ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 08.06.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На осми   юни                                             две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1062 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15.28 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.М. в качеството си на ЕТ „А. М.” – редовно и своевременно призован  се явява лично и с адв.С.,  с представено  пълномощно в днешното съдебно заседание.

         За ОТВЕТНИКА Началник РДНСК ЮИР Бургас, редовно и своевременно призован, се явява ю.к. А., надлежно упълномощена.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на Община Несебър - редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

         Свидетелите  длъжностни  лица по връчване на съобщението при Община Несебър, нередовно призовани не се явяват.

По хода на делото:

АДВ.С. : Да се даде ход на делото

Ю.К.А.: Да се даде ход на делото.

Съдът, с оглед становището на страните  намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

Делото е образувано по частна жалба на А.Д.М. с ЕГН **********, в качеството си на ЕТ „А.М.”,гр.Свети Влас, ул.*** №6 против Заповед № ДК -10-ЮИР-26/17.05.2016 година  на Началника на РДНСК- ЮИР, с която  е отхвърлена като недопустима жалбата, подадена от А.М. против отказ за узаконяване №Н2-УТ-7002-001/26.11.2015 г., издаден от Главния архитект на Община Несебър за строежи  „Басейн” и „Детски басейн”, находящ се в южната част на УПИІV, кв.60 /ПИ51500.505.282/ по плана на к.к.Слънчев бряг-изток”, община Несебър.

Указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административния орган е да установи със събраните  по делото доказателства,  изложените в административния акт обстоятелства, че подадената жалба е просрочена.

Съдът докладва постъпилата от административния  орган  административна  преписка.

         Съдът докладва  обстоятелството, че Община Несебър в качеството си на трето неучастващо по делото лице е била  задължена да представи всички доказателства, относно точния момент и начин на връчване  на отказа на главния  архитект да издаде удостоверение  за узаконяване   на процесните строежи,  както и за представяне в качеството на свидетели длъжностните лица, които са извършили връчването. Към настоящия  момент исканите от жалбоподателя писмени доказателства не са представени от Община Несебър, не се явяват и длъжностните лица по връчването.

 

АДВ.С. - Поддържам жалбата. Да се приеме административната преписка, представена  от ответния  орган. Ще се ползвам от същите. Поддържаме доказателствените  искания, както и това за допускане  до разпит, доколкото разбираме протокола е направен от госпожа  Е.П. и моля съда да призова това лице.Държа да взема становище по този протокол. На първо място от така представения  протокол не се удостоверява надлежно връчване на отказа за узаконяване на доверителя ми.Съобразно   специалната  разпоредба,  в случая § 4  от ДР  на ЗУТ,   връчването на актове по този закон какъвто  несъмнено е  процесния   отказ за узаконяване се извърша,  чрез една форма, а именно  писмено съобщаване. В случая  не  е направен такъв подход, няма  доказателства по делото, дори да прилагаме по аналогия чл.61, ал.2 от АПК, така както е  посочен в протокола от  26.11.2015 година,  в него е запасано, че на тази дата е връчен отказ за узаконяване. АПК  не предвижда съставяне  на протокол за връчване,   а единствено  протокол,  в който се удостоверява,  че  лицето е прочело съдържанието в цялост на съответния акт. Не на последно място, в протокола е записана номерация  на същия акт, различна от този номер, който е представен по делото и който ние сме оспорили. На тези самостоятелни основания въпросния протокол не удостоверява  надлежно връчване по § 4  от ДР  на ЗУТ и  в този смисъл  същия не може да послужи  и да се цени като доказателство  пред  административното производство,  че със същия се удостоверява,   че на дата 26.11.2015 година на доверителя  ми е бил връчен оспорения отказ за узаконяване.Поддържаме тезата си и  коректно заявяваме,  че въпросния  отказ  е получен от доверителя  ми  на  дата 27.11.2015 година  от ЦАИО на Община Несебър, в т.нар. „фронт-офис”, тъй като само от там се получават издадени  от Община Несебър документи. В тази връзка за сведение  представям извлечение от сайта на Община Несебър, за да се удостовери, че г-жа П. е главен  специалист Устройство  на територията, а не служител на ЦАИО. Представям Вътрешни правила за организация на административното  обслужване,  съобразно което е видно,  че само  от фронт-офиса могат да се получават тези документи. Заявяваме,  че доверителя ми е получил от фронт- офиса  протокола на 27.11.2015 г.и  в тази връзка и на основание  чл.193 от ГПК и чл.144 АПК оспорвам като неистински представения  по делото протокол  от 26.11.2015 г.,  съставен от Главен специалист „УТ” на Община Несебър,  госпожа П., в частта му с която  е удостоверено,  че точно на дата 26.11.2015 година е връчила   процесния  отказ за узаконяване на доверителя ми. Не  оспорвам автентичност,  а само съдържанието на същия като свидетелстващ такъв, относно фактите, за които той свидетелства. Моля на осн.чл.192 от ГПК, вр. чл.184 от същия закон и вр. чл.144 АПК да задължите трето неучастващо по делото лице Община Несебър да представи на  електронен носител по делото запис на камерите, разположени в помещението  на ЦАИО на Община Несебър от дата – 26 и 27. 11.2015 година, посредством които целим да установим по делото твърдението ни,  че именно на 27.11.2015 година доверителя ми е получил документите, в частност  отказа за узаконяване от съответното  звено на Община Несебър.На основание  чл.184 ГПК, вр. чл.144 АПК ако съда не разполага с техническа възможност за възпроизведе този запис като електронен документ в с.з. да укаже на Община Несъбър  да представи  този запис като електронен  документ с копия за страните, като след запознаване  при необходимост ще ангажирам съответната  експертиза, с която да се установи, че от записа се вижда, че доверителят ми е посетил съответното  административно  звено  - фронт-офиса на  27.11.2015 година, за получаване на документа.

         Ю.К.А. - Не възразявам  да приемете представените    в днешното съдебно заседание  писмени доказателства.  Оспорвам жалбата, да бъде приета преписката. Относно доказателственото искане за видеозапис предоставям на съда. Ще се ползваме от оспорения официален  документ, а именно протокол на Община Несебър, тъй като  след като главният  архитект беше задължен да представи доказателства за връчване на постановения от него отказ това беше представено на нас от негова страна.

Съдът след като взе предвид становищата на страните по доказателствата  намира, че представената  административна   преписка следва да бъде приета в цялост, заедно с представените   в днешното  съдебно заседание  писмени доказателства от страна на  жалбоподателя., поради което

                           

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА  административната преписка, представена в цялост от административния орган.

ПРИЕМА  писмените доказателства, представени от жалбападетял в днешното съдебно заседание.

С оглед изявлението на ответния  орган,  че ще се ползва от официалния  документ,  изпратен му от Главния архитект на Община Несебър  съдът  ОТКРИВА производство по оспорване  на документа, като УКАЗВА на жалбоподателя,  че е негова тежестта да удостовери,   че същият невеярно отразя обстоятелството по връчване на спорния отказ на главния архитект.

В тази връзка така  направеното искане  за представяне  на запис от камерите  е допустимо,  но съда намира, че същото би  било основателно единствено в случай, че твърдяното   обстоятелство за невярност на протокола за връчване не се установи с вече допуснати доказателствени  средства, а именно разпита на длъжностното лице, изготвило  спорния протокол от 26.11.2015 година, както и останалите писмени доказателства, които съда отново по искане на жалбоподателя е задължил трето  неучастващо по делото лице да представи.

В тази връзка Съдът счита, че към настоящия  момент делото не е изяснено от  фактическа  страна и община Несебър, чрез главния  архитект  следва  да бъде повторно задължена да представи  всички доказателства, относно постановения отказ за узаконяване, ведно с доказателства кога и как точно е извършено връчването.

Да бъде изпратена призовка  до главния  специалист в отдел „УТ” Е.П. за призоваването  й в качеството  на свидетел  за следващото съдебно заседание.

Да бъде предупреден главния  архитект,  че при липсата  на съдействие и потворно бездействие, ако същия  стане единствена причина за отлагане на делото в следващото  съдебно заседание, същият ще бъде глобен съобразно разпоредбите на ГПК.

Съдът счете, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което следва  да бъде отложено за друга  дата.Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА  делото за 13.07.2016 година  от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени.

Да бъде изпратена призовка на посочения свидетел- Е.П.- главен специалист „УТ” при Община Несебър.

Да бъдат ИЗИСКАНИ ПОВТОРНО от Община Несебър, чрез Главния архитект  всички доказателства ( писмени и други) кога точно ( ден, час и минути) е отразено и заведено в деловодната система изготвянето на отказ за узаконяване  № ДК-10-ЮИР-26/17.05.2016 година на Гл.архитект ва Община Несебър и доказателствата как  точно и кога е извършено връчването му на ЕТ „А.М.”.

Предупреждава главния архитект на Община Несебър, че при бездействие и неизпълнение на горните указания, че му бъде наложена глоба за неизпълнение на съдебно разпореждане.

Да бъде призована в качеството на свидетел за следващото съдебно заседание Е.П..

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:57 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: