ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 30.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети  юни                                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1061 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 11:50 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Фелинг”ЕООД, редовно призован, се явява адвокат Е., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Й., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Делото е за втори път висящо пред Административен съд Бургас, след като с решение № 6614/04.06.2015г. по адм.д.№6299/2014г. е  отменено решение № 473/25.03.2014г. по адм.д.№851/2014г. по описа  на Административен съд Бургас, в частта с която е отменен ревизионния акт относно установените задължения на дружеството-жалбоподател по ЗДДС за м.11.2008г. и м.5. 2009г. и делото върнато за ново разглеждане в тази част.

 

АДВОКАТ Е.: Заявявам от името на представляваното от мен търговско дружество, че поддържам жалбата. Запознати сме с решението на Върховен административен съд и с указанията дадени с него.

Във връзка с дадените указания от ВАС, моля да бъде допусната съдебно-счетоводна експертиза с въпроси формулирани в молба, която представям с препис за другата страна. Единствено ще моля да дадете указания по отношение на счетоводните документи които следва да представим, тъй като ВАС веднъж е дал указание да се представят счетоводните регистри въз основа на които е изготвена и приета експертизата при преходното разглеждане на делото, а след това да се представят счетоводните документи, в това число и първичните счетоводни документи, удостоверяващи преките разходи, въз основа на които са изготвени счетоводните регистри. Не може всичко да се представи, защото става въпрос за половин стая фактури, в това число за такива с малки и такива с големи суми. Не се касае за единични бройки  фактури, а за изключително голямо количество счетоводни документи, като информацията от тях е обобщена в края на краищата в счетоводните регистри. Ако се представят всички фактури, това  неимоверно ще затрудни самото дело по обем и вид на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Запознати сме с указанията на Върховен административен съд в постановеното решение, като в тази връзка представям и моля да приемете преписката по първата ревизия на дружеството-жалбоподател. Категоричен заявявам, че няма представени счетоводни документи, въз основа на които да се установи каква е себестойността на строителната услуга на изградените обекти. В днешното съдебно заседание се изтъква, че обемът на въпросните документи е голям, но считам че тези документи ако бяха представени или показани в хода на ревизията или при предходното  разглеждане на делото, не би се стигнало до указания  на ВАС в тази насока. Още повече, не става ясно как е изготвена справката на вещото лице по приетото заключение, с която се определя себестойността на 1 кв.м. строителна услуга. Предоставям на съда да прецени дали събирането на счетоводните документи да стане чрез експертиза. Вещото лице е направило експертизата въз основа на една счетоводна справка и би  следвало да има документ за хронологията.

 

АДВОКАТ Е.: Не е вярно, че е изготвена счетоводната експертиза от вещото лице само въз основа на справка. На вещото лице при изготвяне на експертизата бяха предоставени всичките първични счетоводни документи, както и обобщената информация от счетоводните регистри и експертизата е изготвена въз основа на тях. Предвид дадените указания на ВАС държим да се установи себестойността на строителната услуга на кв.м., като това съм го посочил в представената в днешното съдебно заседание молба с въпроси.

 

Съдът по доказателствата,

 

                           О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на поставените от адвокат Е. въпроси в нарочна молба представена в днешното съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 500 лева, вносими от жалбоподателя  в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание  по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен по делото и съответния платежен документ.

ОПРЕДЕЛЯ за вещото лице по допуснатата експертиза С. А. да бъде уведомена след представяне на доказателство за внесения депозит.

УКАЗВА на вещото лице, че себестойността на строителната услуга следва да бъде определена въз основа на конкретните разходи за строителство отразени в счетоводството на жалбоподателя и количествено- стойностната сметка на обекта при съобразяване на договорения между страните обем  работи. Вещото лице следва да посочи и документите въз основа на които е изготвило своето заключение.

 

ПРИЕМА представената в днешното съдебно заседание  преписка по първата извършена ревизия на жалбоподателя.

 

На основание чл.171, ал.4 от ГПК, и чл.154, ал.1 от ГПК във връзка с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на ответника, че следва да представи доказателства относно размера на данъчната основа, определена в процесните периоди.

 

Съдът относно дадените указания от Върховен административен съд, за изискване на доказателства от жалбоподателя, ще се произнесе след като вещото лице изготви своето заключение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: За нас ще бъде невъзможно да проверим заключението на вещото лице без тези документи да са приложени по делото.

 

Съдът ще се произнесе относно изискването на документите от жалбоподателя, след постъпването на заключението на вещото лице и преди приемането на същото.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.10.2015 от 10.50часа, която дата и час страните са редовно уведомени по чл.137, ал.7 от АПК.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  12.03 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: