Р Е Ш Е Н И Е

 

  1272                                    27.06.2018г.                                      гр. Бургас

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Бургаският административен съд двадесети състав, в публично заседание на единадесети юни две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

при секретаря Ирина Ламбова, като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов административно дело № 1061 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

        

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във връзка с  чл.172, ал.5 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/.

Административното дело е образувано по жалба от Г.Д.К., ЕГН **********, с постоянен адрес: *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка/ПАМ/ № 18-0304-000201/08.04.2018г., издадена от П.И.К. на длъжност началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, упълномощен със заповед № 251з-209/18.01.2017г., с която на Г.Д.К., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, на основание чл.171, т.2А, бук.“а“ от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – Прекратяване на регистрацията на ППС ЗА СРОК ОТ 6 МЕСЕЦА.

Иска се отмяна на оспорената заповед като издадена при съществени нарушения на административнопроизводствените правила и в противоречие с материалния закон.

В съдебно заседание жалбоподателят Г.Д.К. се представлява от адв. Т. и адв. Й., които поддържат жалбата и молят за отмяна на оспорената заповед като незаконосъобразна.

Ответната страна - П.И.К. на длъжност началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

         Съдът, като взе предвид разпоредбата на чл.168 от АПК и прецени събраните по делото доказателства, ведно с доводите и изразените становища прие за установено следното:

         На 08.04.2018г. около 16.00 часа Й.Р.П. с ЕГН **********, от гр.Габрово, бил спрян за проверка от служители на РУП-Несебър докато управлявал лек автомобил “ПЕЖО ПАРТНЪР“ с рег.№ А *** МТ в к.к.Слънчев бряг, в района на х-л „Болеро”. По време на проверката служителите на полицията установили, че водачът на автомобила П. не притежава свидетелство за управление на МПС, тъй като е лишен от правоуправление.

         За извършеното административно нарушение на Й.Р.П. бил съставен АУАН № Д-524297/08.04.2018г. от полицейския служител О.М.И., на длъжност мл. автоконтрольор към ОДМВР  Бургас, РУ Несебър, който му бил връчен лично. В АУАН било отразено, че автомобилът е собственост на „МАРЛИН -2” ЕООД и че СУМПС на Й.П. е отнето през 2012г. заради употреба на алкохол.

         На основание съставения АУАН № Д-524297/08.04.2018г. и в съответствие със заповед251з-209 от 18.01.2017г. на директора на ОД на МВР гр.Бургас, П.И.К. на длъжност началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър издал оспорената Заповед за прилагане на принудителна административна мярка/ПАМ/ № 18-0304-000201/08.04.2018г., с която на Г.Д.К., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, на основание чл.171, т.2А, бук.“аот ЗДвП е наложена принудителна административна мяркаПрекратяване на регистрацията на ППС ЗА СРОК ОТ 6 МЕСЕЦА.

         С издаване на заповедта са отнети два броя рег. табели с рег.№ А *** М от т.а. маркаПежо“, моделПартнер“ с рег.№ А *** МТ.

         Заповедта била връчена лично срещу подпис на жалбоподателя К. на 18.04.2018г., който я оспорил пред Административен съд – Бургас с жалба  № 4788/25.04.2018г., във връзка с която е образувано настоящото съдебно производство.

В административната преписка е приложено свидетелство за регистрация Част І, от което се установява, че собственик на процесния товарен автомобил маркаПежо“, моделПартнер“ с рег.№ А *** МТ е „ЛИЗИНГОВА КЪЩА СОФИЯ ЛИЗИНГ“ ЕАДклон Бургас, а „МАРЛИН 2“ ЕООД, ЕИК 147113027 е посочено като лице, което има право да използва ППС на основание, което е различно от правото на собственост.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество същата се явява основателна поради следните съображения:

Съгласно чл.172, ал.1 от ЗДвП, принудителните административни мерки/ПАМ/ по чл.171, т.1, 2, 2а, 4, т.5, буква „а”, т.6 и т.7 се прилагат с мотивирана заповед от ръководителите на службите за контрол по този закон, съобразно тяхната компетентност или от оправомощени от тях длъжностни лица. Със заповед № 251з-209/18.01.2017г. на директора на ОД на МВР гр.Бургас издадена на основание заповед8121з-1524/09.12.2016г. на министъра на вътрешните работи, са определени длъжностните лица, в т.ч. и началниците на сектор в РУ при ОДМВР - Бургас, които могат да издават заповеди за прилагане на принудителни административни мерки. В този смисъл процесната заповед се явява издадена от компетентен орган в рамките на неговата правомощия.

С оглед съдържанието на акта съдът счита, че е спазена установената от закона форма - чл.172, ал.1 от ЗДвП и чл.59, ал.2 от АПК.

При преценка на материалната законосъобразност на заповедта, съдът взе предвид следното: Съгласно чл.171, т.2а от ЗДвП, за осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения спрямо собственик, който управлява моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление и/или е употребил алкохол с концентрация в кръвта над 0.5 на хиляда и/или наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол в кръвта му и/или за употребата на наркотични вещества или техни аналози, или не изпълни предписание за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или употреба на наркотични вещества или техни аналози, се прилага принудителна административна мярка "прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство – за срок от шест месеца до една година”. Нарушението на водача следва да е констатирано със съставен акт за административно нарушение от компетентните длъжностни лица, който съгласно чл.189, ал.2 ЗДвП има обвързваща доказателствена сила до доказване на противното.

Релевантният за приложението на  чл.171, т.2а от ЗДвП юридически факт е фактът на допуснато административно нарушение, което следва да е установено и подведено под приложимата материалноправна норма за ангажиране на административната отговорност на жалбоподателя.

В конкретния случай заповедта е издадена при допуснато съществено нарушение на материалния закон, тъй като за неин адресат е посочено лице, което не е собственик на процесния автомобил и следователно спрямо него не може да бъде приложена принудителната административна мярка по чл.171, т.2а от ЗДвП.

Видно от представеното по делото свидетелство за регистрация на МПС свидетелство за регистрация Част І, товарен автомобил  марка „Пежо“, модел „Партнер“ с рег.№ А *** МТ е собственост на  „ЛИЗИНГОВА КЪЩА СОФИЯ ЛИЗИНГ“ ЕАД – клон Бургас, а „МАРЛИН 2“ ЕООД, ЕИК 147113027 е юридическо лице, което има право да използва ППС на основание различно от правото на собственост, а не както неправилно е посочено като собственик в съставения АУАН № Д-524297/08.04.2018г. Жалбоподателят Г.Д.К. не е собственик на процесния автомобил и неоснователно е незаконосъобразно е бил вписан като адресат на оспорената заповед.

Предвид изложеното съдът намира, че оспореният административен акт е постановен в несъответствие с материално-правните разпоредби и целта на закона, поради което жалбата против него се явява основателна и същият следва да бъде отменен като незаконосъобразен.

При този изход на делото и предвид обстоятелството, че липсва искане за присъждане на разноски от страна на жалбоподателя, такива не следва да бъдат присъждани.

Водим от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, двадесети състав

 

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка/ПАМ/ № 18-0304-000201/08.04.2018г., издадена от П.И.К. на длъжност началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, упълномощен със заповед № 251з-209/18.01.2017г., с която на Г.Д.К., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, на основание чл.171, т.2А, бук.“аот ЗДвП е наложена принудителна административна мяркаПрекратяване на регистрацията на ППС ЗА СРОК ОТ 6 МЕСЕЦА.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: