ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 18.09.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На осемнадесети септември                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х. 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1062 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 11:10 часа  се явиха:

 

          За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ ЕТ „В. К.“, редовно уведомен, се явява адвокат П., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“, редовно уведомени, представител не се явява.

 

По хода на делото:

АДВ. П.: Нямам възражение. Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:   

Производството е образувано по жалба срещу Решение № 60/3/3111003/3/01/04/01 за налагане на финансова корекция с изх. № 01-6500/6716#2 от 19.03.2018г. на изпълнителния директор на ДФ “Земеделие“.

Административният орган е представил административната преписка.

          Вчера е постъпило писмено становище от юрисконсулт С., която е пълномощник на ответника по жалбата. С него се оспорва изцяло жалбата като неоснователна. Иска се да се приемат писмените доказателства, както и са направени доказателствени искания.

 

          Съдът ВРЪЧВА препис от писменото становище на жалбоподателя.

 

          АДВ. П.: Поддържам жалбата. Нямам засега собствени доказателствени искания.

Във връзка с направеното в становището искане, че проверявания период е за 2016 г., а констатациите, които са основание да се издаде оспорения акт и с което е установено изпълнение на бизнес плана с 4,98%, в случая се говори за едно искане, което е за период 2017 г. Аз така поне го разбирам от задачите, като считам, че този период не е предмет на настоящото дело. Имаме твърдяно от тяхна страна нарушение, като става въпрос за 2016 г. Не считам, че това е относимо към настоящия спор, тъй като става въпрос за 2017 г.

 

          Съдът във връзка с оспорването от страна на ответника и направените твърдения в неговото нарочно писмено становище, което беше докладвано в днешно съдебно заседание, намери, че следва да се допусне извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на поставените от ответника въпроси в становището.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените писмени доказателства с административната преписка.

ДОПУСКА извършване на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на поставените въпроси в писменото становище от ответника по жалбата. Експертизата да се извърши от вещото лице С.А.след внасяне на депозит в размер на 400 лв., платими от ответника в 3-дневен срок от съобщаването.

          ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.10.2018 г. от 9.30 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 11:17 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: