ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,21.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и първи октомври            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1062 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят И.Р.Н., редовно призован, се явява лично и с адвокат Ж., надлежно упълномощен, с представено пълномощно.

За ответника - началник на РУП Карнобат, редовно призован, няма представител.

 

АДВОКАТ Ж. – Да се даде ход на делото.

 

Съдът, на осн. чл.141 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на осн. чл. 91, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.89 в размер от 50лв. до 300лв.

 

АДВОКАТ Ж. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА постъпили на 24.09.2014г. по делото от ответника писмо с представен списък на служителите от РУП Карнобат запознати със заповед І-з 1977 от 29.07.2011г., с която се утвърждават правила за организацията на работата в МВР, копие от същата заповед и от правила за организацията на работата в МВР с предложенията и сигналите.

        

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от С.А.И., разпитан в качеството на свидетел в предходното съдебно заседание, с което потвърждава заявеното в съдебно заседание искане да му бъдат изплатени направени разноски за път от гр. Пловдив до гр.Бургас с автомобил марка „ДЕУ”, модел „Такума”, с посочен регистрационен номер на автомобила. С молбата е представен в оригинал фискален касов бон, от който се вижда, че са платени разходи за гориво в размер на 34 лв.

Съдът по повод на това искане извърши справка за разхода на гориво на този модел и марка автомобил и установи разход, който е 7,2 л. бензин на 100км. Освен това от Gogle maps съдът установи, че разстоянието между Пловдив и Бургас е 252,85км в едната посока. При тези данни се установи, че обективно направения разход за гориво чрез представеното доказателство е по-малък от разхода на гориво, който се получава при изчисление на средния разход на гориво на този вид автомобил и разстоянието, което е релевантно в случая от Пловдив до Бургас и обратно. След като са представени доказателства за 34 лв. съдът, въпреки, че е установил по-голям теоретичен разход на гориво, следва да присъди сумата, за която има доказателства. Поради това

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА се изплатят на свидетеля С.А.И. , направените разходи за път от Пловдив-Бургас-Пловдив на 23.09.2014г. по посочената в молбата сметка в размер на 34,00 лв. съгласно представения касов бон, след като бъдат внесени от жалбоподателя.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, в 3-дневен срок от днес да представи по делото доказателство за внесен депозит за свидетел в размер на 34,00лв.

 

АДВОКАТ Ж. – Нямаме други искания по доказателствата.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, описани в придружително писмо от 24.09.2014г. (л.95 от делото).

 

С оглед становището на присъстващата в залата страна за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания

 

АДВОКАТ Ж. – Моля, да отмените обжалваната заповед № з37/04.04.2014г. на началника на РУП Карнобат, като неправилна. Както в жалбата, така и в обясненията дадени пред административното разследване от подзащитния ми, още повече, че и в съдебно заседание се разбра колко са противоречиви са показанията на служителите от РУ, свързани с приемането, завеждането и като цяло обработването на сигналите в това управление. Сама се убедихте, че сигнала е получен от постовия, той пък казал на дежурния, който казал на оперативния, той пък казал на разследващия полицай, че едва след два дни е стигнало до подзащитния ми. Считам че не са нарушени правилата, както е цитирано в заповедта, тъй като от самата справка е записано, че Н. както и мл.разследващ полицай са описали в дневника за приема на К. и са отразили в техните си дневници. Оттам насетне отива задължението пак на оперативния дежурен и на служителката в деловодството, които са се отнесли некомпетентно. Какво заяви тя в съдебно заседание, че ако някой подаде жалба, после може да си я оттегли и в крайна сметка да бъде виновен друг служител. Ако беше за убийство жалбата пак ли щяха да я върнат? Говорим за едни безобразия, поради което моля да отмените заповедта за честа на служителя. Би трябвало организацията на работа в това управление да бъде така организирано, както е описано във вътрешните правила и понеже това е трета заповед срещу Н.. В това управление са само интриги и конфликти, които се създават. И двете заповеди са отменени и аз Ви моля действително, като изследвате фактите, да постановите решение с което да отмените оспорената заповед, тъй като няма да справедливо, ако се потвърди една такава заповед ще се потвърди една ненаказаност на този началник, който съвсем произволно се разпорежда, без да има такива правомощия. Да управлява, но не и по негов своеобразен начин. Оставям настрани факта, че това е в продължение на години, това е трета заповед, която е неправилна, но въпросът е каква атмосфера се създава в управлението. Интригите между оперативни и охранителни служители, които би трябвало да бъдат най-малко ръководени по един по-добър начин от началника си. Самият той какво заяви, „ами оперативния след две седмици състави докладна, аз написах до областния и след проверката аз го наказах”. В неговите правомощия е да наказва, съгласно ЗМВР тези функции са в неговите правомощия, а не някой да му казва. Какви разминавания има между това, което е мотивирано в указанията и фактическата обстановка. А фактическата обстановка е, че липсва тази последователност, която е определена в двата нормативни акта, цитирани в заповедта.

Аз съм убеден във вашата справедливост и ви моля да ни присъдите разходите по делото.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 10-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: