ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,23.09.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и трети септември             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1062 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.35 часа се явиха:

 

Жалбоподателят И.Р.Н., редовно призован, се явява лично и с адвокат Ж., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Ответникът - началник на РУП Карнобат, редовно призован, се явява лично П.Ч..

Явяват се свидетелите Р.М.К., С.А.И., Н.И.Н. и М.Г.Г..

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед №з-37/04.04.2014г. издадена от началник на Районно управление „Полиция” гр.Карнобат - гл.инспектор П.Ч., с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „Порицание” за срок от шест месеца.

 

АДВОКАТ Ж. – Поддържаме жалбата. Искаме разпит на свидетелите. Няма да сочим други доказателства.

Г-н Ч. – Оспорвам жалбата. Искам да бъдат призовани като свидетели членовете на комисията, която извърши проверката, в резултат на която, с резолюция на началника на ОД МВР Бургас е наложено наказание, да разкажат какво са констатирали при проверката, това което са отразили в протокола. Нямам други искания по доказателствата.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, а именно: удостоверение рег.№ 16298/29.05.2014г., решение рег.№ 13238/30.04.2014г., становище рег.№ 2679/25.04.2014г., справка рег.№ 8122/12.03.2014г., жалба рег.№ 2573/22.04.2014г. до директора на ОДМВР Бургас, писмо рег.№ 8249/13.03.2014г., до н-к на РУ „Полиция” Карнобат, заповед № з-37/04.04.2014г., писмо рег.№ 2342/09.04.2014г., обяснение от И.Н. рег.№ 2143/22.03.2014г., докладна записка от гл.инсп. П. Д. Ч. рег.№837/10.02.2014г., докладна записка от инсп.”КП” К. А. рег.№838/10.02.2014г., сведение от Р.М.К. от дата 04.02.2014г.,сведение от С. П. М. от 04.02.2014г. сведение К.Г.К. от дата 04.02.2014г., сведение от Р.М.К. от 18.02.2014г.; сведение от С. П. М.от 18.02.2014г.; сведение от К. Г. К. от 18.02.2014г.; сведение от пол. Д.И.И., с рег.№5343/19.02.2014г.; сведение от гл.пол. М.Г.Г. с рег..№ 5340/19.02.2014г.; сведение от инсп.К.А.А., с рег.№ 5339/19.02.2014г.; обяснение от ст. инсп.Д. И. Е., с рег.№ 5344/19.02.2014г.; сведение от ПИ И. В. В., с рег.№ 5346/19.02.2014г.; сведение от ПИ И.Р.Н., с рег.№ 5342/19.02.2014г.; сведение от Мл.ПИ С.А.И., с рег.№ 5341/19.02.2014г.; сведение от Н.И.Н., с рег.№ 5345/19.02.2014г.; сведение от Р.М.К. от 19.02.2014г.; докладна записка от ПИ И.Р.Н., с рег.№ 1050/18.02.2014г.; сведение от Н.И.Н., с рег.№ 1153/24.02.2014г.; сведение от Мл.ПИ С.А.И., с рег.№ 5890/25.02.2014г.; обяснение от Д. Ж. С. от 18.02.2014г.; заверено копие от Ежедневна ведомост; заверено копие от График за дежурства на служители от ОДЧ за м.Март 2014г.; заверено копие от книга за прием на граждани на инспектор И.Н. ***; заверено копие от книга за прием на граждани на мл.ПИ С.И. ***; заверено копие от Дневник за получени и предадени сигнали и разпореждания в ОДЧ при РУП-Карнобат; заверено копие от книга за вписване на бележки от ОДЧ; заверено копие от книга за пропускателния режим в РУП Карнобат; заверено копие на справка от електронния дневник на РУП-Карнобат.

ОТХВЪРЛЯ искането на ответника за разпит на съставителите на протокола в качеството им на свидетели, защото техните констатации от възприетото при извършване на проверката са възпроизведени в официален свидетелстващ документ, който не е оспорен.

АДВОКАТ Ж. – С оглед вътрешните правила на МВР относно реда и начина за завеждане на така наречения заявителски материал за извършено престъпление, има ред описан в жалбата, и в тази връзка искаме разпит на свидетелите. В това управление редът не е спазен, като се започне от описаното от инспектора, от дежурния, който не я е завел в съответния регистър и се приключи с деловодителката, те с показанията си ще доказват реда за движение на жалбите, така както и тъжителя ще свидетелства за извършено престъпление, за което се е оплакал и е подал жалба.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства чрез разпит на свидетелите, посочени в жалбата на л.2 на гърба, които са редовно призовани за днешното съдебно заседание.

 

Съдът пристъпи към разпит на свидетелката Н.И.Н., като изведе от залата останалите призовани свидетели.

 

Сне самоличността както следва:

Н.И.Н., на 55г., неосъждана, без родство с жалбоподателя, в трудовоправни отношения с ответника.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитана каза:

ВЪПРОС на АДВОКАТ Ж. – От колко години работите като деловодител?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – От 26 години.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Ж. – Запозната ли сте с министерска заповед рег.№ Із-1977/29.07.2011г., която регламентира реда, начина и времето за завеждане на получените предложения и сигнали в дневник за предложения І, цитирам наредбата, и в автоматизираната система?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – Да запозната съм.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Ж. – В този случай офицера Н. е наказан за това, че не е завел постъпила жалба от гражданина К. за извършена кражба от магазина в гр.Карнобат. Спомняте ли си кога постъпи при вас писмената жалба, кога я заведохте, после идва ли Н. да я взема от вас и постоянна практика ли е или понякога се случва гражданин да подава жалба за извършено престъпление от общ характер и да не се завежда в двата регистъра и да се изтегля.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – За конкретния случай – за жалбата, която е била подадена, беше така: месец януари, при нас реда е в 8,30ч. вземам пощата от дежурния и се качвам в деловодството. След мен Н. влезна, пощата беше на бюрото, аз се подготвях за работа. Каза „Долу тъжителя е подал молба и иска да я оттегли – да не се завежда”. После каза „Това е тъжителя, който иска да си я оттегли”. Жалбоподателят Н. взе жалбата. Той ми каза. Тази жалба беше в сутрешната поща. Аз пристигнах, влезнах в стаята, оставих пощата, включвах си компютъра, започнах да си приготвям нещата за работа и той влезе.

ВЪПРОС на СЪДА – Как се процедира при завеждане на пощата?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – Завежда се пощата, докладва се на началника, има лица, които искат да се откажат от жабата и се завежда, и това се прави писмено с молба, която също се завежда. Завежда се и втората молба и минава на доклад при началника. Завежда се и втората и първата, и вече по решение на началника, се обработва по съответния ред.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Ж. – Ами ако е за убийство? Ще трябва да се спомняте, твърдите че е практика да се оттеглят жалби в РУП.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – Няма такава практика.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Ж. – Н. е дошъл след два дни.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – Сутринта вземам пощата от дежурствата от 17.30ч. до сутринта, получена от дежурния и ми я дава на мен. При мен не е заведена, аз не съм я завела. Дежурният просто ги взема, без да ги завежда, без да се слага щемпел.

ВЪПРОС на СЪДА – Когато дойде жалбоподателят да я изтегли, това не ви ли смути, защо му я дадохте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – Понеже не е заведена и каза, че жалбоподателят е долу и даже каза, че я е скъсал пред него.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Ж. – Твърдите и убедена ли сте, че при дежурния няма дневник, в който да се завеждат?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – Дежурния - той ми ги дава незаведени, само завеждат телеграми и ел.поща, а конкретно, когато има жалби от граждани не се завеждат. Това, което завежда дежурния се завежда и от мен. Такъв е редът - когато е молба от граждани или съобщение се завежда от мен. То си има инструкция, в момента не мога да ви кажа точно.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Ж. – В крайна сметка кой и кога определя в така наречения регистър за заявителски материал да се завеждат молбите, а другите молби във входящия регистър? Кой ви разпорежда кое в кой дневник да заведете?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – Когато пощата се докладва на началника и след това се завежда. Когато е за конкретна молба за престъпление се допитвам до началника. В случая се допитваме, Няма такива, които не се завеждат.

Докладвам си пощата, имам резолюция от началника, вземам от дежурния, завеждам и давам на началника, понякога докладвам на началника преди да завеждам. Абсолютно всичко се докладва, пощата се докладва на началника, завеждам я, когато има за престъпление, допитвам се в кой регистър да я заведа.

Г-н Ч. – Нямам въпроси към свидетеля.

Съдът освободи свидетелката.

 

Съдът въведе в залата свидетеля М.Г.Г..

Сне самоличността на свидетеля

М.Г.Г., 53г.неосъждан, без родство с жалбоподателя. Работи при ответника като младши оперативен дежурен.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

ВЪПРОС на АДВОКАТ Ж. – Да обясните какъв е реда, ако дойде гражданин писмено или устно да ви съобщи, че има престъпление от общ характер за да приемете жалба и обработите в дежурната стая

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г. – Уведомявам колегата, който обслужва дадения район (районния инспектор). За конкретният случай тъжителят търсеше И.Н.. На мен не ми е казал за какво, аз бях дежурен по това време. Жалба не ми е давал, нищо не ми беше дадено. Постовият при мен каза къде живее и кой обслужва този район и му казах „И.Н. обслужва този район” и да се обърне към него. При мен К. не е идвал, не съм приемал жалба от него. Тази година се случи, на пролетта, не се сещам точно кога.

ВЪПРОС на СЪДА – А по принцип какъв е реда да се оплаче гражданин за извършено престъпление?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г. – Ще се обърнете към постовия и той ще ви насочи към инспектор. При дежурният се оставя жалба, пишем в една книга за получени съобщения. Гражданите не се допуска до деловодството, минава през началника, резолира се. Аз ги взимам физически жалбите и ги предавам в деловодството на сутринта. Хората идват при мен, трябва да минат през началника и трябва да завеждат след като мине през началника. Аз ги оставям в деловодството - до 16.30ч. всеки ден сме длъжни да ги даваме и на другата сутрин, ако има нещо допълнително получено, ги даваме в деловодството и от там на началника.

ВЪПРОС на СЪДА –К. подавал ли е при Вас жалбата?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г. – Не е говорил с мен, не ми е давал жалба, а постовия ме пита кой отговаря за района, в който живее К..

АДВОКАТ Ж. – Нямам въпроси.

Г-н Ч. – Нямам въпроси.

Съдът освободи свидетеля.

 

Съдът въведе в залата свидетеля С.А.И..

Сне самоличността му както следва:

С.А.И., 43г., неосъждан, без родство с жалбоподателя. В момента работи като мл.полицейски инспектор в група „Централна полиция” в сектор „Охранителна полиция” в РУП гр.Пловдив.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

ВЪПРОС на АДВОКАТ Ж. – За конкретния случай, снемали са ви обяснения, какво ще кажете за конкретния случай? Къде давате материалите, да обясните на съда накратко.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Точна дата няма как да се сетя. Доколкото си спомням случая с К. аз бях уведомен от постовия №1 в управлението, че тъжителя Р. К. е дошъл в управлението да се жалва и е бил насочен към инспектор Апостолов, който е отказал да го приеме и същевременно аз го приемам човека. Изслушвам го, той заяви за евентуално извършена кражба от хранителен магазин, находящ се в дома му, не мога да се сетя за адреса. Аз от своя страна съм уведомил разследващия полицай С. М. и началника на групата И.И.. Бяха ми дадени указания от разследващия полицай, с тъжителя и мл.експерт Д.Т. в да посетим сигнала на място и ако има годни следи за работа, тогава да се образува досъдебно производство. В противен случай - случая да мине на преписка. Това са от указанията на разследващия. С мл.експерта и с тъжителя посетихме адреса, като там се установи, че обстановката е нарушена – тъй като неговата приятелка, госпожата, с която живее на семейни начела, е забърсала рафтове, становището на експерта беше, че не могат да се вземат годни следи, след което заедно с тъжителя и жената, с която живее, се върнахме в полицейското управление и там беше написано от тях заявление или жалба не мога да се сетя точно, и беше снето сведение, обяснение.

Посещаваме сигнала първо, след като е преценено, че трябва да има преписка, се изготвя заявление. За конкретния случай - сведението мисля, че го писах аз, а заявлението го писа или той(тъжителя) или приятелката му, не знам. После материалите ги предавам на дежурния – доколкото си спомням М.Г. и го предадох на него. След това разбраха, че тъжителя е дошъл да си оттегли жалбата, разбрах го от жалбоподателя. Дали ще го кажа както е било точно - доста време мина оттогава. След като сме го предали, така или иначе по този случай започва да се работи, реда е че трябва да мине преписката и да се резолира. Тъй като по случая беше необходимо да се снеме обяснение от майката на тъжителя, но той каза, че не иска да я притеснява, нещо от този род, и трябваше тя - майката да се яви, и в последствие с колегата Н. отидохме на място да снемем обяснение. Доколкото си спомням по пътя срещнахме лице от криминалния контингент, казахме му да изчака до управлението, но той пожела да дойде с автомобила с нас. Лицето (от криминалния контингент) беше в автомобила, тъжителят като го видя в колата и каза, че не иска да се разбира и се получи конфликт. Нищо не знам защо, прибрах се в управлението, прибрах се с колегата. За лицето, което беше с нас в колата нямам точен спомен, мина много време, след това разбрах, че тъжителя си оттегля жалбата. Разбрах го от жалбоподателя.

Апостолов е старши на групата, той е оперативен работник по криминална, нямам представа защо е отказал. Не мога да ви кажа как става този отказ. Постовият №1 – дежурния му е казал обади се на Н. или на С.. Аз съм длъжен да го приема.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Ж. – Кога оттегли жалбата К., колко дена след подаването, когато окомплектовахте преписката, кога?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Него ден началникът на управлението със зам.началника бяха в Бургас и не е имало как да минат тези материали същия ден, естествено на другия ден. Мисля, че на следващия ден, нямам представа точно на кой ден.

АДВОКАТ Ж. – Нямам повече въпроси.

Г-н Ч. – Защо възникна инцидента между К. и лицето, което е било във вашия автомобил?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Нямам представа, каза му „циганин” и се скараха. К. мирише на алкохол, той каза, че се познават и това е, но нашата работа беше да предотвратим да не се стига до саморазправа естествено. Предупредили сме го да се въздържа от такива действия.

Г-н Ч. – Защо накарахте лицето да плати 50 лв. на К.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Извинявам се, но такова нещо не се е случвало?

ВЪПРОС на СЪДА – Кой на кого е плащал?

Г-н Ч. – Между криминално проявеното лице и жалбоподателя възниква спор, защото майка му (на тъжителя) го познава и казва, че той (криминално проявения) е извършител на кражбата, впоследствие той връща 50лв., криминално проявеното лице връща тези пари на К.. Тези данни имам от самия него, от лицето, което е криминално проявено и който е закаран като евентуален извършител на престъплението в магазина.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Не се е случило такова нещо, ние да караме някой да извърши такова нещо, няма как да се случи това.

Свидетелят - Претендирам разноски за път с личен лек автомобил „Деу”, модел Такума”, от Пловдив до Бургас и обратно до Пловдив. Не нося документи, с които да ги докажа в момента. Моля, да ми дадете възможност да ги представя в кратък срок.

Съдът дава възможност на св.С.А.И. в три дневен срок от днес да представи доказателства за извършени разходи за транспорт.

Съдът освободи свидетеля.

 

Съдът въведе в залата свидетеля Р.М.К..

Сне самоличността на свидетеля, както следва:

Р.М.К., на 60г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Обещава да говори истината.

Разпитан каза:

ВЪПРОС на АДВОКАТ Ж. – Януари тази година е станала кражба в магазина Ви. На кой се оплакахте, кой дойде на място.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Отидох в полицията, писахме жалба, не мога да си спомня първия път ли, имаше жалба заведена в полицията. С., свидетелят преди мен, я писа на компютъра, аз се подписах, оставих я при него. Идваха у нас, когато дадох жалбата, тогава идваха с още един да вземат отпечатъци, но бяхме влизали в магазина след кражбата и нямаше отпечатъци. После крадеца го заловиха, аз горе-долу се съмнявах в един, майка ми каза кой би могъл да е и те го докараха вкъщи за разпознаване. Ние бяхме на преглед в Бургас, когато е дошъл и я е накарал (майка ми) да отвори за да си вземе хляб и той е пресрещнал в магазина.

ВЪПРОС на СЪДА – Кой го доведе?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ  К. - Това момче С. и друг, не си го спомняме, не знам кой беше другия. Какво стана ли, извикаха майка ми, познаха го, че е той и после не знам какво стана. Аз да съм се карал? Нещо бях се ядосал, може и да има такава работа, няма нищо друго. И после с крадеца изчислихме загубите и с крадеца се разбрахме с него да ми възстанови щетите, в същия момент се разбрахме. То не е само хляб краден, много работи беше крадено, изчислих какво е изчезнало и му казах да ми плати сумата от 50 лв. Плати ми, полицаите не видяха това. Докато се пазаряхме с крадеца полицаите не бяха там. После отидох, нямам никаква сметка да се разправям с тях и си изтеглих жалбата. Отидох, казах на С., на И. ли беше, забравих на кой и изтеглих жалбата. Беше я оставил на бюрото си, И. ли беше не знам, не мога да си спомня. Вземах я от него, И. ли беше момчето, С. ли беше – забравих. Казах, че искам да си изтегля жалбата. Казах искам да я изтегля. Това стана два дена, три ли беше. Получих си жалбата, не знам от И. ли, С. ли беше, нито искам да го съдя този циганин, не искам разправии с тях, те са непредсказуеми.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Ж. – Къде е жалбата, как я взе, скъса ли я?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Друго няма какво да кажа, като я взех, скъсах ли я, прибрах я в джоба си ли, унищожих я.

Г-н Ч. – Нямам въпроси.

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

АДВОКАТ Ж. – Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от днес да представи по делото заверено копие от Правила за организация на работата в МВР с предложенията и сигналите утвърдени с МЗ рег.№Із-1977/29.07.2011г., които са послужили за основания за издаване на обжалваната заповед, както и в същия срок да представи доказателства, че жалбоподателят е бил запознат с тези правила.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.10.2014г. от 11.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.45 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: