ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 13.07.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На тринадесети  юли                                две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1062 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15.05 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.М. в качеството си на ЕТ „А.М.” – редовно и своевременно призован  се явява лично и с адв.С.,  с представено  пълномощно в днешното съдебно заседание.

         За ОТВЕТНИКА Началник РДНСК ЮИР Бургас, редовно и своевременно призован, се явява ю.к. А., надлежно упълномощена.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на Община Несебър - редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

         Свидетелите  Е.П. редовно и своевременно призована  не се явява.

По хода на делото:

АДВ.С. : Да се даде ход на делото

Ю.К.А.: Да се даде ход на делото.

Съдът, с оглед становището на страните  намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че с писмо вх.№ 6465/22.06.2016 година е  постъпило  становище  от Ев.П. и главен специалист „ЦАИО”  и В.В.  по повод извършеното от страна на административния  орган  уведомяване  на жалбоподателя за оспорения административен акт. Към писмото  е представена електронна разпечатка, без надлежна заверка за вярност с оригинала и авторство на документа.

АДВ.С.- Не възразявам да се приложи, държа на разпита на   свидетелката. От представеното  писмо разбирам технологията на  реда за връчване на  книжа. Не възразявам да бъде прието като  доказателство.

Ю.К.А.- Запозната съм с писмото и разпечатката, не възразявам да се приеме по делото.

АДВ.С.- Държим на разпита на свидетелката, поддържам направеното оспорване на процесния протокол.

Съдът намира  писмото, с автори Ев.П. и В.В., в качеството им на длъжностни лица в Община Несебър за допустимо доказателствено средство, като  относимостта към предмета на спора ще коментира  в окончателния  съдебен акт.

Що се отнася до приложената към същото  разпечатка,  доколкото  липсва  заверка за верността й с оригинала, не е ясен първоначалния  източник на отразеното в документа съдържание, Съдът намира, че същата не е представена  в надлежната съгласно изискванията на ГПК форма,  поради което  същата не следва да  бъде приета като доказателство по делото,поради което и воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмо изх.№ Н2-УТ-7002-003-001/21.06.2016 година на Община Несебър.

НЕ ПРИЕМА разпечатка от  електронен  документ на лист №91 по делото с неустановен автор, указва на заинтересованата страна Гл. Архитект на Община Несебър необходимостта електронната разпечатка да бъде повторно представена с надлежна заверка за верността на съдържанието й.

Що се отнася до допуснатия и своевременно призован за днешното съдебно заседание свидетел, съдът намира, че разпита  му е необходим за изясняване на обективната истина по делото и доколкото същия не представя извинителни причини и съпътстващи ги доказателства за невъзможност да се яви в днешното съдебно заседание Съдът  намира за необходимо  да предостави на същото лице седем-дневен  срок от датата на уведомяването  му, в който същия да депозира пред съдебния състав доказателства за наличие на извинителни причини, възпрепятстващи явяването му в днешното съдебно заседание като предупреждава свидетеля, че при непредставянето на такива, на същия ще бъде наложена глоба, съобразно общите разпоредби на ГПК и АПК,  а при неявяване в следващото съдебно заседание ще бъде принудително доведена. Воден от  горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на свидетелката  Е.П. необходимостта в 7- дневен срок  от датата на уведомяването й, същата  да депозира пред съдебния състав доказателства за наличие на извинителни причини, възпрепятстващи явяването й в днешното съдебно заседание, като ПРЕДУПРЕЖДАВА свидетелката, че  непредставянето на такива ще й  бъде наложена глоба, съобразно общите разпоредби на ГПК и АПК.

ПРЕДУПРЕЖДАВА  свидетелката Е.П., че  при неявяване за следващото съдебно заседание ще бъде принудително доведена. 

КОНСТИТУИРА в качеството на свидетел длъжностното  лице В.А.  В.,  главен специалист „ЦАИО” при Община Несебър, която да бъде призована, чрез работодателя й – Община Несебър за следващото съдебно заседание.

Съдът като счете, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна намира, че  събирането на доказателства не следва да бъде приключвано.Същото следва да бъде отложено за друга дата, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

ОТЛАГА делото  и го НАСРОЧВА за 12.10.2016 г. от 15:00 часа,  за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Да се призове свидетелката Е.П. и новоконституираната свидетелка В.А. В..

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: