Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер           343                 от 1.03.2017г.,                    град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на шестнадесети февруари две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                  2. Диана Ганева

 

при секретаря Г.Д. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 105 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл. 208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от Х.Д.А.  от гр.Айтос, ул.“Минзухар“ ***, с ЕГН **********, представляващ „Селен 2000“ ЕООД, против Решение № 1741/24.11.2016 година, постановено по НАХД №5475/ 2016 година по описа на Районен съд гр. Бургас. С решението е потвърдено наказателно постановление №191700-О-F-208432/03.05.2016 г., издадено от Директор на дирекция "Обслужване" при ТД на НАП Бургас, с което на основание  чл. 264, ал. 1 от ЗКПО на Х.Д.А., представляващ Селен 2000“ ЕООД, е наложена глоба в размер на 200 лева.

Касаторът счита, че съдебното решение е незаконосъобразно и постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон. Сочи, че са налице предпоставки за приложение разпоредбата на чл. 28 ЗАНН. Иска отмяна на съдебното решение и отмяна на наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът, чрез процесуален представител, поддържа жалбата. Пледира за отмяна на наказателното постановление.

Ответникът по касационната жалба, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас намира, че касационната жалба е неоснователна, а оспореното решение като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл. 211 от АПК, от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Настоящият състав на съда намира възраженията, наведени с касационната жалба за неоснователни.

С оспореното съдебно решение първоинстанционният съд правилно е установил релевантните за спора факти и е изложил съображения досежно приложението на материалния закон, които настоящият състав на съда споделя изцяло.

Пред първата инстанция е представена заповед № ЗЦУ-1582/23.12.2015 г., издадена от изпълнителен директор на НАП, с която са определени, както лицата, които могат да бъдат актосъставители при констатирани нарушения, извършени по ЗКПО, така и наказващите органи. В този акт изрично е посочено, че качеството на актосъставители имат органите по приходите, с изключение на директорите на дирекции и органите по чл. 7, ал. 1, т. 2 от ЗНАП. Именно такова качество има и лицето, съставило АУАН, въз основа на който е издадено наказателното постановление- инспектор по приходите и поради това, съдът счита за доказана материалната му компетентност.

Неоснователно е възражението за наличие на предпоставки за приложение разпоредбата на чл. 28 ЗАНН.

Първоинстанционният съд е изложил аргументи в подкрепа на преценката си, защо намира за неприложима цитираната норма. Този състав добавя, че не се касае до малозначителност на деянието, защото именно за санкционираното лице е налице задължение да управлява представляваното от него дружество така, че да осигури осъществяване дейността на последното, в съответствие с действащите закони в Република България.

В наказателното постановление коректно е посочена санкционната разпоредба и предвид бланкетния й характер са указани нормите, задължаващи дружеството да подава декларация по ЗКПО в определен срок, нормата, предвиждаща санкция за дружество, което не е изпълнило това си задължение и съответно тази, регламентираща възможността за ангажиране на административнонаказателна отговорност по отношение на лицето, което дължи упражняване на контрол за изпълнение на задълженията от страна на дружеството.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира, че не са налице твърдяните нарушения  и не са налице предпоставките за приложение разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, поради което решението на районния съд се явява валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Предвид изложеното и на основание чл. 221 и чл. 222 от АПК, във вр. чл. 63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1741/24.11.2016 година, постановено по НАХД № 5475/ 2016 година по описа на Районен съд гр. Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                                    2.