ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 1010              Година 28.05.2011            град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, десети състав, на двадесет и осми май две хиляди и единадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар  

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 1061 по описа за 2011 година, за да се произнесе взе в предвид следното:

 

Производството е по чл.121 ал.5 във връзка с ал.4 от ДОПК.

Образувано е по искане на главен публичен изпълнител при ТД на НАП гр.Бургас за продължаване срока на наложени обезпечителни мерки с постановление № 342-1/08.02.2011г., по повод извършвана ревизия на “Агрокорн” ООД, гр.Бургас с ЕИК по БУЛСТАТ 812241629. Искането се прави с оглед  необходимостта от ново удължаване на срока на действие на вече наложените обезпечителни мерки до издаването на ревизионен акт, който по данни на ревизиращия орган ще бъде издаден на 30.09.2011 година. Към искането са приложени постановление за налагане на обезпечителни мерки изх.№ 342-1/08.02.2011г., протоколи-опис изх.№ 341-1#2/08.02.2011г.-2 броя, уведомително писмо изх.№ 342-1#4/16.05.2011г. и заповеди за възлагане на ревизия на „Агрокорн” ООД – 4 броя и заповед за удължаване срока на ревизията.

Съгласно чл.121, ал.4 от ДОПК, когато в срок до 4 месеца от налагането на първата предварителна обезпечителна мярка не е издаден ревизионен акт, наложените обезпечителни мерки се смятат за прекратени, освен ако е направено искане за продължаването им пред административния съд по местонахождението на органа, наложил обезпечителната мярка. Искането може да бъде направено от публичния изпълнител или ревизираното лице. Според чл.121, ал.5 от ДОПК, съдът проверява наличието на условията по ал. 1 за налагане на предварителни обезпечителни мерки и изпълнението на изискванията по ал. 3 и се произнася с определение в 14-дневен срок от постъпването на искането. Ако уважи искането, съдът определя срок за продължаване на мерките, не по-дълъг от срока за приключване на ревизионното производство.

След като се запозна с материалите по делото, съдът намира, че настоящото искане е направено от компетентен орган – главен публичен изпълнител при ТД на НАП гр.Бургас, в предвидената от закона форма и е мотивирано. Искането е обосновано с необходимите доказателства, от които се установява, че срещу „Агрокорн” ООД, гр.Бургас е започнало ревизионно производство, което според изложените твърдения следва да завърши с издаването на ревизионен акт до 30.09.2011г. Продължаването на срока на наложените обезпечителни мерки се налага поради необходимостта от предотвратяване на сделки и действия с имуществото на ревизираното лице, в резултат на което ще бъде затруднено събирането на задълженията. С оглед на това, искането се явява основателно и следва да се уважи като се определи нов срок на действие на обезпечителните мерки до 30.11.2011г.

По изложените съображения, на основание чл.121 ал.5 от ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

УВАЖАВА искането за продължаване срока на действие на обезпечителните мерки, наложени с постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх.№ 342-1/08.02.2011година.

ОПРЕДЕЛЯ нов срок на действие на обезпечителните мерки, наложени с постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх.№ 342-1/08.02.2011година – 30.09.2011 година.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ: