ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 11.06.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  единадесети юни                                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1061 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Д.К., редовно и своевременно призован, не се явява. За него се явяват процесуален представляви се от адв.Т., с представено по делото пълномощно  и адв. Й., редовно преупълномощен, с представено пълномощно  в днeшното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ П.И.К., на длъжност началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ НЕСЕБЪР, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:   

АДВ. Т.: Да се даде ход на делото                                     

          АДВ.Й.: Да се даде ход на делото          

Предвид обстоятелството, че  не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от Г.Д.К., ЕГН **********, с постоянен адрес: *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка/ПАМ/ № 18-0304-000201/08.04.2018г., издадена от П.И.К. на длъжност *** към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, упълномощен със заповед № 251з-209/18.01.2017г., с която на Г.Д.К., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, на основание чл.171, т.2А, бук.“а“ от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – Прекратяване на регистрацията на ППС ЗА СРОК ОТ 6 МЕСЕЦА.

Иска се отмяната на оспорената заповед като незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът дава възможност на страните да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите най- късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

          АДВ.Т.: Нямаме възражения по доклада. Да се приемат представените от ответната страна доказателства. Няма да сочим други доказателства.

АДВ.Й.: Присъединявам се към казаното от колегата.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.Т.: Моля да отмените заповедта за прилагане на принудителна административна мярка, така както е отбелязъл и съда  в определението, с което  е прекратил делото спрямо жалбоподателя „Марлин 2“ ЕООД. Пряк адресат може да бъде собственика на автомобила. От събраните по делото доказателства се установи, че доверителят ми не е собственик на автомобила, поради което издадената заповед на него е незаконосъобразна  и същата следва да бъде отменена само на това основание

АДВ.Й.: Това се явява не само несъответствие с материално-правните разпоредби, с които се налага тази мярка, но не се постига целта на закона, който се следва.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:48 часа.

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: