Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

       525                                 25.03.2016 г.                                  гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на двадесет и пети февруари две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря С.К., в присъствието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 106 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Р.К.П. с ЕГН **********, с адрес: ***, против решение № 1694 от 07.12.2015 г., постановено по АНД № 2985/2015 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на решението, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. Иска се отмяна на решението и потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен. Не са ангажирани нови доказателства.

Ответникът по касация не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не е заявил становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С оспореното пред Районен съд- Бургас наказателно постановление № 15-7779-000091/02.07.2015 г. на началник на група към ОДМВР- Бургас, РУ- Камено, са наложени на касатора административни наказания, както следва: на основание чл. 174, ал.3 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца; на основание чл. 183, ал.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 10 лева за нарушение по чл. 100, ал.1, т.1 от ЗДвП.

С решението, предмет на касационната проверка, е потвърдено наказателното постановление. За да постанови този резултат, съдът е приел, че в производството по издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствени правила. Приел е, че деянията са съставомерни и са установени по несъмнен начин от доказателствата по делото.

При извършената служебна проверка на основание чл. 218, ал.2 от АПК, касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. Не са налице и сочените в жалбата основания за отмяна на решението.

От фактическа страна по делото е установено, че на 26.06.2015 г. около 23:50 часа в гр. Камено, при управление на лек автомобил марка „Фиат“, П. е бил спрян за проверка от полицейските служители Т.Я. и С.П.. Същият бил поканен до полицейския автомобил за проверка с техническо средство „Дрегер” за евентуална употреба на алкохол, както и за проверка на документите. След заявен от водача отказ да му бъде извършена проверка с техническото средство, свид. П. изготвил и връчил на същия талон за медицинско изследване. При проверката на документите било установено, че водачът не носи контролния талон към свидетелството си за управление на МПС. За тези нарушения бил съставен АУАН, въз основа на който било издадено обжалваното наказателно постановление.

При тези данни съдът счита, че касаторът П. е санкциониран законосъобразно. В разпоредбата на чл.174, ал.3, предл.1 от ЗДвП е предвидено административно наказание- лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 2 години и глоба в размер на 2000 лева, при отказ на водач на МПС да бъде проверен с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества. От събраните в хода на съдебното производство гласни доказателства безспорно се установява, че касаторът е отказал извършване на такава проверка, поради което съдът счита, че правилно е била ангажирана административнонаказателната му отговорност за това нарушение. Налице са също елементите от състава на нарушението по чл. 183, ал.1, т.1 от ЗДвП- при извършената проверка от полицейския служител, жалбоподателят не е представил контролния талон към свидетелството си за управление на МПС.

Касаторът по същество не оспорва горните констатации, но счита, че в административнонаказателното производство е допуснато съществено нарушение на процесуални правила, изразено в невръчване на „талона за кръвна проба“. Тези доводи са неоснователни, доколкото, видно от изричното отбелязване в акта за установяване на административно нарушение, подписан без възражения, на същия е връчен талон за медицинско изследване № 0103137.

В производството пред БРС са установени чрез съответните доказателствени способи всички елементи от обективната и субективна страна на деянията. Приетата фактическа обстановка е установена по несъмнен начин от непротиворечивите показания на полицейските служители Я. и П. и с оглед на това доводите на касатора, че съдържанието на приобщените доказателствени източници налага други фактически изводи, се явяват неоснователни. В заключение, не се установяват наведените в жалбата касационни основания, поради което обжалваното решение като обосновано и постановено при съблюдаване на съдопроизводствените правила и в съответствие с материалния закон, следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1694 от 07.12.2015 г., постановено по АНД № 2985/2015 г. по описа на Районен съд- Бургас.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.