Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 930         Година 21.10.2008              Град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІІІ–състав, на двадесет и пети септември две хиляди и осма година, в публично заседание, в състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.  

                                             ЧЛЕНОВЕ:1.З.Б.

                                                                2.Д.Д.

 

Секретаря Г.Ф.

Прокурор В. Ч.

Като разгледа докладваното от съдия Д. касационно наказателно административен характер дело номер 1061 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Директора на Комисия за защита на потребителите, Регионална дирекция гр.Бургас против решение № 377 от 2008г., постановено по н.а.х.д. № 576/2008г. на Районен съд гр.Бургас. С подадената касационна жалба иска от съда да отмени обжалваното съдебно решение и да постанови ново с което да потвърди наказателно постановление № 25897/11.12.2007г. на Директора на Регионална дирекция гр.Бургас, към ГД”Контрол на пазара” при КЗП, като правилно и съответстващо с целта на закона.

Ответникът по касационната жалбата – “Континент” ЕООД, гр.Созопол, ул.”Републиканска” № 39, редовно уведомен не изразява становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение, че обжалваното решение е законосъобразно и обосновано и моли да бъде потвърдено.

Административен съд Бургас, намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното  решение № 377 от 2008г.,  Районен съд гр.Бургас е отменил наказателно постановление № 25897 от 11.12.2007г. на Директора на Регионална дирекция Бургас, към ГД”Контрол на пазара” при КЗП с което за нарушение на чл.46, т.2 от Закона за туризма, на основание чл.87, ал.2 от ЗТ на “Континент” ЕООД, гр.Созопол, ул.”Републиканска” № 39 е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 1000 лева.

За да постанови решението си съдът е приел, че в хода на производството по установяване на нарушението не са допуснати съществени процесуални нарушения, накърняващи правото на защита на дружеството-жалбоподател и водещи до порочност на издаденото НП. С оглед на установената фактическа обстановка, съдът е приел, че дружеството е извършило нарушение на посочената законова разпоредба, тъй като към момента на проверката е стопанисвало туристически обект без удостоверение за категоризация или удостоверение за открита процедура за категоризация. Нарушението е абсолютно формално и с оглед на обстоятелството, че липсата на документи не се дължи на действие или бездействие на дружеството, както и че от деянието няма настъпили общественоопасни последици, то следва да се квалифицира като “маловажен случай” по смисъла на чл.28 от ЗАНН. Като не е приложил този институт, административно-наказващия орган е издал едно незаконосъобразно НП, поради което съдът го е отменил.   

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Настоящия състав намира, че съдебното решение не страда от посочените в жалбата пороци и е съобразено с материалния закон.

При постановяване на своето решение съдът е изследвал всички обстоятелства по установяването на административното нарушение и налагането на административното наказание. В хода на съдебното следствие са събрани писмени и гласни доказателства, който заедно с възраженията на жалбоподателя съдът е разгледал и обсъдил  всестранно и обективно, при постановяването на своето решение. В чл.28 от ЗАНН е предвидено, че за маловажни случаи на административни нарушения наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание. Съгласно Тълкувателно решение № 1 от 12.12.2007г. на ВКС, преценката на административния орган за маловажност на случая е по законосъобразност и тя подлежи на съдебен контрол. Когато съдът констатира, че предпоставките на чл.28 ЗАНН са налице, но наказващият орган не го е приложил, той следва да отмени наказателното постановление поради издаването му в противоречие със закона. За да се прецени дали един случай е маловажен, по силата на препращащата разпоредба на чл. 11 ЗАНН следва да се приложи разпоредбата на чл.9, ал.2 НК. В случая, първоинстанционния съд е изложил подробни доводи, защо приема, че извършеното нарушение, макар и формално да осъществява признаците на предвиденото в закона нарушение по чл.46, т.2 от ЗТ, поради своята малозначителност е с явно ниска степен на обществена опасност. Тези мотиви се споделят изцяло от настоящата инстанция, поради което обжалваното съдебно решение, като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, ХІІІ-ти състав

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 377 от 2008г., постановено по н.а.х.д. № 576 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: 1.         

 

                                                                                            2.