас, тринадесети състав, на двадесет и пети септември две хиляди и осма година в публично заседание в следния състав:

 

Председател:   Т.Е.

        Членове:   1. З.Б.

                            2. Д.Д.

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор В. Ч. като разгледа докладваното от съдия Е. касационно наказателно административен характер дело номер 1063 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.63, ал.1, изречение ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208 – чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на ЕТ “Чапара-Д-Д.Христов“ със седалище и адрес на управление в гр.Свети Влас, община Несебър, ул.”Цар Симеон” № 11, представлявано от Д. Х. Ч. против решение № 75/12.05.2008г., постановено по НАХД № 402/2007г. по описа на Районен съд – гр.Несебър, с което е потвърдено Наказателно постановление № 26277/26.10.2007г., издадено от директора на РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна Дирекция “Контрол на пазара” в КЗП и наложената на търговеца имуществена санкция в размер на 1000 лева на основание чл.72 от Закона за туризма за нарушаване на чл.46, т.2 от същия закон. Иска се от съда да отмени оспорвания акт и наказателното постановление. В жалбата не се сочат конкретни основания за касация, а се възпроизвеждат фактическите твърдения, наведени пред първата инстанция. Не сe ангажират доказателства.

Ответникът – директор на РД на КТЗП– гр.Бургас се представлява в съдебно заседание от юрисконсулт Ж., която навежда доводи за отхвърляне на жалбата. Не представя доказателства.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за основателно оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, за която атакуваният съдебен акт е неблагоприятен. Подадена е в срока по чл.211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е неоснователна.

            Производството пред Несебърски районен съд е образувано по оспорване на ЕТ “Чапара-Д-Д.Х.“ против наказателно постановление № 26277/26.10.2007г., издадено от ответника по касация, с което на търговеца е вменено нарушение на чл.46, т.2 от Закона за туризма и на основание чл.72 от същия закон му е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – гр.Несебър потвърждава атакуваното постановление. Приема за установено, че на 23.07.2007г. касаторът извършва туристическа дейност в некатегоризиран обект - ресторант „Чапара” без да има валидно удостоверение за това. Релевантните за спорното правоотношение юридически факти са установени от събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства и въз основа на тях е формиран извод за правомерно наложена санкция.

 

            Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на НРС само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

 

            Съгласно разпоредбата на чл.46, т.2 от ЗТ лицата, предоставящи туристически услуги са длъжни да ги извършват в обект, който е категоризиран или на който е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране. Неизпълнението на предписаното в цитираната норма поведение е скрепено с имуществена санкция, която е регламентирана в чл.72 от ЗТ.

В настоящия случай касаторът не оспорва, че стопанисва проверявания обект и към момента на проверката не притежава сертифициращ документ, който да удостовери категорията на ресторанта, а твърди, че вмененото му нарушение е формално и изправено впоследствие. Противопоставеното основание установява с удостоверение № 685/26.07.2007г. и № 3108/03.09.2007г., издадени от кмета на Община Несебър. Сезираният касационен състав намира, че обективираните в двата документа факти не могат да бъдат квалифицирани като изключващи отговорността обстоятелства. За да осуети приложението на административнонаказателната репресия, търговецът е следвало да докаже наличието на едно от двете алтернативно посочени условия в хипотезата на чл.46, т.2 от Закона за туризма – категоризация на обекта или временно удостоверение към релевантния момент – 23.07.2008г. По делото не се съдържат доказателства, които да установяват нормативно установените предпоставки, поради което жалбата се явява неоснователна. Атакуваното съдебно решение е постановено при изяснена фактическа обстановка и правилно приложен към нея материален и процесуален закон. Изводите на първоинстанционния съд относно правнозначимите факти са съответни на събрания по делото доказателствен материал, а в настоящото касационно административно производство не се сочат убедителни доводи, които да ги променят. Поради това не са налице основанията за отмяна на обжалваното решение и същото следва да се остави в сила.

Водим от горното и на осн. чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд

 

Р Е Ш И:

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 75от 12.05.2008г., постановено по НАХД № 402/2007г. по описа на Районен съд – гр.Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление № 26277/ 26.10.2007г., издадено от директора на РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол към КЗП и наложената на ЕТ „Чапара-Д-Д. Х.” със седалище и адрес на управление в гр.Свети Власт, община Несебър, ул.”Цар Симеон” № 11, представлявано от Д. Х. Ч. имуществена санкция в размер на 1000 лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1……………………..

 

                                                                                                                 2……………………...