Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 823                      19 септември 2008 година                   Град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, в публично  заседание на единадесети септември,  две хиляди и осма година, в състав:                                               

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.З.Б.

                                                                                            2.В.Е.                                                                                                                        

Секретар Г.Ф.

Прокурор С. Х.

като разгледа докладваното от съдията З.Б.                               

касационно административно дело номер  1062 по описа за  2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на  адвокат Т. Д.- Адвокатска Колегия – Бургас, като пълномощник на Т.Г.Д. *** против решение № 736 от 23.06. 2008 година, постановено  по административно-  наказателно дело №  1611/ 2008 година по описа на Районен съд- Бургас, с което  е потвърдено  наказателно постановление № 5236 от 29.04.2008 година на  Началник група в сектор ПП-КАТ към ОДП-Бургас, с което, за нарушение на чл.5, ал.2, т.3, предл.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на основание чл. 174, ал.1 от  Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Д. са му наложени административни наказания „глоба” в размер на 250.00 / двеста и петдесет/  лева и „лишаване от право да управлява МПС” за 5 / пет/ месеца, като на основание Наредба №І-1959/2007 година на МВР са му  отнети 10 контролни точки.

Касаторът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в съдебно заседание. Чрез пълномощника си, твърди в касационната жалба, че решението на Районен съд- Бургас е неправилно и незаконосъобразно. Моли съда да го отмени, евентуално да го измени, в частта относно наложените наказания, тъй като е постановено в нарушение на закона и при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, представляващи касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и 2 от НПК. Излага съображения. Не представя нови доказателства.

Ответникът по касационната жалба, редовно уведомен, не се явява и не взема становище по касационната жалба. Не представя доказателства.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение, че касационната жалба е неоснователна, а решението на районния съд като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила.

          Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 от АПК, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, Административен съд - Бургас, ХIV състав, като обсъди касационните оплаквания, прецени доказателствата по делото и съгласно правомощията си по чл. 218, ал. 2 АПК, намира за  неоснователна по следните съображения :

С решение № 736 от 23.06.2008 година, постановено  по административно- наказателно дело № 1611 / 2008 година по описа на Районен съд - Бургас, е потвърдено наказателно постановление № 5236/29.04.2008 година на Началник група в сектор ПП-КАТ към ОДП-Бургас, с което на Т.Г.Д. ***, адрес *** за нарушение на  чл.5, ал.2, т.3, предл.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на основание чл. 174, ал.1 от  Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, е  наложено административно наказание „глоба” в размер на 250.00 / двеста и петдесет/  лева, лишен от право да управлява МПС за 5 / пет/ месеца и на основание Наредба №І-1959/2007 година на МВР му се отнемат 10 контролни точки.

Касаторът твърди, че неправилно съдът е потвърдил  наказателното постановление, тъй като същото е издадено в нарушение на императивната норма на  чл. 57, ал.1, т.5 от ЗАНН, защото в него липсва описание на нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, което го лишава от възможността да разбере за какво е ангажирана административно- наказателната му отговорност, поради което решението на първоинстанционния съд като неправилно и незаконосъобразно следва да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно. А в случай, че съдът приеме, че при издаването му не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, да го измени в частта относно наложените наказания, тъй като същите не са съобразени с нормите на чл. 12 и 27 от ЗАНН.

         Така постановено, решението  на Районен  съд-Бургас,  е правилно.

Санкцията на нарушителя е наложена затова, че на 19.04.2008 година,  около 01.18 часа в гр. Бургас, на кръстовище ул.”Фотинов- ул.”Митрополит Симеон” е управлявал след употреба на алкохол, лек автомобил Опел „Корса” с рег. №СА9308МА. При проверка с „Алкотест Дрегер 7410+”№0082, уредът отчел концентрация на алкохол в кръвта 0.82 промила. Водачът на МПС отказал да даде кръвна проба за химичен анализ. Въз основа на тези обстоятелства, на нарушителя е съставен акт за установяване на административно нарушение № 5236 от 19.04.2008 година и е издадено наказателно постановление  под същия номер на 29.04.2008 година.

За да постанови решението си, Районният съд е приел, че нарушението, за което е ангажирана административно- наказателната отговорност на Д.,  е доказано по безспорен начин. Като е преценил събраните  по делото доказателства, съдът е достигнал до правилния извод, че същият е  автор на нарушението и го е извършил виновно. Като е управлявал МПС със съдържание на  алкохол в кръвта 0.82 промила, установено с техническо средство, същият не е изпълнил вмененото му по закон задължение да не управлява пътно превозно средство под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества, с което е  осъществил от обективна и субективна страна състава на чл. 5, ал.2, т.3, предл.1 от ЗДвП. Ето защо и правилно е ангажирана административно- наказателната му отговорност съобразно нормата на чл. 174, ал.1, предл.1 от ЗДвП, съгласно която се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от 1 до 12 месеца и глоба от 200 до 500 лв., който управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух.

Административен съд – Бургас, в решаващия състав,  изцяло споделя изводите  на БРС, относно  установените факти, кореспондиращи със събраните по делото доказателства.

По отношение на кумулативно наложените административни наказания- глоба в размер на 250.00 / двеста и петдесет/ лева и лишаване от право да  управлява МПС за срок от 5/ пет/ месеца, съдът намира, че същите са съобразени с разпоредбите на чл.12 и чл.27 от ЗАНН.

Мотивиран от изложеното, съдът приема, че първоинстанционният съд е постановил акт, който като правилен и законосъобразен следва да бъде оставен в сила, а жалбата като неоснователна, при липса на наведените в нея касационни основания, отхвърлена.

          Ето защо и на основание  чл. 221, ал.1 и 2 от АПК, Административен съд- Бургас, ХІV състав,

 

                                           Р     Е     Ш     И  :

 

         ОСТАВЯ В СИЛА  решение № 736 от 23.06.2008 година, постановено по административно-   наказателно дело №  1611 / 2008 година по описа на Районен съд – Бургас, като правилно и законосъобразно.

         РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: 1.                     

 

 

                                                                                    2.