ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 12.07.                                                                град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ХІХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети юли                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Х. Х.

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

   2. МАРИНА НИКОЛОВА

Секретар: С.А.

Прокурор: РОСИЦА ДАПЧЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Х.

Административно дело номер 1060 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

Оспорващият Х.Н.А., редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

Ответната страна Общински съвет Бургас, редовно и своевременно призована, за нея се явява юрисконсулт Т. с представено по делото пълномощно.

Заинтересованата страна Община Бургас, редовно и своевременно призована, за нея се явява юрисконсулт Х. с пълномощно по делото.

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Дапчева.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба-становище вх. № 7117/25.06.2018 г. от името на оспорващия, в която същият заявява, че е редовно призован и моли да бъде даден ход на делото дори и в негово отсъствие.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Х.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР ДАПЧЕВА: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е по реда на чл.185 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба от Х.Н.А. ***, чрез пълномощник адвокат Ю.Л.Д. против Раздел XI „Административно-наказателни разпоредби“, включващ чл.54, чл.55 и чл.56 от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Бургас, приета с решение на Общински съвет Бургас по т.2, Протокол № 34/25.03.2014г., изм. с решение на Общински съвет Бургас по т.7, Протокол № 37/24.06.2014г.

С жалбата се иска обявяване нищожността на оспорените разпоредби на нормативния акт или отмяната им като незаконосъобразни.

По делото с писмо вх.№ 5348/11.01.2018г. е представено заверено копие на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация, заедно с преписката по приемането му, като същите са приети като доказателства по делото с нарочно определение на съда № 1087/15.05.2018 г.

 

Съдът УКАЗВА на оспорващата страна, че твърденията в жалбата й подлежат на доказване.

УКАЗВА на ответната страна, че съгласно чл.170 ал.1 АПК в нейна тежест е да докаже законосъобразността на оспорения нормативен акт, в т.ч. и спазване на процедурата по неговото приемане.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че с цитираната по-горе молба-становище жалбоподателят е изложил съображения в подкрепа на твърденията си за нищожност и незаконосъобразност на оспорените разпоредби от наредбата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата като недопустима. Считам че жалбоподателят не обосновава доказателства за правния си интерес по смисъла на чл. 186, ал. 1 от АПК да обжалва наредбата, като не уточнява какви негови права и законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати. При условията на евентуалност считам жалбата за неоснователна.

По отношение на разпоредбата на чл. 55 от наредбата считам, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено, тъй като с решение по т. 2 от Протокол №43/20.06.2018г. Общински съвет Бургас е приел изменение на същата.

В подкрепа на доводите представям част от административната преписка по приемане на изменението, както и писма до кмета на община Бургас и областен управител, с които е изпратен протокол № 43, видно от които срокът за оспорване не е изтекъл, изтича днес. След като влезе в сила протоколът, ще представя препис-извлечение.

Нямам доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Х.: Оспорвам жалбата. Поддържам изцяло становището на юрисконсулт Т.. Нямам възражения по доклада на съда. Няма да соча доказателства.

ПРОКУРОР ДАПЧЕВА: Жалбата е допустима. Доказателства няма да соча.

 

Съдът намира, че представените в днешно съдебно заседание писмени документи от процесуалния представител на ответника са относими към предмета на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените писмени документи, както следва:  докладна записка от Руска Бояджиева – заместник-кмет на община Бургас рег. № 61-00-128/06.06.2018 г.; проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Бургас и извлечение за  публикуване й на интернет страниците на община Бургас и на Министерски съвет; мотиви за приемане на изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Бургас; 2 броя становище/искане/предложение на комисия; писмо от председателя на Общински съвет Бургас до кмета на община Бургас и до областния управител с изх. № 08-00-2117/28.06.2018 г. и съобщение за свикване на Четиридесет и третото заседание на общински съвет – гр. Бургас с проект на дневния ред.

 

С оглед необходимостта да се изчака евентуалното влизане в сила на измененията на оспорваните текстове от наредбата, прието с посоченото от ответника решение на Общински съвет Бургас, съдът намира, че делото следва да бъде отложено за следваща дата, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.09.2018 г. от 10:00 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: