ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 12.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На дванадесет октомври                            две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1062 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15:11 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.М. в качеството си на ЕТ „А.М.” – редовно и своевременно призован  се явява лично и с адв.С.,  с представено по делото   пълномощно.

         За ОТВЕТНИКА Началник РДНСК ЮИР Бургас, редовно и своевременно призован, се явява ю.к. А., надлежно упълномощена.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на Община Несебър - редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

         Явяват се свидетелите  Е.П.  и В.В. редовно и своевременно призовани.

По хода на делото:

АДВ.С. : Да се даде ход на делото

Ю.К.А.: Да се даде ход на делото.

Съдът, с оглед становището на страните  намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Снема самоличността на явилите се свидетели, както следва:

Е. Л.П. – Родена на *** година, ЕГН **********, българка, български гражданин, неосъждана,  без родство или особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК

Обещава да говори истината.

В.А.В. – родена на *** година, ЕГН **********, българка, български граждани,   неосъждана, без родство или особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК

Обещава да говори истината.

От залата беше отведена свидетелката  В.В..

Съдът пристъп към разпита на свидетелката Е.П..

СВИДЕТЕЛКАТА П.- Към 26.11.2015 година работих  в община Несебър  на длъжност главен специалист  ТСУ.

Съдът ПРЕДЯВИ на явилия се свидетел протокол, находящ  се на лист №25 от кориците на делото.

СВИДЕТЕЛКАТА П. - Аз съм го подписала, сигурно аз съм го изготвила, но не си спомням конкретно.Индивидуалните административни  актове по принцип ние ги правим и след това ги сваляме във  фронт-офиса, за да се изведат,  няма да имат изходящ номер, ако не ги свалим във фронт-офиса.

Въпрос на съда- По повод на този протокол,  да разбираме ли, че това е изключение?

СВИДЕТЕЛКАТА П. – За всяко нещо, което се връчи се прави протокол.Той идва няколко пъти, но не си спомням кой път за какво идва, за да кажа конкретния път  дали е било за това.

Въпрос на съда -Понеже отказът  е от 26.11.2015 година  и протокола е от същата дата.  Така ли се процедира?

СВИДЕТЕЛКАТА П.- Нещата се свалят във фронт-офиса и когато  си го получи, тогава се изходира. Във фронт-офиса само изходират и входират, нямат право да пишат такива актове.

Въпрос на Адв.С.- Вие ли връчихте този отказ  или от фронт-офиса?

СВИДЕТЕЛКАТА П. – Долу във фронт-офиса, не си спомням дали съм била и аз там. Когато  някой  дойде  при мен,  аз слизам с него, изходират се и аз присъствам.Преди давахме пред  нас на втория екземпляр да се подпишат. Вече практиката не е такава.

Въпрос на Адв.С. - Ако се направи проверка в тази система  на Община Несебър, може  ли да се направи проверка на  съответната дата,  дали срещу съответния  документ има подпис на моя доверител? Дали ще се види на екземпляра, който остава в общината, на хартиения носител  дали срещу датата на  съответния отказ е бил връчен срещу подпис?

СВИДЕТЕЛКАТА П. - Няма подпис, в системата на всеки входящ номер пише и ако тази преписка  влезе по-нататък,  на този номер си има хронология.

Въпрос на Адв.С. - Как се разбира   дали един човек си е получил  документа?

СВИДЕТЕЛКАТА П. -  Когато е изведен.

Въпрос на Адв.С. - В деловодството на  Община Несебър  не се връчват документи  срещу подпис?

СВИДЕТЕЛКАТА П. - Така се процедира долу.

АДВ.С.- Нямам повече въпроси към свидетелката.Ще поставя въпроси  и към другия свидетел,  ще имам доказателствено искане, да се изиска цялата преписка.

Ю.К.А.- Нямам въпроси към свидетелката.

Съдът освободи свидетелката П..

Съдът въведе в  съдебната зала свидетелката В.В..

Въпрос на съда – Към месец ноември 2015 година  къде сте работила?

СВИДЕТЕЛКАТА В.- Към м. 11.2015 година работех в община Несебър в „ЦАИО” на гише №3 където е „УТ”, „Екология”, „Еврофондове” и др.,  общо шест отдела.

Въпрос на Адв.С. - Бихте ли ни обяснили когато трябва да се връчи документа,  по какъв начин се удостоверя връчването на документа и съобразно утвърдените правила от общината, от фронт-офиса  ли се връчва или от друг?

СВИДЕТЕЛКАТА В. - Зависи, съответния документ, който е връчен, го връчихме във фронт- офиса  срещу лична карта,  личната карта беше показана,  а аз му показах документа.Извела съм го на секундата, нямаше никакъв проблем  при връчването.Ако имаше някакви   несъгласия или каквото и да е било можеше да пусне молба, заявление или отказ, който да входирам, такъв нямаше. Има система, в която излиза по минута и секунда.Аз съм направила справка от системата.

Въпрос на Адв.С. - Да разбирам, че в Община Несебър документите  не се връчват срещу  подпис?

СВИДЕТЕЛКАТА В.- Да, в „ЦАИО” не се връчват, ние искаме лична карта  тогава връчвам документа.

Въпрос на Адв.С. - По какъв начин  се удостоверява, че лицето  е получило съответния документ?

СВИДЕТЕЛКАТА В.-Имаме приключване на преписката, тогава документа е връчен. Вади се извадка от самата система.

АДВ.С.- Моля да предявим  на свидетелката документа  на стр.№91, да даде разяснение.

Съдът ПРЕДЯВИ  на свидетелката В. документ, находящ се на стр.№ 91 от кориците на делото.

СВИДЕТЕЛКАТА В.-Тука на  самата преписка,  когато пише че е приключен, централния номер е приключен.Най долу на документа е посочен статус „приключено”, което означава, че цялата преписка е приключена на 26.11.2015 г. в 13:42 часа.

Въпрос на съда -На 26.11.2015 година е отбелязано като услуга „изходящо писмо” не е описана заповед?

СВИДЕТЕЛКАТА В.-  Мисля, че е отказа, всичките услуги са разделени на два- три варианта, няма как да стане, за улеснение на системата, приключва се един път, изходирва се и се  получава срещу лична карта.

АДВ.С.- Моля да предявим  на свидетелката документа  на стр.№25.

Съдът  ПРЕДЯВИ  на свидетелката протокол, находящ се на лист №25 от делото.

СВИДЕТЕЛКАТА В. – Това е съставено и подписано от Е.П., не е от отдел „ЦАИО”, това е направено в отдел ТСУ, момичето не го е извела и не мога да коментирам по този въпрос.Няма изходящ номер,  след като няма, няма да е в системата.Аз не мога да коментирам въпросния протокол въобще.Преди  година  и половина няма как да помня, не си спомням конкретния случай, идвали са повече отведнъж и не мога точно да кажа.

АДВ.С.- Нямам повече въпроси към свидетелката.

Ю.К.А.- Нямам въпроси към свидетелката.

Съдът освободи свидетелката В., поради изчерпване на въпросите към нея.

АДВ.С. - С оглед дадените  показания на свидетелите моля, съда да задължи Община Несебър да представи  по делото цялата преписка, касаеща процесния  случай, визиран  в преписка вх.№ Н2-УТ -7002-001/26.11.2016 година,  за да може  да се установи по делото  по какъв начин в случая  е извършено връчването  на твърденият за връчен отказ за узаконяване, дали това е станало на 26.11.2015 година, както се сочи в процесната заповед. Считам, че  съобразно административно-производствените правила и в частта   по чл.61 АПК  към който препраща и параграф 4 от ДР на ЗУТ, връчването се извършва срещу подпис, за да се връчи по друг начин следва да се удостовери, че той е отказал с подписите на свидетели или, че е прочетено съдържанието на документа, който се връчва. В случая  протокола  удостоверява  твърдението за връчване,но  не и затова, че преди това е било прочетено съдържанието му. От показанията на свидетелите, те не са със спомен да кажат с точност какво се е случило,  поради което ще помоля съда да задължи да се представи  цялата преписка, да се установи дали доверителя ми се е подписал  под съответния  документ.Доколкото  е видно, че това е документ, който не изходиран от  деловодната система на Община Несебър, а е съставен от Е.П..Ще помоля съда  да допусне извършването  на  компютърна съдебно-техническа експертиза,  която  след като извърши проверка на място, в деловодната система на Община Несебър и в частност на служебния компютър на г-жа П. и се запознае   с делото да даде заключение на следните въпроси: 1. Протокол на лист №25 по делото  като съставен файл наличен ли  е на компютъра  на свидетелката Е.  П.;2.Същият файл отговаря ли по съдържание на този  обективиран в протокол на лист №25 по делото; 3. Към датата обективирана в протокол на лист №25 по делото,т.е.на 26.11.2015 година  има ли разпечатани  на принтера, свързан с  компютъра  на свидетелката  П.  някакви документи изобщо и в частност файла посочен в т.1 и т.2. Тези въпроси ги поставям, защото за нас няма съмнение, че този протокол е съставен във връзка с  писмо на ДНСК, което се намира в кориците по делото,  с който е указано да се представи документа, с който да се удостовери кога му е връчен отказа. Аз ще помоля съда,  в случай че допусне извършването на СТЕ, същата  да бъде извършена в присъствието на страните.Моля да бъде указано на трето неучастващо по делото лице – Община Несебър за целите на експертизата  да не преформатира служебния компютър, който е ползван от госпожа П.. Поддържаме и последното си  доказателствено  искане, което е  заявено в предходното съдебно заседание, а именно да се задължи Община Несебър  да представи по делото записи на камерите, разположени във  фронт- офиса  за 26.11 и 27.11.2015 г.  Категорични  сме, че на 27.11. е получил съответния документа, а не на дата 26.11.

Ю.К.А.- Аз считам, че така направените искания  са неотносими и моля да не ги допускате.Не считам, че с експертизата за  момента на разпечатване  на констативния протокол може да се докаже връчването на съответния административен акт. В днешното съдебно заседание  свидетеля, съставител на констативния протокол потвърди, че това  е нейния подпис и след като е положила същия върху документа  горното отговоря на обективната действителност.Самият факт кога е бил разпечатан съответния документ  не считам за относим. Горното твърдя и от собствената си практика.Относно искането  и в предходното съдебно заседание заявих становище, че се противопоставям, явно господина е посещавал многократно общината,  видно и от изслушаните свидетели предвид, което е възможно същия да е бил там на твърдяната дата 27.11.2015 година,  поради което също считам искането за неотносимо.Моля да отхвърлите и двете искания.Нямам да соча други доказателства.

АДВ.С. – На протоколът  липсва  изходящ номер като заведен в системата на Община Несебър,  поради което датата 26.11.2015 година може да бъде антидатирана, това твърдим през цялото време.Когато преписка е постъпила в РДНСК, такъв протокол няма представен.  Допълнително се представя този протокол, както каза втората свидетелка  всеки един документ получава изходящ номер, а в случая няма. Ако този протокол имаше изходящ номер, аз тогава бих приел за точно, че същия отговаря на номера в системата. Няма посочен изходящ номер.По отношение на поставените задачи със същите бих искал да установя, ако е направен от компютъра на г-жа П.  и е с по-късна дата, то очевидно,че е антидатиран.Този протокол няма изходящ номер.

 СЪДЪТ като взе предвид становището на страните по доказателствените искания намира същите за допустими, но неотносими към главния спор, доколкото същите касаят факта на връчване изобщо, а не надлежно връчване по чл.61 от АПК  на конкретен административен акт. Горните способи за доказване не биха допринесли за установяване  наличието или не на изпълнението на формалните изисквания на цитирания член.От една страна  липсват данни запазен ли е компютъра  на свидетеля, а от друга за това може ли същия да бъде индивидуализиран след като Е.П. към настоящия момент не изпълнява функции към Общината.

Що се отнася  до записите от видео камерите, биха удостоверили  посещение и контакт с администрацията,  но това не би удостоверило    изпълнение на особения ред на връчване, съответно на получаване на административни  актове, посочен в чл.61 от АПК.

Не на последно място следва да бъде прието,  че в тежест на заинтересованата страна- главния архитект на   Община Несебър  бе да представи всички налични доказателства за надлежно връчване на оспорения акт , в случай че това не бъде надлежно доказано, съдът  ще приеме срока за оспорване,че не е започнал да тече.В тази връзка по делото са налични достатъчно писмени, а бяха събрани  и гласни доказателствени средства, чрез които да бъде установено  налице ли е  надлежно, т.е. по реда на чл.61 АПК връчване на оспорения акт.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ УВАЖАВА направените доказателствени искания от процесуалния представител на жалбоподателя.

АДВ.С.-Няма да сочим други доказателства.

АДВ.С. - Няма да соча други доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

СЪДЪТ като взе предвид  обстоятелството, че делото е изяснено от фактическа страна  намира, че събирането на доказателства следва да бъде приключено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА  ход на делото по същество.

АДВ.С. - Моля да постановите съдебен акт,  с който да отмените оспорената заповед и да върнете преписката на административния орган за решаване, доколкото в случая не е налице надлежно връчване по чл.6,1 ал.2 АПК   и поради което не следва да се приеме,  че е пропуснат по чл.216 срока за обжалване.Доводите са следните:Няма спор, че  съгласно параграф 4 от ДР на ЗУТ, връчване по реда на този закон се извършва  в съответствие  с АПК.Чл.61, ал.2  от АПК е категорична, връчването следва да бъде извършено  срещу подпис. На следващо място  в процесния протокол  на лист №25 по делото  се удостоверява,  че се връчва  кореспонденция с изходящ номер,която е различна от процесния отказ от узаконяване, има допълнителни  три цифри, не е налице писмено съобщаване по смисъла  на параграф 4 от ДР на ЗУТ.Не на последно място дори и реда на чл.61, ал.2  да не е спазен,  защото освен чрез писмено съобщение  другата форма,  която е чрез устно уведомяване  за съдържанието на акта също не е спазена, доколкото в този протокол това обстоятелство не е посочено.Не са събрани доказателства на съответната дата 26.11.2015 година да е направен дори и опит за връчване на процесния отказ, при условие на отказ с други свидетели.По тези съображения Ви  моля да уважите жалбата  и да отмените заповедта. Ще изложа подробни  писмени бележки в указан от Вас   срок.

АДВ.С. -  Моля да  постановите съдебен акт,  с който да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Считам, че от изслушаните в днешното съдебно заседание свидетели  се установи, че в Община Несебър   е въведена друга практика  за връчване на издадени от същата администрация актове, което и двете свидетелки потвърдиха.С оглед на горното считам заповедта на Началника на РДНСК за законосъобразна.

СЪДЪТ предоставя на страните 7- дневен срок  за представяне на писмени бележки по делото.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:50 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: